This page contains a Flash digital edition of a book.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 9 Υποψήφιος Δήμαρχος Παγγαίου ο Δήμαρχος Ελευθερών κ. Χρυσανίδης Χαράλαμπος


Δήμαρχος Ελευθερών κ. Χρυσανί- δης Χαράλαμπος ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του συνδυασμού «ΣΥ- ΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» στις Δημοτι- κές εκλογές της 7ης


Ο Νοεμβρίου 2010.


Ο κ. Χρυσανίδης στην διακήρυξη του ανέφερε τα εξής: «Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική για μένα και τους συνεργάτες μου τη προσπά- θειά του συνδυασμού μας «ΣΥΝΕΡΓΑ- ΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» να διεκδικήσει την ψήφο και την εμπιστοσύνη των συν- δημοτών μας στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Ήμασταν ξεκάθαρα από την αρχή υπέρ του Καλλικράτη, για τη συνένωση των Δήμων σε σχήματα λειτουργικά, που θα πληρούσαν όλες τις προϋποθέ- σεις άρτιας οργάνωσης, αποτελεσματι- κότητας και εξυπηρέτησης του δημότη. Υπήρξαμε διστακτικοί στη δημιουργία ενός τόσο μεγάλου Δήμου, όχι γιατί εί- χαμε κάτι να χωρίσουμε με τους κατοί- κους των άλλων δημοτικών διαμερι- σμάτων, οι οποίοι άλλωστε είναι φίλοι, συγγενείς ή συνάδελφοι, αλλά επειδή η έκταση του, η μορφολογία του εδά- φους του, ο μόνιμος και παραθεριστι- κός πληθυσμός του και η διαφορετι- κή προοπτική ανάπτυξης των περιοχών που τον αποτελούν, θα οδηγούσαν σε πολλά λειτουργικά προβλήματα, που σε συνδυασμό με την υπάρχουσα νομοθε- σία, την γραφειοκρατία και την ανάλη- ψη των περισσοτέρων αρμοδιοτήτων της Νομαρχίας, θα καθιστούσε ακόμη πιο δύσκολη και χρονοβόρα την παρα- γωγή έργου. Σήμερα ο Καλλικράτης είναι νόμος του κράτους. Τον σεβόμαστε και θα τον υπηρετήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με τον καλύτερο δυ- νατό τρόπο και θέλουμε να πιστεύ- ουμε πως οι εξελίξεις θα διαψεύ- σουν τις δίκαιες επιφυλάξεις μας. Δηλώσαμε από την αρχή παρόντες στις δημοτικές εξελίξεις και πλέον, ανακοι- νώνουμε και επίσημα την κάθοδό μας στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, αφού πρώτα έχουμε μελετή- σει τα δεδομένα και τις προοπτικές, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια στον Δήμο Ελευθερών: με πολλή και σκληρή δου- λειά, δίχως επάρσεις και αλαζονεία, δί- χως να επιδιώκουμε το στενό συμφέ- ρον των επαγγελματιών της πολιτικής. Στόχος μας είναι η παραγωγή σημα- ντικού έργου, σε όλους τους το- μείς που θα έχουμε την αρμοδιότητα, ως νέος Δήμος Παγγαίου: Α. Στη δημιουργία θέσεων εργασίας με αξιοπρεπές εισόδημα και στη μείωση της ανεργίας που είναι αβάσταχτη για αυτόν που τη βιώνει. Β. Στην κοινωνική φροντίδα για όσους την έχουν ανάγκη. Γ. Στην παιδεία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην υγεία


και γενικό-


τερα στην ποιότητα ζωής με δραστη- ριότητες που θα προσέξουμε ιδιαίτερα. Γι αυτό θα πρέπει να οργανώσουμε τη λειτουργία των υπηρεσιών σε νέες βά- σεις, γιατί θέλουμε ο δήμος αυτός να είναι κοντά στο δημότη, σε κάθε του ανάγκη και δραστηριότητα. Η αξιοποίηση των επιμέρους δυνατο- τήτων ανάπτυξης κάθε περιοχής, στον αγροτικό, το μεταποιητικό, τον εμπορο- βιοτεχνικό και τον τουριστικό τομέα, σε όλες του τις μορφές, είναι ο κυρίαρχος στόχος μας. Δεν είναι εύκολο το έργο μας. Επιπολαι- ότητα και «άγνοια κινδύνου», δεν συγ-


