This page contains a Flash digital edition of a book.
4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 μικρά & ΜΕΓΑΛΑ νέ α α πό τον γε ω πό νο Θό δω ρο Τσα βδα ρί δη


ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΓΑ


Επιστολή στον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α απέστειλε ο Δήμαρχος κ. Χρυσανίδης Χαράλαμπος σχετι- κά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στο εφοδιασμό με ασετυλίνη των φιαλών για τα αντιχαλαζικά κανόνια του Δήμου μας . Χαρα- κτηριστικά αναφέρει : « Eδώ και καιρό είναι επιτακτική η ανάγκη εκ- κίνησης της διαδικασίας πλήρωσης των φιαλών ασετυλίνης των κανονιών του Δήμου μας κα- θώς τα αποθέματα είναι ήδη υπό εξάντληση. Μετά μάλιστα και τα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών καθώς και αυτών που προβλέπονται για τις επόμενες ημέρες είναι βέ- βαιο ότι η λειτουργία των κανονιών θα αναστα- λεί πλήρως με δική σας αποκλειστικά υπαι- τιότητα.


Προ αυτών των δεδομένων οι άμεσες ενέρ- γειές σας για την αποφυγή πιθανών καταστρο- φών στα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα του Δήμου μας κρίνονται επιβεβλημένες» καταλή- γει ο Δήμαρχος.


ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009


Ξεκίνησε σε όλη τη χώρα από τα τέλη Ιουνίου 2010 η «Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτρο- φίας, έτους 2009» και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου. Η Απογραφή αυτή γίνεται στα πλαίσια παγκόσμιου σχετικού προγράμμα- τος, σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και αντίστοιχου προγράμματος της Ε.Ε. Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας εί- ναι μια ευρείας κλίμακας, ιδιαίτερα σημαντι- κή, περιοδική στατιστική εφαρμογή για την συγκέντρωση ποσοτικών πληροφοριών και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών διάρ- θρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκ- μεταλλεύσεων της χώρας μας . Η εξέλιξή της αποτελεί βασικό στοιχείο για τη χάραξη της Εθνικής και Κοινοτικής Πολιτικής στον αγροτι- κό τομέα. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη συλλογής πληροφοριών για τις μεθόδους γεωργικής πα- ραγωγής στις εκμεταλλεύσεις, οι οποίες θα συ- γκεντρωθούν με ανάλογη ειδική δειγματολη- πτική έρευνα η οποία θα διεξαχθεί ταυτόχρονα με την απογραφή. Στο Δήμο Ελευθερών η έρευνα θα διεξαχθεί από την ομάδα των απογραφέων που ορίστη- κε από τη Στατιστική Υπηρεσία ξεχωριστά σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα και σύμφωνα με τις οδηγίες της. Οι απογραφείς θα απευθυν- θούν σε όλους τους εγγεγραμμένους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων και θα τους ορί- σουν ραντεβού για την συμπλήρωση των σχε- τικών ερωτηματολογίων. Η προσέλευση των καλουμένων κατόχων εκμεταλλεύσεων είναι υποχρεωτική από το Νόμο και η άρνηση πα- ροχής στοιχείων τιμωρείται με χρηματική ποι- νή 3.000 – 9.000 Ευρώ. Τις τελευταίες ημέρες της απογραφής (τέλη Αυγούστου – Αρχές Σε- πτεμβρίου) θα απογραφούν, μετά από σχετι- κή ανακοίνωση, όσοι κάτοχοι γεωργικών εκμε- ταλλεύσεων δεν είναι εγγεγραμμένοι στα σχε- τικά μητρώα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα 2594350040 (Δημαρχείο) και 2510291557 (Νομαρχία – Στατιστική Υπηρεσία).


