This page contains a Flash digital edition of a book.
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ - ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα


από τα νερά του Βιολογικού σταθμού και άδικα και ανεύθυνα από ορισμένους δημιουργούνται ερωτηματικά στους πολίτες


Δημοπράτηση 01/09/2004 (άγονη ) λόγω μικρής χρηματοδότησης  2η


Δημοπράτηση 06/04/2006 (επιτυχής με το σύστημα μελέτη κατασκευής. Έγκριση από το Ελεγκτικό Συμβούλιο με την από- φαση 25550/05/07/2007) Έναρξη εργασιών 13/08/2007 από την ανάδοχο εταιρεία ENVITEC A.E.  Ολοκλήρωση κατασκευής 13/02/2009  Δοκιμαστική λειτουργία 13/02/2009-16/07/2009  Έναρξη λειτουργίας 17/07/2009


 3η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ


Δαπάνη του έργου του Βιολογικού σταθμού σύμ- φωνα με τη σύμβαση 4.043.144,58€ Επιπλέον δαπάνες συμπληρωματικών εργασιών (χωματουργικά-περίφραξη-πράσινο) 350.000,00€


(1) Συνολική δαπάνη έργων στο Βιολογικό σταθμό 4.393.144,58€


Αποχετευτικά δίκτυα Ν.Ηρακλίτσας 1.453.286,80€


Αποχετευτικά δίκτυα Ν.Περάμου 3.009.270,00€ Αποχετευτικά δίκτυα Ελαιοχωρίου 939.119,72€


Αγωγός Ν.Ηρακλίτσας – Ν.Περάμου 1.195.134,90€


Συνδέσεις ιδιωτικών παροχών Ν.Περάμου 482.029,37€


Συνδέσεις ιδιωτικών παροχών Ν.Ηρακλίτσας 474.980,24€


(2) Συνολική δαπάνη των δικτύων αποχέτευσης 7.553.821,03€


Επιπλέον δαπάνη αποκατάστασης περι- βάλλοντος χώρου παλαιών ανοιχτών δεξα- μενών λυμάτων


Επίχωση ανοιχτών δεξαμενών Ν.Περάμου προϋ- πολογισμού 662.975,86€


Επίχωση ανοιχτών δεξαμενών Ν.Ηρακλίτσας προϋπολογισμού 1.446.762,97€


Κατεδάφιση κλειστής δεξαμενής Ν.Ηρακλίτσας είσοδος 15.000,00€


(3) Συνολική δαπάνη περιβάλλοντος χώρου παλαιών


ανοιχτών δεξαμενών λυμάτων 2.124.738,83€


Συνολική δαπάνη έργων αποχέτευσης με Φ.Π.Α. 14.071.704,44€ Μέσα απ’ όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία των εγκρίσεων και αποφάσεων, ξεχώρισα ορισμέ- να, που αποδεικνύουν την ευκολία με την οποία ορισμένοι δήθεν ευαίσθητοι, προσπαθούν να αυτο- ανακηρυχθούν προστάτες των πάντων. 1. Λέει λοιπόν η Οικολογική Κίνηση Καβάλας, πως οι περιβαλλοντικοί όροι απαγορεύουν να χύνονται


