This page contains a Flash digital edition of a book.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 7 τικά έντυπα προς τη διοίκησης μας.


Εμείς έχουμε το θάρρος και την υπο- μονή να απαντάμε με στοιχεία, ακό- μη και στις υπερβολές των αντιπά- λων μας. Με αφορμή αυτήν τη συνάντησή μας, είμαι υποχρεωμένος να ανα- φερθώ και στην τρέχουσα πολιτι- κή επικαιρότητα, για να ενημερώσετε υπεύθυνα τους πολίτες για τις προτά- σεις μας, τις θέσεις μας και τις αντι- θέσεις μας. 1. Ενημέρωσα με επιστολή μου


όλα τα κόμματα για το συνδυασμό μας “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”, για το έργο μας στο Δήμο Ελευθερών και για τους στόχους μας στον Καλλικρα- τικό Δήμο Παγγαίου. Όσοι πιστεύουν στις δυνατότητές μας, μπορούν να στηρίξουν την προσπάθειά μας. 2. Ενημέρωσα με επιστολή μου


τον αρχηγό της Ν.Δ. ότι στο συνδυ- ασμό μας συμμετέχουν σημαντικά στελέχη της Φιλελεύθερης παράτα- ξης και θα πρέπει να το λάβουν σο- βαρά υπόψη αν θέλουν να δώσουν


5. Ο κ.Φιλόσογλου διοίκησε το


Δήμο Ελευθερούπολης επί 12 χρό- νια και έχουμε χρέος να διατυπώσου- με τα παρακάτω συγκεκριμένα ερω- τήματα, που επίμονα θα ζητάμε απα- ντήσεις, που οφείλει τόσο στους δη- μότες της Ελευθερούπολης για τα χρόνια που είχε ο ίδιος την ευθύνη της διοίκησης, αλλά οφείλει τις απα- ντήσεις και στους Δημότες των άλ- λων Δήμων της Επαρχίας Παγγαίου, αφού φιλοδοξεί να τους διοικήσει την επόμενη περίοδο.


α. Οικονομική διαχείριση : Δημι- ουργήθηκε μεγάλο ηθικό και οικονο- μικό θέμα από τις δηλώσεις -ομολο- γία του ίδιου του κ.Φιλόσογλου, μετά από καταγγελία της αντιπολίτευ- σης του, πως ορισμένα ποσά χρη- μάτων που εισέπραττε ο Δήμος πε- ρίπου 300.000,00€ δεν περνούσαν μέσα από την οικονομική τους υπη- ρεσία, αλλά τα διαχειρίζονταν ο ίδιος, δίχως μέχρι σήμερα να δώσει πλήρη ανάλυση για πόσα χρήματα πήρε και που κατέληξαν τελικά. Άμεσα πρέ-


όπως πιθανόν θα ισχυρισθεί ο Δή- μαρχος Ελευθερούπολης κ.Φιλόσο- γλου. Τώρα τα χωράφια αυτά είναι κοινά για όλους και μας αφορούν. Γι’αυτό πρέπει οι πολίτες να γνωρί- ζουν με βάση τη μέχρι σήμερα πρα- κτική, ποιος και με ποιο τρόπο θα μπορέσει πραγματικά να τα κατα- φέρει να διαχειρισθεί και να επιλύσει σημαντικά προβλήματα, όχι μόνο στα λόγια και στις υποσχέσεις. Οι ισχυρισμοί του κ.Φιλόσογλου για 25ετίες κλπ. είναι αστείες γι’αυτούς που γνωρίζουν.Υπήρχαν στα 12 χρό- νια που διοικεί το Β΄και Γ΄ Κοινοτικά πλαίσια στήριξης με πολλά προγράμ- ματα που μπορούσε να αξιοποιήσει, αν βέβαια ήταν σωστά ενημερωμένος και προετοιμασμένος (ίδρυση και λει- τουργία ΔΕΥΑ που έγινε πριν λίγους μήνες μελέτες, εντάξεις κλπ) όπως έκαναν άλλοι Δήμοι (Καβάλας, Χρυ- σούπολης, Ελευθερών).


