This page contains a Flash digital edition of a book.
OB!INSKI SVET


"tevilka: 011-0004/2010 Datum:


15. 09. 2010


Na podlagi 20. #lena Statuta Ob#ine Sevnica (Uradni list RS, $t. 78/05-uradno pre#i$#eno besedilo) in 28. #lena Poslovnika Ob#inskega sveta Ob#ine Sevnica (Uradni list RS, $t. 78/05-uradno pre#i$#eno besedilo)


s k l i c u j e m 31. redno sejo ob!inskega sveta, ki bo


v sredo, 22. septembra 2010, ob 16. uri, v konferen!ni dvorani sevni"kega gradu.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:


1. Ugotovitev sklep#nosti, potrditev dnevnega reda ter imenovanje dveh overiteljev zapisnika 31. redne seje


2. Pregled sklepov 30. redne seje ob#inskega sveta z dne, 21. 07. 2010, in poro#ilo o realizaciji sklepov ter poro#ilo o overitvi in potrditev zapisnika 30. redne seje


3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica – 2. obravnava


4. Predlog Odloka o ob#inskem podrobnem prostorskem na#rtu za poslovno cono Blanca – 1. obravnava


5. Polletno poslovno poro#ilo JZ Zavod za kulturo, $port, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica


6. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Ob#ine Sevnica v letu 2010


7. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Sevnica


8. Predlog sklepa o predlogih kandidatov za sodnike porotnike pri Okro%nem sodi$#u v Kr$kem


9. Predlog sklepa o predlogu kandidatov za #lane in namestnike #lanov okrajne volilne komisije


10. Preklic sklepa o preklicu Odredbe o dolo#itvi obmo#ja umirjenega prometa


11. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in posami#ni program menjave parcele $t. 3866/1 s parcelo $t. 3310/17, obe k.o. Malkovec


12. Predlog posami#nega programa prodaje nepremi#nega premo%enja Ob#ine Sevnica - solastni$kega dele%a 81/10000 na skupnih prostorih $t. 8.E, vpisanih v podvlo%ku $t. 1722/9, k.o. Sevnica


13. Predlog posami#nega programa prodaje nepremi#nega premo%enja Ob#ine Sevnica- parcela $t. 142/1, k.o. Sevnica


14. Odgovori na vpra$anja in pobude #lanov ob#inskega sveta


15. Vpra$anja in pobude #lanov ob#inskega sveta 16. Razno


Vabljeni!


Sre#ko OCVIRK &upan


Ob#ine Sevnica 4 9


19 48


132 137


139 143 146


150 155


160 164


stran


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193
Produced with Yudu - www.yudu.com