This page contains a Flash digital edition of a book.
RATNI ZLOČINCI


slušalicu. Jednom me nazvao, kaže: 'Poslije ovog svjedočenja u Trebinju, ko garantuje život tebi i tvojoj djeci?!' Pitao me gdje stanujem. Rekla sam: 'Kuća bez broja.' Sad, čim vidim 065, ne javljam se. Ali znam ko je s njim kad me zove: Vera Skakavac, sestra Momirova. Ona je bila gazda javne ku- će u Miljevini, u koju je dovodila mno- ge djevojčice. Saznala sam da je otvo- rila neki bilijar-cafe u Miljevini. A sje- ćam se, jabuku s drveta nisam ubrala, a da njenoj majci, pokojnoj Mileni, ni- sam dala…” – ispričala je Mevla.


Dragan ZELENOVIĆ


“Ćosini stražari”, među kojima su bili i Gojko Janković, Dragan Zelenović, Jan- ko Janjić Tuta i Zoran Vuković. Žene koje bi se pokušale oduprijeti ili protiviti do- bijale su žestoke batine, a onda bi doži- vjele i grupno silovanje. Mnoge od njih, usljed takvog mučenja, poslije su se su- očile sa teškim psihičkim problemima. Dok su jedne postale suicidne, druge su se branile indiferentnošću, a većina ih je bila u depresiji. Jedna od silovanih dje- vojaka iz Foče na kraju svog iskaza pred haškim Tribunalom izjavila je: “Neke od nas su doživjele i po 70 silovanja. To mu- čilište normalan čovjek ne može ni za- misliti. Molim vas kažite to svakome. Kažite svima da ima takvih ljudi-zvijeri tu, pored nas. Na kakvu god kaznu da ih osude, pravdi se udovoljiti ne može.”


Mevla Lepir je jedna od više hiljada si- lovanih žena. Silovana je u junu '92, u Miljevini kod Foče. O tome nikada nije svjedočila. Pozvana je kao svjedokinja pred trebinjski sud zbog prinudnog ra- da i porobljavanja na koji ju je natjerao te iste godine Momir Skakavac, kome je suđeno u Trebinju. Advokat Momira Skakavca Bajro Čilić (uhapšen u Sara- jevu krajem marta 2008. godine, kada je pokušao unijeti drogu u Centralni zatvor op. A. H.), je zastrašivao Mevlu i ostale žene svjedoke da odustanu od svjedočenja protiv fočanskih zvijeri.


“Uvijek mi kaže: 'Mevlo, Bajro je na te- lefonu, akšamhajrula.' I pita da li že- lim da odem na kafu. Ja mu spustim


BEHAR 90-91


U julu '92, ujutro je na vrata Mevline ku- će u Miljevini zakucao amidžić Momira Skakavca - Krsto Skakavac. Mevla je re- kla da joj suprug spava. - On se prodera: 'Digni se, majku ti jebem, naši ginu, a vi spavate!' Moj muž se ustao, otišao u ku- patilo, a ovaj ga pitao jel' to abdest uzi- ma da klanja. Tad ga je udario po licu. Krv ga je zalila. Izašao je bosih nogu. Ni- sam ga više nikada vidjela. Danas ne- mam nikakva prava na njega. Čim sam ušla u sudnicu, prepoznala sam Ska- kavca. Propao je, osijedio. Sudija me je pitao da li poznajem okrivljenog. Rekoh: 'Da, '66. je godište.' Posljednji put kad sam ga vidjela došao je po mene i neko- liko drugih žena sa traktorom ispred kuće. Bilo je to nekoliko dana nakon što su mi odveli muža. Sjele smo na traktor i došle u grad. Na ulicama je bilo mnogo krava, dvjestotinjak. Dao nam je kante i naredio da muzemo jednu po jednu. A krave su na ulici isprepadane, tuđe su, podivljale…pa bi stalno odgurivale one kante. Pričala sam u sudnici kako su nam psovali majku s puškom na potiljku kad bi se mlijeko prosulo. Tada se Bajro Čilić ustao i pitao me: 'Jesi li ti znala krave musti?' Ja sam ga pogledala i po- čela da se tresem, plačem…” Jedne ve- čeri su joj nanovo pokucali na vrata. “Bi- la su trojica. Znala sam jednog, Ranko Vuković. Rekli su da ih je poslao Pero Elez, vođa četnika u Miljevini, kasnije je izvršio samoubistvo. Pitali su me gdje mi je čovjek. Rekla sam da je odveden sa spavanja. Izvrnuli su osigurač, uhvatili me i prebacili u kuhinju. Nije bilo svjetla, čula sam samo kako je puška pala na stol. I jednog od njih: 'Ako pustiš glas, ubit ću ti djecu. 'Počeli su me dirati… Iz- gubila sam svijest”. Nakon toga, ne sje- ća se mnogo osim da je najstarija kćer-


ka pitala: “Majko, jesi li živa? Rekli su da su otišli do motela i da će se vratiti. Haj'mo bježati.” Mevla se sa djecom sa- krila u obližnju šupu. Nedugo poslije, čula je nanovo njihove glasove. “Ušli su kod jedne stare babe, komšinice, i pitali je je li me sakrila? Kad su vidjeli da ni- sam tu, počeli su kružiti napolju, oko šupe. Moje srce je toliko tuklo i lupalo da sam se prepala da me ono ne otkri- je…” Mevla je tu ostala dovoljno dugo da pomisle da je uspjela pobjeći. Ona bi čas prebivala u šupi, čas u kući. Sve do mo- menta kad s jednim konvojem nije uspjela doći u Sarajevo.


Svjedokinja M. je bila među zatvorenim djevojkama u Karamanovoj kući u Mi- ljevini. Ona je 1991. godine upisala prvi razred srednje škole u Gacku. Kada je počeo rat 1992. godine izbjegla je sa po- rodicom, te se grupa od oko 150 žena, djece i starijih osoba nakon nekoliko dana lutanja kroz šume i pregovora sa srpskom vojskom, koja ih je opkolila na dijelu puta, predala u blizini Kalinovika. Zatvoreni su u školi u Kalinoviku, gdje je svjedokinja M. bila sve do 5. augusta 1992. godine. U školu su dolazili vojnici, među kojima najčešće pripadnici jedini- ce Pere Eleza, uključujući Neđu i njego- vog brata Zorana Samardžića, te Rado- van Stanković, i odvodili žene. Kako je M. rekla, u školu je jedan dan došla i novinarka Gordana Drašković, unifor- mirana, te uzimala izjave od zatvoreni- ca. Gordanu Drašković je M. viđala i ka- snije i to u stanu u Foči, gdje je bila za- tvorena sa drugim djevojaka, a Drago-


Neđo SAMARDŽIĆ 91


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96
Produced with Yudu - www.yudu.com