This page contains a Flash digital edition of a book.
10


www.naszestrony-cambs.co.uk


Zapisz swoje dziecko do szkoły


Rozpoczął się rok szkolny 2010/2011, ale wraz z nim czas składania aplikacji o przyjęcie już na rok następny z początkiem września 2011r. Nie zawsze ro- dzice pamiętają, jak ważna jest to sprawa dla przyszłości i rozwoju naszych pociech. Złożenie poda- nia w terminie stwarza większe prawdopodobieństwo, że dziec- ko będzie uczęszczało do szkoły, którą wspólnie wybraliśmy, a nie do tej, która zostanie mu przy- dzielona ‘z urzędu’.


System edukacyjny w Anglii różni się znacznie od systemu polskie- go. Nie można zakładać, że szkoła dokona za nas wyboru. To rodzi- ce muszą zadbać o wybór szkoły i złożyć aplikację. Dzieje się to na kilku etapach edukacji, jednak w niniejszym artykule zostaną opi- sane krótko dwa najważniejsze momenty, co do których decyzję należy podjąć w ciągu kilku naj- bliższych tygodni lub miesięcy. Ze względu na fakt, iż ‘Nasze Strony’ wydawane są na tere- nie dwóch władz edukacyjnych (Local Education Authority) – Cambridgeshire i Peterborough – informacje poniższe będą się odnosić właśnie do szkół leżą- cych w ramach tych jednostek administracyjnych. Można przy- puszczać, że analogiczne proce- dury obowiązują w hrabstwie Suffolk (szkoły w Newmarket).


Primary School Okres składania podań do szkół podstawowych (Reception Class 2011) dla dzieci, które urodzi- ły się pomiędzy 01/09/06 a 31/08/07 rozpoczął się już w Peteroborough (od 02/09/10), a zacznie się w Cambridgeshire 01/11/2010. W obydwu urzę- dach potrwa on do 15/01/2011. Wyników należy się spodziewać pomiędzy 01 a 10 maja 2011 roku. Szkoły podstawowe są rejonizo- wane i absolutne pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, zamiesz- kałe na terenie danej placówki. Informacje dotyczące szkól i ich rejonizacji można znaleźć na stronach internetowych urzędów hrabstwa Cambridgeshire www.


cambridgeshire.gov.uk, jak i mia- sta Peterborough www.peterbo- rough.gov.uk, wyszukując strony Admissions Team.


Z Primary do Secondary School Jeśli dziecko uczęszcza w tym momencie do szkoły podstawo- wej (Primary School) i jest na roku szóstym (Year 6) - urodzi- ło się pomiędzy 01/09/1999 a 31/08/2000 – to właśnie rozpo- czął się okres składania podań o przyjęcie do szkoły średniej (se- condary school). Aplikację trzeba wysyłać do 31 października 2010, zarówno w przypadku Peterboro- ugh City Council, jak i Cambridge- shire County Council. Warto rozglądnąć się jakie szkoły średnie są w okolicy miejsca za- mieszkania, ponieważ – choć nie podlegają one rejonizacji – wśród kryteriów przyjęcia jest zasada zwana: ‘catchment area’ i często pierwszeństwo przyjęcia do danej szkoły mają dzieci z najbliższych okolic. Z początkiem października lub w połowie miesiąca mogą odbywać się dni otwarte w szkołach śred- nich. Jeśli interesują się Państwo jakąś szczególną szkołą, infor- macje o takich dniach, można na pewno otrzymać w recepcji. Wyniki aplikacji do szkół średnich powinny być przesłane pocztą z początkiem 01/03/2011. Jeśli de- cyzja nie będzie satysfakcjonująca i mają Państwo poważne argu- menty za podtrzymaniem swojej opinii, można od tej decyzji apelo- wać. Formularze także są dostęp- ne na stronach internetowych.


Jak aplikować? Aplikacje do szkół można zna- leźć na stronach internetowych – www.cambridgeshire.gov.uk – dla Cambridgeshire oraz www.peter- borough.gov.uk – dla Peterboro- ugh City. Można je wypełniać za- równo online, jak i wydrukować, wypełnić i wysłać na podany w nich adres. Do uzupełnienia for- mularza przez internet potrzebna jest rejestracja na danej stronie i zalogowanie się na konto użyt- kownika. Zaletą składania apli- kacji online jest możliwość edycji podania aż do ostatniej chwili.