γ. Αναγκαία και άρτια τεχνικά έργα: Θα πρέπει επίσης να αναφέ- ρουμε εδώ μία σειρά τεχνικών έρ-


ας απορρόφησης κονδυλίων. Οι Δή- μοι ψάχνουν χρηματοδοτήσεις, ακό- μη και μέσα από δάνεια για να ολο- κληρώσουν αναγκαία έργα. Εμείς π.χ. πήραμε δάνεια για την αγορά ενός συσκευαστηρίου, που το μετατρέψα- με σε χώρο εγκατάστασης των υπη- ρεσιών του Δήμου. Πήραμε επίσης δάνειο για την κάλυψη της συμμετο- χής μας στην κατασκευή του Βιολο- γικού σταθμού και των αποχετευτι- κών δικτύων. Συνολικά τα δάνεια μας δεν ξεπερνούν το 1.000.000,00€. Πε- ριττό να πω, πως όχι μόνο δεν κατα- χρεώσαμε το Δήμο, αλλά τα ανταπο- δοτικά έσοδα από τα έργα αυτά, κα- λύπτουν πλήρως τις τοκοχρεολυτικές μας δόσεις με το παραπάνω.


6. ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ


Η στήριξη ενός κόμματος σε έναν υποψήφιο, δεν είναι το διαβατήριο επιτυχίας, ούτε “η κολυμβήθρα του Σιλωάμ” για να ξεχάσουν οι πολίτες τα λάθη και τις παραλείψεις του, που στοίχισαν την ανάπτυξη στον τόπο


το χρίσμα στον κ. Φιλόσογλου, ανα- λαμβάνοντας βέβαια την ευθύνη για την τελική τους απόφαση, σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης στο Δήμο Ελευθερούπολης 3. Για το αν έπρεπε να ήταν ένας


η δύο οι Δήμοι στην Επαρχία Παγγαί- ου, στα πλαίσια της διαβούλευσης που η κυβέρνηση πρότεινε τα τέσσε- ρα από τα πέντε Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων, αποφάσισαν υπέρ των δυο Δήμων και εγώ ήμουν από τους υποστηρικτές αυτής της άποψης, που επαρκώς κατά τη γνώμη μου αιτιο- λογούσα. Η Κυβέρνηση τελικά με το νόμο


του Καλλικράτη, αποφάσισε η επαρ- χία Παγγαίου να γίνει ένας Δήμος και αυτό σήμερα είναι νόμος του κρά- τους, σεβαστός απ’όλους. Από πού άραγε ορισμένοι φωστή-


ρες της πολιτικής συμπεραίνουν πως ο Χρυσανίδης επειδή είχε άλλη άπο- ψη, δεν μπορεί να διοικήσει καλύτε- ρα από τους άλλους, το νέο Δήμο Παγγαίου; Ο διαρκής προβληματισμός μου


και η μελέτη σε βάθος των προβλη- μάτων της περιοχής μας, αποδεικνύ- ουν κατά τη γνώμη μου, υπευθυνό- τητα σε αντίθεση με ανεύθυνες και επιπόλαιες θέσεις από άγνοια κινδύ- νου και συνεπώς ακαταλληλότητα. 4. Εγώ τουλάχιστον και οι συνερ-


γάτες μου προβληματισθήκαμε για αρκετό διάστημα, μελετώντας τα δε- δομένα και τα προβλήματα πριν την τελική μας απόφαση, που ήταν από- φαση ευθύνης και ώριμης σκέψης, με συγκεκριμένες προτάσεις που επι- γραμματικά διατυπώσαμε στη διακή- ρυξή μας.


πει στο θέμα αυτό να δοθούν από τον κύριο Φιλόσογλου πει- στικές εξηγήσεις και στοιχεία και η δικαιοσύνη το ταχύτερο να κά- νει τη δουλειά της, ώστε οι πο- λίτες να γνωρίζουν την αλήθεια πριν τις εκλογές για να λάβουν τις σωστές αποφάσεις. Θα επα- νέλθουμε με περισσότερα στοιχεία στο θέμα αυτό.


β. Βιολογικός καθαρισμός Ελευ- θερούπολης. Με αφορμή την εδώ παρουσία σας για το δικό μας Βιολο- γικό σταθμό, πρέπει να αναφερθούμε και στον Βιολογικό σταθμό της Ελευ- θερούπολης που μετά τις εκλογές θα είναι η πρωτεύουσα του νέου Δήμου μας. Η απαξίωση ενός έργου που έγι- νε με τον ιδρώτα των κατοίκων της Ελευθερούπολης πριν 25 χρόνια, εί- ναι σήμερα γεγονός. Η ελλιπής συ- ντήρηση του, δίχως εκσυγχρονισμό και δίχως επέκταση αυτού τα τελευ- ταία χρόνια -τα 12 απ’αυτά διοικεί ο κ.Φιλόσογλου-