τα νερά του Βιολογικού σταθμού στο χείμαρρο και ότι αυτοί τον ένοχο τον βρήκανε. Όμως στο υπ’Αρ.Πρωτ.3120/19.09.2003 έγγρα- φο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. που γνωμοδοτεί θετικά επί της προμελέτης Περι- βαλλοντικών επιπτώσεων του Βιολογικού, αναφέ- ρει ότι: «…Τα διαυγασμένα υγρά, έπειτα θα συλλέγονται και θα οδηγούνται στη μονάδα διύλισης για περαι- τέρω μείωση των αιωρούμενων στερεών, ώστε να είναι κατάλληλα για το επόμενο στάδιο της απολύ- μανσης με UV και να χρησιμοποιηθούν για άρδευ- ση ή εναλλακτικά στο παρακείμενο ρέμα, το οποίο καταλήγει στην παραλία Ν.Περάμου, εντός του όρμου των Ελευθερών.» Άλλωστε και ο Δήμος σε έγγραφά του προς τη Δι- εύθυνση Υγείας σχετικά με την επιλογή του τε- λικού αποδέκτη των προϊόντων του Βιολογικού, δηλώνει σαν εναλλακτική λύση τη δυνατότητα εκροής των καθαρών προς το παρακείμενο ρέμα Ελευθερών (Αρ.Πρωτ.10349/26.11.2003). Με το υπο’αρ.13/4345/29.09.2003 η Δ/νση Υγείας Ν.Κα- βάλας, αποδέχεται την πρόταση του Δήμου και αναφέρει χαρακτηριστικά “Με τη νέα μελέτη προ- τείνεται η διάθεση των καθαρών νερών για άρ- δευση…. και σε περίπτωση κορεσμού ή βλάβης να χρησιμοποιείται ως αποδέκτης που έχει ήδη εγκρι- θεί η θάλασσα…”. Αν και η αρχική μελέτη προέβλεπε απολύμανση με χλώριο, εμείς όμως προχωρήσαμε σε απολύμαν- ση με υπεριώδη ακτινοβολία, για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα και περισσότερη προστασία, τόσο της υγείας των πολιτών, όσο και του περιβάλλο- ντος. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να θεωρεί τον εαυτό του πιο υπεύθυνο από μας και πιο ευ- αίσθητο και έχουμε δείγματα γραφής, γι’ αυτή μας τη θέση.


2. Λένε όλοι αυτοί με περισσό θράσος και δίχως να ντρέπονται στην ανακοίνωση τους πως “είναι γνω- στή η μέθοδος (νόμιμη δυστυχώς,) με την οποία κατεβάζουν συγκεκριμένους δείκτες, ώστε να φαί- νονται χαμηλοί στις μετρήσεις”. Αν αυτοί ακολουθούν τέτοιες μεθόδους να τους χαιρόμαστε, αλλά η δική μας διοίκηση δεν έχει κα- μία διάθεση να τους ακολουθήσει σ’ αυτόν τον κα- τήφορο της αυθάδειας, της διαστρέβλωσης, της αναξιοπιστίας και του μηδενισμού των πάντων. Από τον Αύγουστο του 2009 έως σήμερα όλες οι μετρήσεις από το εργαστήριό μας και από ανεξάρ- τητα πιστοποιημένα εργαστήρια, είναι στη διάθε- ση οποιουδήποτε θέλει υπεύθυνα να ενημερωθεί.


 Παραχώρηση γηπέδου 18.659,00τ.μ. (03/10/2003)  Ανάθεση προμελέτης 09/07/2003  Έγκριση χρηματοδότησης 09/02/2004 (ένταξη) για ποσό 2.360.000,00€  1η


Δημοπράτηση 01/11/2004 (ασύμφο- ρος με αρνητική έκπτωση -66,80%)  Έγκριση αύξησης χρηματοδότησης (26/01/2006) στο ποσόν 3.689.000,00€


Εμείς τους προσκαλούμε και τους προκαλούμε να χρησιμοποιήσουν τις πιο αυστηρές μεθόδους μέ- τρησης, υπό τον όρο να ζητήσουν δημόσια συγνώ- μη, αν αυτοδιαψευθούν. Διαφορετικά, θα συνεχί- σουν να είναι εκτεθειμένοι στους πολίτες για τις πράξεις τους.


Θέλω με την ευκαιρία να αναφερθώ και στα δύο άλλα θέματα που έγιναν πρωτοσέλιδα σε ορισμέ- νες τοπικές εφημερίδες, διαστρεβλώνοντας συνει- δητά ή όχι την αλήθεια.


