This page contains a Flash digital edition of a book.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 5 «Τα οράματα αξίζουν όταν γίνονται πράξεις»


Του Γρηγοριάδη Πάρη Αντιπρόεδρου ΔΕΥΑ Ελευθερών


Σ


΄ ένα περιβάλλον όπου όλα αλ- λάζουν με επιταχυνόμενους ρυθμούς, προβάλλει σήμε-


ρα περισσότερο από ποτέ επιτακτι- κά η ανάγκη για την δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα εξασφαλί- σουν την επάρκεια του νερού – της βασικής πηγής ζωής- τόσο βραχυ- πρόθεσμα όσο και μακρυπρόθεσμα, με σωστές υποδομές αξιοποίησης και προστασία των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος.


Αγωνία και στόχος όλων μας είναι η εξασφάλιση της συνεχούς ροής νε- ρού στο δίκτυο ύδρευσης και η προ- στασία του περιβάλλοντος με την αποτελεσματική λειτουργία του δι- κτύου αποχέτευσης. Η ΔΕΥΑ Ελευθερών τα 4 τελευταία χρόνια επέλυσε πολλά προβλήματα τόσο στον τομέα ύδρευσης όσο και στον τομέα αποχέτευσης, ενώ γίνο- νται προσπάθειες ώστε να ανταποκρι- θεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο στις υποχρεώσεις της. Ευελπιστούμε για τη συνέχιση της συνεργασίας και τη κατανόηση των πολιτών στο δύσκολο έργο μας. Εί- ναι ανάγκη να υπάρξει ευαισθητοποί- ηση στο σημαντικό θέμα της οικονο- μίας του νερού και πρέπει να κατα- λάβουμε όλοι μας ότι το νερό δεν εί- ναι αρκετό για να έχουμε την πολυ- τέλεια να το σπαταλάμε. Με μικρούς και καθημερινούς τρόπους εξοικονό- μησης συμβάλουμε ουσιαστικά και υπεύθυνα στην άμβλυνση του προ- βλήματος της λειψυδρίας, με σεβα- σμό στο περιβάλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τους συνεργάτες μου και το προσω- πικό της ΔΕΥΑΕ για τις συνεχείς προ- σπάθειες να κρατήσουν την επιχεί- ρηση σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας των πολι- τών και πάνω απ’ όλα να ευχαριστή- σω τους Δημότες και τους κατοίκους για την υπομονή και την κατανόηση που επέδειξαν στις οχλήσεις που δη- μιουργήθηκαν κατά την κατασκευή των έργων υποδομής στο Δήμο μας, όλα αυτά τα χρόνια. Για να φτάσουμε εδώ χρειάστηκε το όραμα της διοίκησης της ΔΕΥΑ Ελευ- θερών, η σκληρή εργασία του προ- σωπικού της και η συνεργασία των συνδημοτών μας που την προσφέ- ρουν απλόχερα αναγνωρίζοντας το τεράστιο έργο που υλοποιείται. Αυ- τόν τον στόχο υπηρέτησε τα τελευ- ταία 4 χρόνια. Η έγκαιρη και αποτε- λεσματική αξιοποίηση όλων των ευ- καιριών και των δυνατοτήτων που


παρείχαν τα διάφορα Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα, σε συνδυασμό με την σωστή επένδυση των δικών της πόρων, την οδήγησαν στη κα- τασκευή σύγχρονων δικτύων ύδρευ- σης, τη μελέτη χρηματοδότησης και κατασκευής του βιολογικού καθαρι- σμού που είναι ικανά να ανταποκρι- θούν όχι μόνο στις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες του Δή- μου μας, διασφαλίζοντας τις απα- ραίτητες συνθήκες υγιεινής των πο- λιτών και προστατεύοντας το περι- βάλλον. Παράλληλα οργάνωσε μεθο- δικά τις υπηρεσίες της έτσι να αντα- ποκρίνεται επαρκώς στις απαιτή- σεις και τα αιτήματα των κατοίκων.


