This page contains a Flash digital edition of a book.
8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 «Γινόμαστε δυσάρεστοι γιατί θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι»


τις προθεσμίες. Σηκώνουμε τα μανί- κια και δουλεύουμε για να τελειώ- σουν τα έργα όσο το δυνατόν γρη- γορότερα. Έτσι σήμερα:


Του Ευδοκίου Οδυσσέα Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών


Μ


ε γρήγορους ρυθμούς και σύμ- φωνα με τα προβλεπόμενα σχε-


διαγράμματα προχωράνε τα έργα στο Δήμο Ελευθερών. Έργα για τα οποία κατηγορηθήκαμε ότι εν μέσω καλοκαιριού εκτελούμε και πως είμα- στε ακόμα και υπαίτιοι για την μεί- ωση της τουριστικής κίνησης, όπως κάποιοι θέλουν μας χρεώσουν. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τους δημό- τες μας ότι κανένα έργο δεν εκτελεί- ται εάν πρώτα δεν ολοκληρωθούν οι μελέτες και εξασφαλιστούν οι ανά- λογες χρηματοδοτήσεις. Η χρονική στιγμή μπορεί να είναι οποιαδήποτε μέσα στη διάρκεια του χρόνου και δεν θα ρισκάρουμε να χαθεί κανένα έργο ξεφεύγοντας από


 Ξεκίνησε η ασφαλτόστρωση στο κεντρικό δρόμο τις Ν. Περάμου,  Με την ολοκλήρωση του ηλε- κτροφωτισμού και της σήμανσης παραδίδεται το έργο του κόμ- βου στην είσοδο της Ν. Ηρα- κλείτσας,  Το έργο του κεντρικού παρα- λιακού πεζόδρομου της Ν. Περά- μου συνεχίζεται στο ύψος της ΚΟΡΕΛΚΟ,-  Το ΚΑΠΗ στο Δ. Διαμέρισμα Ελευθερών έχει τελειώσει και στις 29 Αυγούστου θα πραγμα- τοποιηθούν τα εγκαίνια,  Το έργο αξιοποίησης της Ιεράς Σκήτης του Αγ, Ανδρέα παραδί- δεται εντός του Σεπτεμβρίου, Όλη η διοίκηση του Δήμου δί- νουμε καθημερινό αγώνα για να ανταπεξέλθουμε στα μικρά και μεγάλα προβλήματα που συνα- ντάμε. Δεν είναι όμως μόνο τα μεγάλα έργα σ΄ αυτό το τόπο. Είμαστε δίπλα στους αθλητικούς συλλόγους και στα παιδιά:  Φτιάξαμε παιδική χαρά στο Δ. Διαμέρισμα των Ελευθερών, δί- πλα στο Τσαμκιράνειο Θέατρο,


ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΠΑΝΑΓ ΙΩΤΗ Για το Γυμνάσιο και το Λύκειο (ΕΠA.Λ.) Λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν :


- Ομοιογενή τμήματα (4 ατόμων) - Κλειστά τμήματα (2-3 ατόμων) - Ιδιαίτερα μαθήματα


25ης Μαρτίου 8, Ν. Πέραμος


Τηλ. : 2594023884 κιν.: 6999644698


ΚΑΤΑΣΚΕYH ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ


ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ


ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕ- ΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ


ΣΥΝΟΛΑ 738.000,00 17/8/2010 6.601.307,44 602.700,00 17/8/2010


 Αντικαταστήσαμε με καινούρ- για παιχνίδια και όργανα την Παι- δική Χαρά στη Κεντρική Πλατεία της Ν. Περάμου,  Συντηρούμε όλα τα αθλητι- κά γήπεδα του δήμου, για τη νέα αθλητική σεζόν. Γινόμαστε ίσως κάποιες φορές δυ- σάρεστοι και αυτό γιατί θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Είμαστε βέβαιοι ότι ο χρόνος θα μας δικαιώσει.


ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ - Νέα έργα στο ΕΣΠΑ


«Πετύχαμε όλους τους στό- χους μας σε επίπεδο απορ- ροφητικότητας πόρων στο Γ΄ΚΠΣ και μάλιστα με κορυ- φαίες επιδόσεις. Συνεχίζου- με στο ΕΣΠΑ για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ».


Ξεκινώντας δυναμικά την υλο- ποίηση του ΕΣΠΑ ο Δήμος Ελευ- θερών από τους πρώτους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακε- δονίας – Θράκης πιστοποιήθη- κε με τη διαχειριστική επάρκεια όλων των Υπηρεσιών του, που


ΤΙΤΛΟΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕ- ΡΩΝ & ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑ- ΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΙΟ- ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ


ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ & ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ


ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ


ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ


560.107,44 4/6/2010


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα


«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα


«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»


1.499.400,00 2/10/2009 3.201.100,00 2/10/2009


ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


εμπλέκονται άμεσα στην υλο- ποίηση του νέου προγράμματος. Επίσης έχουν υπογραφεί οι πρώτες αποφάσεις ένταξης έργων. Σήμερα σε σταθερή τροχιά ανά- πτυξης και προόδου, θέτουμε ακό- μα πιο υψηλούς στόχους για την ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοί- κων της δημοτών μας. Μάθαμε στα 8 χρόνια διοίκησης του Δήμου μας να μιλάμε με έργα και πράξεις. Στον πίνακα που ακο- λουθεί παρουσιάζουμε όλα τα νέα έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ.


ΗΜΕΡ. ΕΝΤΑΞΗΣ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α.


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ


2007-2013»


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com