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ


Από την ενημέρωση που έκανε η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυ- ξης της Περιφέρειας ΑΜΘ σε σύ- σκεψη που έγινε στη Κομοτηνή στις 12/05/2010 επισημαίνονται τα εξής : Τον Ιανουάριο του 2010 ολοκλη- ρώθηκε το έργο – μελέτη «Κα- ταγραφή των θρεπτικών στοιχεί- ων, των βαρέων μετάλλων και των υδροδυναμικών ιδιοτήτων των εδαφών για την ορθολογική χρήση λιπασμάτων και νερού και παραγωγή προϊόντων ασφαλείας στην Περιφέρεια ΑΜΘ» Μετά την οριστική παραλαβή του αναμένεται να ακολουθήσει η εγκατάσταση του λογισμικού προγράμματος και η επίδειξη του τρόπου λειτουργίας του για την


παροχή ενδεικτικών συμβουλών λίπανσης. Το έργο αυτό αφορά όχι μόνο το γεωργικό τομέα, ως βασικό εργαλείο υποδομής για τη γεωργική ανάπτυξη, αλλά και την προστασία του Περιβάλλοντος, είναι δε από τα σημαντικότερα στην Περιφέρεια ΑΜΘ και μοναδι- κό σε επίπεδο χώρας, ως προς την έκταση μελέτης ( 3.000.000 στρ) και τον αριθμό εξεταζόμενων πα- ραμέτρων. Μερικά από τα σημαντικότερα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή του είναι τα παρακάτω : 1. Η επιλογή των καλλιεργειών ανάλογα με την διαθεσιμότητα στοιχείων – ιχνοστοιχείων και με τις φυσικοχημικές – υδροδυναμι- κές ιδιότητες των εδαφών,


2. Η εξοικονόμηση ωρών λίπαν- σης , καυσίμων, λιπασμάτων, 3. Η αποφυγή εξασθένησης – κα- ταστροφής των φυτών λόγω πε- ρίσσειας ή έλλειψης στοιχείων – ιχνοστοιχείων, 4. Η αύξηση απόδοσης γεωργι- κών προϊόντων που θα είναι πε- ρισσότερο ασφαλή από άποψη υγείας προς κατανάλωσηη, 5. Η βελτίωση των συνθηκών πε- ριβάλλοντος λόγω μείωσης χρή- σης λιπασμάτων και φυτοπροστα- τευτικών προϊόντων κλπ κλπ Να σημειωθεί τέλος ότι οι συμ- βουλές ορθολογικής χρήσης λι- πασμάτων θα παρέχονται ΔΩΡΕ- ΑΝ από τους διαπιστευμένους Γε- ωπόνους του Δημοσίου ή Γεωπό- νους ιδιώτες (μελετητές κλπ).


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «OΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ (πριμοδότηση εκρίζωσης ΚΡΑΣΟΣΤΑΦΥΛΩΝ)»


Αφορά παραγωγούς σταφυλιών ποικιλιών οινοποί- ησης (κρασοστάφυλα). Τα κρασοστάφυλα πρέπει να είναι νόμιμα, να περιέχονται στο αμπελουργι- κό μητρώο και να υπάρχουν οι δηλώσεις συγκομι- δής για τα 5 προηγούμενα έτη. Αιτήσεις για ένταξη υποβάλλονται στη Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης Καβάλας – 4ος


όροφος – γραφείο 463 (τηλ. 2513503463). Κριτήρια επιλεξιμότητας : προτεραιότητα


έχουν α) οι αμπελουργοί που εκριζώνουν όλη την έκταση κρασοστάφυλων που καλλιεργούν και β) αυτοί που έχουν ηλικία άνω των 55 ετών. Όσοι κατέθεσαν αίτηση πέρσι στη Δ/νση Αγροτικής Ανά- πτυξης και δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα λόγω έλλειψης κοινοτικών κονδυλίων, δύνανται να ενερ- γοποιήσουν εκ νέου το αίτημά τους με την κατάθε- ση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86.