είναι η αιτία που σή-


μερα η Ελευθερούπολη δεν έχει στην πράξη Βιολογικό σταθμό και τα λύμα- τα δίχως καμία ουσιαστική επεξεργα- σία χύνονται απευθείας στα κανάλια αποστράγγισης, μολύνοντας το πε- ριβάλλον και επηρεάζοντας την τρο- φική μας αλυσίδα με τα παραγόμενα στα Τενάγη προϊόντα. Ήδη ζήτησα από τις αρμόδιες υπη- ρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Καβάλας να κάνουν άμεσα το καθήκον τους και να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας της υγείας των πολιτών και της προστα- σίας του περιβάλλοντος. Δεν μπαίνουμε σε ξένα χωράφια,


γων, που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν, για τις τεράστιες κατασκευ- αστικές παραλείψεις των έργων που έγιναν και που όλοι οι πολίτες του νέου Δήμου θα πληρώσουμε αργά ή γρήγορα. Η Ελευθερούπολη δεν έχει μέχρι σή- μερα επαρκείς χώρους στάθμευσης, δεν έχει δρόμο παράκαμψης της βα- ρείας κυκλοφορίας από το κέντρο της πόλης, δεν έχει επαρκή αντιπλημμυ- ρική θωράκιση. Δεκάδες ασφαλτοστρωμένοι δρό- μοι στην επέκταση της Ελευθερού- πολης, δεν έχουν δίκτυο ομβρίων και δεν υπάρχει ούτε μία σχάρα ομβρίων, γι’αυτό και πλημμυρίζουν με τις πρώ- τες βροχές. Οι δρόμοι στο Χρυσόκαστρο και στα Κηπιά ασφαλτοστρώθηκαν, δίχως να γίνουν πρώτα δίκτυα αποχέτευσης και ομβρίων. Θα είμαστε αναγκασμέ- νοι σε λίγο χρόνο να ξανασκάψου- με την άσφαλτο πληρώνοντας όλοι εμείς πολλαπλάσια το κόστος των έρ- γων αυτών. Τα αναφέρω αυτά για να γνωρίζουν οι πολίτες του νέου Δήμου το σωστό τρόπο κατασκευής των έργων. Ξεκι- νάμε από τα έργα υποδομής και στη συνέχεια οι ασφαλτοστρώσεις, τα πε- ζοδρόμια και τα λαμπάκια. Έστω κι αν οι πολίτες γκρινιάζουν για τις λακ- κούβες, είμαστε βέβαιοι πως στο τέ- λος μας δικαιώνουν, γιατί αυτός εί- ναι ο μοναδικός σωστός τρόπος κα- τασκευής έργων και όχι το “ράβε ξή- λωνε”. Αν σ’όλα αυτά προσθέσουμε τη δή- λωση του κ.Φιλόσογλου ότι έχει απο- θεματικό 3 – 4.000.000,00€, τότε αυτό είναι σαφές δείγμα ανεπάρκει-


και την ευημερία των πολιτών. Εμείς ζητάμε τη στήριξη από όλους τους πολίτες του νέου Δήμου μας, όλων των πολιτικών αποχρώσεων με κριτήρια το έργο μας στο Δήμο Ελευ- θερών, την εμπειρία και τις γνώσεις μας, την οργάνωση και την αποτελε- σματικότητα μας. Απευθυνόμαστε στα απλά μέλη και τα γνήσια στελέχη όλων των κομμά- των και δηλώνουμε ότι η τοπική αυ- τοδιοίκηση δεν είναι γήπεδο πολιτι- κών αντιπαραθέσεων, ούτε το δια- βατήριο για ορισμένα επώνυμα στε- λέχη που εδώ και χρόνια κάτω από την ομπρέλα του κομματικού στελέ- χους κινούνται ανάλογα με τα προ- σωπικά τους συμφέροντα. Είδαμε πολλές φορές αυτά τα στελέ- χη να συγκρούονται ανελέητα όταν διαφέρουν τα προσωπικά τους συμ- φέροντα και την επομένη να συ- μπλέουν όταν αυτό τους βολεύει. Γι’ αυτό ζητάμε από όλους τους πολί- τες να στηρίξουν με πείσμα το συν- δυασμό μας, γιατί θέλουμε να εξυπη- ρετήσουμε αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα του τόπου μας και των πολιτών, που ζητούν έντιμη διαχείρι- ση, σωστή οργάνωση των υπηρεσιών και ελπίδα ανάπτυξης για το μέλλον. Ζητάμε να μας εμπιστευθούν για την επόμενη περίοδο τη διοίκηση του νέου Δήμου, γιατί εμείς με αίσθη- μα ευθύνης θέλουμε να ασχοληθού- με με τα προβλήματα που θα βρούμε μπροστά μας και τις δυσκολίες που θα συναντήσουμε. Με πολύ μεράκι για δουλειά μέρα και νύχτα εγώ και οι συνεργάτες μου, είμαστε βέβαιοι πως θα τα καταφέ- ρουμε»


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com