χωρούνται. Λεονταρισμοί δεν επιτρέπο- νται. Αυθαιρεσίες, λαθροχειρίες, παρά- νομες πράξεις και ασέβεια νόμων, ιδι- αίτερα στη διαχείριση δημόσιου χρήμα- τος, πρέπει άμεσα να προκαλούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης, με πρω- τοβουλία μάλιστα των υποψηφίων Δη- μάρχων, αν πραγματικά δεν έχουν τίπο- τα να φοβηθούν. Εμείς αυτό κάνου- με και αυτό θα συνεχίσουμε να κά- νουμε, σε όσους προκλητικά προ- σπαθούν να συμψηφίσουν ευθύ- νες και να ισοπεδώσουν αξίες και δηλώνουμε κατηγορηματικά πως δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Έτσι θα ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο και οι «σκιές», γιατί οι δημότες, ιδιαί- τερα αυτήν την περίοδο με τις «οσμές» σκανδάλων σε κεντρικό πολιτικό επίπε- δο και τη δυσβάσταχτη οικονομική κρί- ση, δεν θα ανεχθούν παρόμοια φαινό- μενα και σε τοπικό επίπεδο. Δεν ανέχονται ούτε ακόμη και τη μετα- κίνηση των υποψηφίων δημάρχων για τις προεκλογικές τους ανάγκες με κρα- τικά αυτοκίνητα, γι’ αυτό καλώ τους συνυποψήφιους μου άμεσα, ως δείγ- μα σεβασμού στους συνδημότες μας, να σταματήσουν αυτή την πρόκληση. Μ’ αυτά τα δεδομένα, θέλουμε σ’ αυτήν την προεκλογική περίοδο ένα ήρεμο και πολιτισμένο πολιτικό περιβάλλον, όπου θα επικρατήσουν τα προγράμματα, οι προτάσεις και ο διάλογος με επι- χειρήματα. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό θα επιδιώξουμε να διαφυλά- ξουμε ως «κόρη οφθαλμού». Δηλώσαμε ήδη, ότι ο συνδυασμός μας είναι ανεξάρτητος. Άλλωστε και όλα τα πολιτικά κόμματα, δηλώνουν πως εί- ναι υπέρ της ανεξάρτητης τοπικής αυ- τοδιοίκησης. Εμείς το εννοούμε και το έχουμε αποδείξει στην πράξη επί 8 χρόνια στο Δήμο Ελευθερών. Ο καθέ- νας μας πιστεύει σε κάποια ιδεολογία και αυτό είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Η επίλυση όμως των μικρών ή μεγά- λων προβλημάτων και η παραγωγή έρ- γου στο Δήμο μας δεν έχει ούτε κόμμα, ούτε χρώμα. Μας αφορά όλους και όλοι μαζί αγωνιζόμαστε, δίχως διαχωριστικές γραμμές και πολιτικές σκοπιμότητες. Σεβόμαστε όλα τα κόμματα και ζη- τάμε τη στήριξη τους, με μοναδικά επιχειρήματα το έργο μας, τις δυ- νατότητες μας και τους μελλοντι- κούς μας στόχους. Ψεύτικες υποσχέσεις για προσωπι- κές εξυπηρετήσεις και διορισμούς για όλους, εμείς τουλάχιστον δεν θα δώ- σουμε. Θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς με όλους τους πολίτες, έστω και αν γινόμαστε πολλές φορές δυσά- ρεστοι.


Γνωρίζουμε πως πρέπει να γίνουν πολ- λά έργα, μικρά και μεγάλα, σε όλους


τους οικισμούς του νέου δήμου. Λέμε ΝΑΙ στα έργα «βιτρίνας» που εντυπωσιάζουν, μόνο όμως αφού ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα των υποδομών (δίκτυα ύδρευσης- αποχέτευσης-ομβρίων, βιολογικοί καθαρισμοί, αντιπλημμυρικά έργα, αρδευτικά δίκτυα, αγροτικοί δρό- μοι, χώροι στάθμευσης). Γνωρίζουμε όμως πως οι δυνατότητες για χρηματοδοτήσεις από εθνικούς πόρους, ιδιαίτερα αυτή τη περίοδο της οικονομι- κής κρίσης, είναι πολύ περιορισμένες. Γι’ αυτό θα επιδιώξουμε: Α. Την άντληση χρηματοδοτήσεων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, από την Περιφέρεια, τα Υπουργεία στην Αθήνα, αλλά και από τις Βρυξέλλες. Η εμπειρία που αποκτήσαμε τόσο κατά την επαγ- γελματική μας σταδιοδρομία, όσο και κατά την περίοδο διοίκησης του Δή- μου Ελευθερών, ο οποίος αναδείχθη- κε έκτος σε απορροφητικότητα από το Γ’ ΚΠΣ ανάμεσα στους 55 δήμους της περιφέρειας ΑΜΘ, εγγυάται την επί- τευξη του στόχου αυτού. Γι’ αυτό και χωρίς καθυστέρηση, στο επόμενο δη- μοτικό συμβούλιο του Δήμου Ελευθε- ρών, θα ψηφίσουμε την κατάθεση δύο προτάσεων στη πρόσκληση 20.1 του ΕΣΠΑ, με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων», στο επιχειρησιακό πρόγραμ- μα «Ψηφιακή Σύγκληση» του Υπουρ- γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για το νέο δήμο Παγγαί- ου στους άξονες προτεραιότητας 1 και 2 που αφορούν: α) Την βελτίωση της Παραγωγικότητας με αξιοποίηση Τεχνολογίας, Πληροφο- ριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και β) Την ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσι- ών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη. Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η έγκρι- ση της υποβολής των προτάσεων αυ- τών από τα τέσσερα άλλα δημοτικά συμβούλια της Επαρχίας Παγγαίου και η υπογραφή μνημονίου, τα οποία εί- μαι βέβαιος πως δεν θα μας αρνηθούν. Β. Τη στήριξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτών προς όφελος όλων, για την αξιοποίηση της δη- μοτικής περιουσίας και των αναπτυξια- κών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής. Γ. Τον περιορισμό της σπατάλης και την οικονομία κλίμακας, με τη σωστή οργάνωση και την αποτελεσματικότητα του νέου δήμου. Θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του κάθε δημοτικού υπαλλήλου. Θα περιο- ρίσουμε στο ελάχιστο τις άσκοπες, δα- πανηρές και χρονοβόρες μετακινήσεις με τη νέα δομή λειτουργίας του δή- μου, δίνοντας αρμοδιότητες και χρή- ματα στα τοπικά συμβούλια, για τα κα- θημερινά προβλήματα. Δίνοντας επίσης στις αντιδημαρχίες των σημερινών δή-