 Το ένα είναι η πρασινάδα στα νερά στις εκβο- λές του χειμάρρου στη Ν.Πέραμο. Από τα προα- ναφερθέντα με σαφήνεια αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τα νερά του Βιολογικού σταθμού και άδικα και ανεύθυνα από ορισμένους δημιουργούνται ερωτηματι- κά στους πολίτες, που έχουν δίκιο να ανησυ- χούν, όταν το θέμα αφορά την υγεία των ιδί- ων και των παιδιών τους. Βέβαια οι πινακίδες στις εκβολές των ποτα- μών και των χειμάρρων πρέπει να τοποθετού- νται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (υπ’αρ. 13/3246/28.06.2010 απόφαση Νομάρχη ) κυρί- ως ως πρόληψη, σε ενδεχόμενη απόρριψη από οποιονδήποτε, βλαβερών ή επικίνδυνων ουσι- ών. (Συσκευασίες φυτοφαρμάκων, λύματα, μπά- ζα, άλλα απόβλητα ή απορρίμματα που μέσω των χειμάρρων μπορούν να μεταφερθούν στις εκβολές προς τη θάλασσα).


 Το δεύτερο θέμα είναι τα λύματα που βρέ- θηκαν στον αγωγό ομβρίων δίπλα στο κά- μπινγκ “ESTELLA”. Ο Δήμος μας και πάλι έκανε ότι ήταν δυνατόν για να μη φτάσουν τα λύματα στη θάλασσα και αυτό το πέτυχε. Προσπάθησε επίσης να διερευνήσει τα πραγματικά αίτια αυτής της διαρροής, όπως και έγινε με τη σύλληψη ιδιώτη βυτιοφόρου οχήμα- τος μεταφοράς βοθρολυμάτων, που εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον σύμφωνα με επώνυμες καταγ- γελίες πολιτών, άδειαζε το περιεχόμενο τους σε αγωγούς ομβρίων και σε φρεάτια του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου, με αποτέλεσμα το φράξι- μο του αγωγού και την υπερχείλιση των λυμάτων. Μετά δε την απόφραξη του βουλωμένου φρεατί- ου, όλα λειτουργούν δίχως πρόβλημα. Σημειώνω πως στο Βιολογικό μας καθαρισμό, υπάρχει ειδική μονάδα βοθρολυμάτων με ειδικές σχάρες κατακρά- τησης ογκωδών αντικειμένων και λάσπης και μετά από έλεγχο τα βυτιοφόρα αδειάζουν εκεί το περι- εχόμενο τους. Σας θυμίζω και πάλι πρωτοσέλιδα ορισμένων εφη- μερίδων, που νόμισαν πως βρήκαν την ευκαιρία να απαξιώσουν το έργο μας, μπερδεύοντας τα απο- χετευτικά δίκτυα με το Βιολογικό καθαρισμό –που καμία σχέση δεν έχει η λειτουργία του ενός, με τη λειτουργία του άλλου-. Βρήκαν επίσης την ευκαιρία -οι λεγόμενοι “επί τό- που”- που με περισσή ευκολία, δίχως καθόλου να σκεφθούν, επιρρίπτουν ευθύνες και αναθέματα, που όμως δυστυχώς γι’ αυτούς την επομένη δια- ψεύδονται από τα γεγονότα “Αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και το νοικοκύρη ” λέει μία ελληνική παροιμία. Εδώ πλέον θα πρέπει να δούμε την πολιτική διά- σταση του προβλήματος, σ’ αυτήν την προεκλο- γική περίοδο για να μας δώσουν απάντηση στα ερωτήματα: α. Γιατί όλος αυτός ο θόρυβος και γιατί τώρα; β. Γιατί αυτό να γίνεται από συγκεκριμένους υπο- ψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους του κ. Φιλόσο- γλου και από συγκεκριμένα μονίμως αντιπολιτευ-


συνέχεια από σελ. 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com