W aplikacji można (nie jest to koniecznością) dokonać wyboru trzech preferencyjnych szkół. Jeśli z jakiegoś powodu, nie zostanie nam przyznane miejsce w naszej pierwszej preferencyjnej szkole, może ono być przyznane w na- stępnej. Jeśli Admissions Team nie może znaleźć miejsca w pre- ferowanej szkole, a kolejna znaj- duje się daleko od domu (poza ‘catchment area’), urząd może być zobowiązany do zapewnienia dziecku transportu do szkoły lub przynajmniej jego częściowego fi- nansowania. Trzeba jednak wtedy zwrócić się do Transport Team w danym urzędzie wydającym decy- zję.


Co jeśli dziecko zacznie naukę w trakcie roku szkolnego? Warto mieć na uwadze, że jeśli dziecko przyjedzie do Wielkiej Brytanii w trakcie roku, w dal- szym ciągu trzeba składać apli- kację, choć większość miejsc w szkołach będzie już rozdzielona. Pozwoli to jednak na pozostanie w systemie i umożliwia ewentu- alne uzyskanie pomocy w finan- sowaniu transportu do szkoły. Pamiętać należy o tym, iż urzędy nie mogą rezerwować miejsc w szkole, tzn.: nie można teraz wy- pełniać aplikacji dla dziecka, któ- rego jeszcze nie ma w kraju. Doty- czy to zarówno szkół średnich, jak i podstawowych. Pamiętajmy, jak ważna jest edu- kacja naszych dzieci i tylko nasze przemyślane i w porę podjęte decyzje, pozwolą im w przyszło- ści na swobodny wybór kierunku studiów lub samorealizację w wy- marzonych zawodach. Jeśli będą Państwo potrzebowali pomocy w wypełnieniu aplikacji lub porady co do ścieżki edukacyj- nej Państwa dzieci, proszę dzwo- nić pod numer 07723404310 lub pisać na adres emailowy: ukor- ki@gmail.com.


Tomasz Włodarski


Autor artykulu jest nauczycielem, pracownikiem Cambridgeshire County Council, koordynjacym


wsparcie jezykowe w szkolach w Cambridgeshire.


LIMERYK? CO TO TAKIEGO?


Ryszard Gomółka


Nad rzeką Sionna w południowo- -zachodniej Irlandii leży liczące sobie już ponad osiem wieków miasto Luimneach, które Anglicy nazywają Limerick i stąd właśnie wywodzi się nazwa gatunku hu- morystycznej poezji – limeryk. Ponoć przed laty ulubioną roz- rywką mieszkańców Luimneach były zawody w układaniu krót- kich wierszyków, które jednak musiały spełniać ściśle określone wymogi. Składały się zawsze z pięciu wersów, spośród których pierwszy rymował się z drugim i piątym, a trzeci – z czwartym. W pierwszym wersie należało przedstawić jakąś osobę oraz nazwę geograficzną, a w ostat- nim zamknąć zaskakującą puen- tę. Utwory oparte często na grze słów miały charakter żartobliwy, a treść groteskową, przesyconą nonsensownym humorem. Świet- nym przykładem tego gatunku poezji mogą być utwory autor- stwa Macieja Słomczyńskiego (jedynego na świecie tłumacza, który przełożył cały dorobek Wil- liama Szekspira!). Słomczyński jest bardziej znany jako Joe Alex – autor kryminałów, które pisał przez dwa – trzy tygodnie, a za zarobiona w ten sposób pienią- dze mógł przeżyć rok i spokojnie


przekładać Szekspira, Joyce΄a, czy Miltona. Gdy kończyły się pienią- dze, znów siadał do pisania kry- minału, a dla rozywki tworzył li- meryki, takie jak na przykład ten (jedna z wersji):


Płetwonurkowi z miasta Pekin Kwiat męskości odgryzł rekin. I choć czytał Mao, To nie odrastao.


Teraz robi za damski manekin.


Limeryki układali z zapałem twór- cy tej miary, co Rudyard Kipling, Algernon Charles Swinburne, Al- fred Tennyson, a przede wszyst- kim Edward Lear. Spośród pol- skich twórców limeryków należy wymienić Juliana Tuwima, Sta- nisława Barańczaka i największą wielbicielkę tego gatunku poezji – noblistkę Wisławę Szymborską. NOTATKA Z KAMPANII JAROSŁAWA K.


„Give PIS the chance!“ – łkał w kampanii Jarek, Lecz naród


nie nabrał się na sztuczki stare I gdy się skończyła przedwyborcza cisza,


To PIS od narodu wnet „PISS OFF!“ usłyszał.


limeryki i fraszki na str.24.


ENASCAddmm_ppp.indd 10


2010-03-17 14:11:16


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23
Produced with Yudu - www.yudu.com