This page contains a Flash digital edition of a book.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2010


Η γιορτή του Δεκαπενταύγουστου Η γιορτή του ∆εκαπενταύγουστου στέφθηκε και φέτος με επιτυ-


χία. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν 2 ημέρες με πάρα πολύ κόσμο. Την πρώτη μέρα διασκέδασε τον κόσμο η Φλαμπουριώτικη Κο-


μπανία. Ο κόσμος γλέντησε μέχρι πρωίας. Την δεύτερη μέρα ξεσήκωσε το πλήθος τα «Χάλκινα Ηχοχρώματα του Βαρυκού». Και εκείνη την ημέρα ο κόσμος διασκέδασε μέχρι το πρωί. Με κέφι και χορό διασκέδασε όλος ο κόσμος. Παράγοντες και εθελοντές ήταν παρών και βοήθησαν τις δύο ημέρες για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εκδήλωση. Ευχόμαστε και του χρόνου να υπάρχει κάτι ανάλογο.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Ταχ. ∆/νση: Κορησός Καστοριάς


Τ.Κ.: 52052 Τηλ.: 24673-51900, 24670-51286,51134 FAX: 24670-51135 e-mail-.anargkst@otenet.gr


11. 12. 13. ΠΡΟΕ∆ΡΟI T.Σ. Παρόντες


1. Σαµουρκασίδης Φώτιος 2.. 3.


Απόντες 1. Γιαγκούλας Στέργιος 2. ∆ιαµαντόπουλος Ανδρέας


Παρών ήταν ο ∆ήµαρχος Αγίων Αναργύρων Γεώργιος Παπακυριακίδης. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Μήνα Γαλµπάδη για


την τήρηση των πρακτικών. Ο πρόεδρος εισηγήθηκε ως κατωτέρω το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.


6ο θέµα: «Αντικατάσταση πληρεξουσίου Τσιφόρα Λάζαρου για διαχείριση των ακινήτων του»


Αριθµ. Απόφασης 68/28-09-2010. Για το ανωτέρω θέµα της συνεδρίασης ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου


Κορησός 1/10/2010 Αριθµ. Πρωτ.3024


ΠΡΟΣ: Τσιφόρα Αργύριο ΚΟΙΝ: Εφηµερίδα ΚΟΡΗΣΟΣ για δηµοσίευση


ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση πληρεξουσίου του Τσιφόρα Αργυρίου» Σε απάντηση σχετικής αιτ σεώς σας, σας αποστέλ-λουµε την υπ’ αριθµ. 68/2010 απόφαση, που αφορά την αντικατάσταση του πληρεξουσίου του Τσιφόρα Λάζαρου.


Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Με εντολή του Μήνα Γαλµπάδη


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡ1ΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ


«Αντικατάσταση πληρεξουσίου Τσιφόρα Λάζαρου για διαχείριση των ακινήτων τον» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό 11/28-9-2010 συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου Αγίων Αναργύρων Σήµερα την 28η Αυγούστου 2010 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 21:00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων, στην Κωνσταντινίδείο δηµοτική βιβλιοθήκη, ύστερα από την αριθµ. 3107/23-9-2010 πρόσκληση του προέδρου η οττοία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο ξεχωριστά, σύµφωνα µ£ τις διατόφις του άρθρου 95 Ν.3263/2006, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της ηµερήσιας διάταίης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκατριών µελών βρέθηκαν παρόντα δέκα, δηλαδή: ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ


ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τζαχαλής Γεώργιος


2. Παπαδόπουλος Στέφανος 3. Βοσκός Παύλος


4. Βελλίδου ∆ιονυσία 5. Κεφφές Ιωάννης 6. Τσόπρας Φώτιος 7. Πουρσανίδης Κωνσταντίνος 8. Σαµαράς Κων/Nος 9. ∆οϋας Σιέφανος 10. Πέτρου Πέτρος


1. Αντωνίου Μαλαµατή 2. Κορεντσίδου Εριφίλη 3. Κοζίνης Γεώργιος


έθεσε υπόψη του συµβουλίου την αριθµ. 52/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού1 Συµβουλίου µε την οποία ο Λάζαρος Τσιφόρος όριζε πληρεξούσιο του rov Γεώργιο Τζαχαλή, προκειµένου εκείνος να σύστησει δωρεά, στο ∆ηµοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς το µερίδιο του από ένα αγρό κείµενο στην κτηµατική περιοχή Κορησού, δηµοτικού διαµερίσµατος του Λήµου Αγίων Αναργύρων του νοµού Καστοριάς. Στην συνέχεια όµως και µε την από 16/9/2010 αίτησή του ο ο Τσιφόρος Αργύριος του Κοσµά και της Ελένης, παρέδωσε στον ∆ήµο Αγίων Ανάργυρων νέο Πληρεξούσιο, που συντάχθηκε στις 3-9-2010, στο όνοµα του, (από τον Τοιφόρα Λάζαρο) στον οποίο µεταξύ άλλων δίνει την πληρεξουσιότητα να διαχειρίζεται κατά την απεριόριστη κρίση του τα ακίνητα που βρίσκονται στην Κορησο Καστοριάς, Ειδικότερα για το ακίνητο, το οποίο περιγραφόταν στην οριθµ. 52/2010 απόφαση του ∆,Σ, µε αριθµό κληρώσεως 133ε


, έκτασης µέτρων


τετραγωνικών δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (15,556,00 τ.µ.), ο οποίος ανήκει στον Τσιφόρα Λάζαρο κατά ποσοστό 7a εξ αδιαιρέτου, θα µπορεί ο Τσιφόρος Αργύριος να εισπράτει και να παρέχει το µίσθωµα κάθε έτους στους µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου Κορησού Καστοριάς, Ελληνικής ιθαγένειας, στην µνήµη του θείου του Λάζαρου Τσιφόρο του Θωµά που φονεύθηκε στη Μικρά Ασία και στη µνήµη της µητρός του Μαρίας συζύγου Ιωάννη Τσιφόρο, το γένος Παναγιώτη Μωραϊτη, Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη του την απόφαση 52/2010, το νέο


πληρεξούσιο που κατατέθηκε στον ∆ήµο Αγίων Αναργύρων και την ανωτέρω εισήγηση.


Αποφασίζει οµόφωνα Την κατάργηση της αριθµ. 52/2010 απόφασης αποδοχής δωρεάς του


∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία ο Λάζαρος Τσιφόρας όριζε πληρεξούσιο του τον Γεώργιο Τζαχαλή, προκειµένου εκείνος να συστήσει δωρεά στο ∆ηµοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς, το µερίδιο του από ένα αγρό κείµενο στην κτηµατική περιοχή Κορησού, καθώς µε το νέο πληρεξούσιο ορίζεται διαχειριστής και εκπρόσωπος του Τσιφόρου Λαζάρου, ο Τσιφόρας Αργύριος του Κοσµά και της Ελένης. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:


Ο πρόεδρος του ∆.Σ. Τζαχαλής Γεώργιος


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Με εντολή του


ΜΗΝΑ ΓΑΛΜΠΑ∆Η Τα Μέλη


Παπαδόπουλος Σ. Βάσκος Π. Βελλίδου ∆. Κεφφές Ι.


Αντωνίου Μ.


Κορεντσίδου Ε. ∆ούας Σ. Σαµαράς Κ. Τσόπρας Φ.


αρ. φύλλου 235


σελ. 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8
Produced with Yudu - www.yudu.com