μων, τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τα έργα που αφορούν τα προβλήματα και την ανάπτυξη της πε- ριοχής τους. Η κεντρική διοίκηση του δήμου με τις δικές της αρμοδιότητες αλλά και με αυ- τές της Νομαρχίας, που μεταβιβάζονται με τον Καλλικράτη στους δήμους, θα έχει τη μοναδική ευκαιρία αλλά και την ευθύνη να οργανώσει σωστά και αποτε- λεσματικά για το δημότη τις νέες υπη- ρεσίες, αξιοποιώντας την τεχνολογία και την πληροφορική. Για το επόμενο διάστημα της προεκλο- γικής περιόδου και μέχρι τις αρχές Σε- πτεμβρίου, θα πυκνώσουμε τις επα- φές μας, με τους δημότες της Επαρχίας Παγγαίου, με ομάδες πολιτών και συλ- λόγους, για να ολοκληρώσουμε το συν- δυασμό με τα στελέχη και τους υποψή- φιους εκείνους, που θα θέλουν να μας στηρίξουν, όχι μόνο κατά την προεκλο- γική περίοδο, αλλά και κατά τη μελλο- ντική διοίκηση, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευθούν για να κάνουμε πράξη αυτά που υποσχόμαστε. Το υπόλοιπο διάστημα του Σεπτεμβρί- ου μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, θα οργα- νώσουμε λαϊκές συνελεύσεις σε όλους τους οικισμούς του νέου μας δήμου, για να ακούσουμε τους δημότες και τα επιμέρους προβλήματα κάθε περιο- χής, ώστε στη σύνταξη του προϋπολο- γισμού του νέου Δήμου Παγγαίου, να μπορέσουμε να τα ιεραρχήσουμε και να επιλύσουμε όσα απ’ αυτά μπορούμε. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τα προ- βλήματα. Δεν θέλουμε να χαϊδέψου- με αυτιά με ψεύτικες υποσχέσεις που θα ξεχάσουμε την επομένη των εκλο- γών. Ένα μόνο μπορούμε να υπο- σχεθούμε. Πως θα αγωνισθούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να πετύ- χουμε το καλύτερο δυνατό απο- τέλεσμα και αυτό το αποτέλεσμα θα είναι μεγαλύτερο, αν όλοι μαζί ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Γνωρίζουμε επίσης πως, με τη συμμετο- χή μας στις προσεχείς εκλογές, ορισμέ- νοι «βλέπουν το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια τους». Γι αυτό και θα προ- σπαθήσουν να διαστρεβλώσουν, να συ- κοφαντήσουν, να μειώσουν ή να ρίξουν λάσπη γιατί έτσι έμαθαν να κινούνται, αντί να προβάλλουν τις δικές τους θέ- σεις και το δικό τους πρόγραμμα. Τους ενημερώνουμε πως δεν μας αγγί- ζουν αυτές οι πρακτικές, εγώ δε προ- σωπικά ως μηχανικός γνωρίζω εξ επαγ- γέλματος, να χτίζω από τη λάσπη τους. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ζητά- με την αυστηρή αντικειμενική κρι- τική και τη δυνατότητα διαλόγου, για οποιοδήποτε θέμα, ώστε οι δημό- τες μας, αφού ενημερωθούν για τις θέ- σεις μας, να μπορούν να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα και να κάνουν τις επιλογές τους. Μ’ αυτό τον τρόπο τα ελάχιστα έντυ- πα που ανέλαβαν ήδη «εργολαβικά» την εναντίον μας εκστρατεία, κινούμε- να από προσωπικά τους συμφέροντα ή από τυφλή εμπάθεια, θα απορριφθούν από τους δημότες μας και αυτή θα εί- ναι η τιμωρία τους. Με αυτές τις σκέψεις και τις προ- τάσεις, απευθυνόμαστε σε όλους τους συνδημότες μας στο νέο με- γάλο δήμο Παγγαίου και ζητάμε την εμπιστοσύνη και τη συνεργα- σία τους, για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτά που θέλουμε για μας, για το τόπο μας και για τα παιδιά μας».


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com