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ «ΠΥΡΓΟΣ ΦΩΛΙΑΣ»


Την Κυριακή 08 Αυγούστου πραγ- ματοποιήθηκε στην ακτή «Πύρ- γος» της Φωλιάς η προγραμματι- σμένη εκδήλωση για την υποψη- φιότητα της για βράβευση με τη γαλάζια σημαία το 2011. Σχετικά μίλησαν ο Δήμαρχος κ. Χρυσανί- δης Χ. καθώς και ο υπεύθυνος του προγράμματος υπάλληλος του Δήμου κ. Τσαβδαρίδης Θ. Οι πα- ρευρισκόμενοι εκτός από την ενη- μέρωση για το πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς στο όμορφο μπαράκι του κ. Κύρκου Παναγιώ- τη που δροσίζεται συνεχώς από το καλοκαιρινό θαλασσινό αερά- κι. Στη συνέχεια ιδιαίτερα εκτι- μήθηκε το ποντιακό συγκρότημα που με τα τραγούδια του ανέστη- σε πτυχές του μεγαλείου της φυ- λής μας. Το τσίπουρο που προ- σφέρθηκε ζέστανε τις καρδιές και όλοι ανανέωσαν το ραντεβού για το επόμενο χρόνο, για την έπαρ- ση πια της γαλάζιας σημαίας στον ψηλό ιστό της. Και λίγα λόγια για το πρόγραμμα : το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαί- ες» είναι ως γνωστόν ένας θεσμός για την επιβράβευση ακτών, οι οποίες αποδεδειγμένα εκτός των καθαρών νερών προσφέρουν σε επισκέπτες και λουόμενους, άρι- στη οργάνωση και διαχείριση που απορρέει από την εκπλήρωση 29 σοβαρών κριτηρίων. (Μεταξύ αυ-


τών να αναφέρουμε την παροχή καλών υπηρεσιών, την ασφάλεια των λουομένων την περιβαλλο- ντική τέλος ευαισθητοποίηση και προστασία της ακτής και του πα- ράκτιου χώρου). Η συνεχής από το 1987 ανάπτυξη διεθνώς του προγράμματος απο- τελεί εγγύηση της σοβαρότητας και της σημασίας του που εφαρ- μόζεται στην Ελλάδα από το 1992. Για την φετινή χρονιά η χώρα μας έρχεται και πάλι 2η στην κατάτα- ξη παγκοσμίως όσον αφορά τον αριθμό σημαιών με 421 σημαίες. Οι έλεγχοι και ο χειρισμός του προγράμματος πραγματοποιού- νται στην χώρα μας από την Ελ- ληνική Εταιρία Προστασίας της φύσης. Οι ακτές βραβεύονται κατόπιν αι- τήσεως και κατάθεσης πλήρη φα- κέλου κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους, από τον οποίο φά- κελο αποδεικνύεται η σύμφωνα


με τα κριτήρια του προγράμμα- τος οργάνωση της υποψήφιας για βράβευση ακτής κατά την θερινή περίοδο που προηγήθηκε. Ο φά- κελος της ακτής εξετάζεται τόσο από την εθνική όσο και από την διεθνή επιτροπή κρίσεων και εφό- σον η ακτή πληροί τις προϋπο- θέσεις, βραβεύεται με τη γαλά- ζια σημαία με γενική ανακοίνωση, που γίνεται στα τέλη Μαϊου του επόμενου έτους. Η «Γαλάζια Σημαία» παραδίδεται στην ακτή και κυματίζει όλη τη θερινή περίοδο με την προϋπό- θεση ότι πληρούνται πάντα στο ακέραιο όλες οι προϋποθέσεις του προγράμματος. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και στην ακτή «Φωλιά» η οποία για το 2010 έχει αναγορευτεί και μετά από τις ενέργειες του Δήμου και τους σχετικούς ελέγχους, σε υποψήφια για βράβευση για το 2011.


Μην πετάτε σκουπίδια σε κοινόχρηστους χώρους


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com