Η ΔΕΥΑ Ελευθερών κατάφερε να εί- ναι σήμερα μια εύρωστη επιχείρηση η οποία έχει δημιουργήσει από μηδε- νική βάση μια σημαντική πάγια περι- ουσία η οποία φαίνεται από τις εκθέ- σεις και τα στοιχεία των ορκωτών λο- γιστών που ελέγχουν κάθε χρόνο την επιχείρηση. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν επίσης και τη σταθερή κερδοφορία από το 1ο κιόλας χρόνο της ουσιαστικής λειτουρ- γίας της ΔΕΥΑ Ελευθερών. Τα δε απο- τελέσματα αυτής της σωστής διαχείρι- σης επενδύονται και πάλι σε νέα έργα. Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι 4 χρό- νια μετά, δικαιούνται να αισθάνονται υπερήφανοι για το έργο που έχει πα-


ραχθεί για τους Δημότες του Δήμου και να ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον. Είμαι ήσυχος ότι επιτέλεσα το καθή- κον μου και δικαιούμαι να αισθάνο- μαι μαζί με τους εργαζόμενους υπε- ρήφανος για το έργο που έχει παρα- χθεί. Αντλούμε δύναμη από την συ- μπαράσταση και την αγάπη του κό- σμου για να συνεχίσουμε αταλάντευ- τα το έργο μας αντικρίζοντας το μέλ- λον με αισιοδοξία και στόχο τη συνε- χή βελτίωση προς όφελος του τόπου και των πολιτών και γιατί ΤΑ ΟΡΑ- ΜΑΤΑ αξίζουν ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΑ- ΞΗ ΚΑΙ εγώ μαζί με τους συνεργάτες μου τα κάναμε ΠΡΑΞΗ.


«Καθαριότητα: Ολόκληρη αρχοντιά…»


Του Μεταξά Αναστάσιου Αντιδήμαρχου Καθαριότητας


ξης κύλησε και η φετινή θερινή πε- ρίοδος σε όλες τις ακτές και κοινό- χρηστους χώρους του Δήμου. Τα αρμόδια δημοτικά συνεργεία υπαλλήλων ακούραστα και με υπευθυνότητα εκτέλεσαν το δύ- σκολο πολλές φορές καθήκον τους. Έτσι πέρα από την αναγνώριση της σωστής εκτέλεσης της υπηρε- σίας τους, τους οφείλουμε όλοι μας και μια ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη για το ότι μας επέτρεψαν να κινού- μαστε σε ένα καθαρό και κόσμιο περιβάλλον . Ένα παράπονο απευθύνεται για μία - μικρή ευτυχώς- μερίδα συμπολι- τών μας οι οποίοι ίσως δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της προ- σπάθειας που απαιτείται για τη δι- ατήρηση της καθαριότητας και συ- μπεριφέρονται επιεικώς ανεύθυ- να ως προς το κοινωνικό σύνολο : πετούν οπουδήποτε τα απορρίμμα- τά τους, ρυπαίνουν με λύματα το φυσικό περιβάλλον, δεν εφαρμό- ζουν τις διατάξεις του Νόμου και τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου και γενικώς με κάποιες πρά- ξεις τους δείχνουν να αδιαφορούν για όλους και για όλα. Η κατηγορία αυτή των συμπολιτών μας - που ευτυχώς βαίνει μειού- μενη- είναι λογικό να αντιμετωπίζει και το αντίτιμο των πράξεών της . Για τις περιπτώσεις αυτές τονίζεται ότι η Δημοτική αρχή θα είναι ιδιαί- τερα αυστηρή ώστε να προστα- τευτεί το φυσικό περιβάλλον αλλά


Χ


ωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από απόψεως καθαριότητας και τά-


και τα δικαιώματα των πολιτών. Για τον επίλογο ας αναφερθούμε και στα αποτελέσματα των αναλύ- σεων των νερών των ακτών μας που έγιναν καθ’ όλο το διάστημα της κολυμβητικής περιόδου τόσο από έγκυρα τοπικά μικροβιολογικά εργαστήρια όσο και από τα εργα- στήρια του Υπουργείου Περιβάλλο- ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής : Αποτελέσματα πεντακά- θαρων νερών για όλες τις ακτές μας όπως αποδεικνύουν όλες οι ελεγχό- μενες παράμετροι - μικροβιακές και φυσικές – αποτελέσματα τέλος κα- λύτερα των προηγουμένων ετών τα οποία παραθέτουμε. Δίκαια μπορούμε λοιπόν να καυχη-


θούμε για την βελτίωση του περι- βάλλοντος του Δήμου μας , μετά μάλιστα και την ολοκλήρωση του βιολογικού σταθμού. Αλλά και να βεβαιώσουμε επίσης προς πάσα κα- τεύθυνση ότι ο αγώνας μας θα συ- νεχιστεί αφού πάντα υπάρχουν πε- ριθώρια περαιτέρω βελτίωσης στο καίριο τομέα της καθαριότητας. Στους ανωτέρω πίνακες παρα- θέτουμε τα αποτελέσματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής – Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποι- ότητας Νερών Κολύμβησης. Επί- σης είναι στη διάθεση όλων μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργεί- ου www.e-per.gr.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com