This page contains a Flash digital edition of a book.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 3


«Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους αυτούς που θέλουν να επιπλέουν επί των λυμάτων»


Του Χαράλαμπου Ν. Χρυσανίδη Δημάρχου Ελευθερών


Τ


ην 17 Ιουλίου 2009 που άρχι- σε η λειτουργία του Βιολογι-


κού Σταθμού μπορούμε με βεβαιό- τητα να χαρακτηρίσουμε την ημέ- ρα αυτή ως ορόσημο στα δεδομέ- να του Δήμου μας. Τα δεδομένα πριν από την ημερομηνία αυτή εί- ναι λίγο πολύ γνωστά. Με τις ανοι- χτές χαβούζες λυμάτων, τις διαρ- ροές στη θάλασσα, τους απορρο- φητικούς ή όχι βόθρους που ρύπαι- ναν το περιβάλλον και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, τα βυτιοφόρα οχήματα που όταν άδειαζαν τους βόθρους σε ακτίνα 200 m, σκόρπι- ζαν τις μυρωδιές τους, τις δεκάδες καταγγελίες και διαμαρτυρίες πο- λιτών δικαιολογημένες ή υπερβο- λικές και τη προσπάθεια λίγων απ’ αυτούς να περάσουν το μήνυμα ότι για όλα φταίει ο Δήμος και ιδιαίτε- ρα ο Δήμαρχος. Βέβαια δεν είχαν και δεν έχουν απάντηση στα εύλογα ερωτήματα που διατυπώναμε: 1. Τι έκαναν κάποιοι απ΄ αυ- τούς που διοικούσαν το Δήμο και είχαν την ευθύνη τα προη- γούμενα χρόνια;


2. Γιατί τώρα και λίγο πριν την έναρξη λειτουργίας του Βιολογι- κού Σταθμού τους έπιασε ο «με- γάλος πόνος» και η ευαισθησία για το περιβάλλον και απαιτού- σαν εδώ και τώρα να τιμωρη- θούν οι διοικούντες, έστω και αν αυτοί που δεν δημιούργησαν αυτή την κατάσταση, ανέλαβαν τον δύσκολο και άχαρο ρόλο να λύσουν το πρόβλημα. 3. Υπήρχε άραγε λύση εδώ και τώρα να εξαφανιστούν τα λύ- ματα και δεν την εφαρμόζαμε; Αν πράγματι υπήρχε γιατί μέχρι τότε δεν την εφάρμοζαν οι ίδιοι πριν από μας;


Με την δημιουργία του Βιολογικού Σταθμού άλλαξαν πράγματι τα δε- δομένα του δήμου μας. Νέοι ορί- ζοντες ανάπτυξης ανοίγουν. Ο του- ρισμός μπαίνει σε νέες βάσεις με άλλη προοπτική. Η προστασία του περιβάλλοντος από τα λύματα και η υγεία των πολιτών είναι πλέον γεγονός. Με τα αποχετευτικά δίκτυα στη Ν. Ηρακλείτσα, στη Ν. Πέραμο και στο Ελαιοχώρι, συνολικού μήκους 73 χλμ και αυτά στις Ελευθερές και τον Αγ. Ανδρέα που ήδη εντάχθη- καν στα Ευρωπαϊκά προγράμματα και κατασκευάζονται, μεταφέρο- νται τα λύματα μέσω αντλιοστασί- ων στο βιολογικό σταθμό για επε- ξεργασία και από εκεί με τα έργα που είναι σε εξέλιξη, το καθαρό νερό θα πηγαίνει για άρδευση. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάσθη- κε να σκάψουμε τους δρόμους – η λαπαροσκοπική μέθοδο της ιατρι- κής για την διέλευση των αγωγών αποχέτευσης δυστυχώς δεν απο-


καλύφθηκε ακόμη-. Για αυτό και οι ενοχλητικές για όλους λακκού- βες στους δρόμους ήταν αναγκαίο κακό, μέχρι να τελειώσουν τα δί- κτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων. Ήδη άρχισε η ασφαλτό- στρωση των δρόμων μέσα στους οικισμούς Ν. Περάμου, Ν. Ηρακλεί- τσας και Ελαιοχωρίου και θα ολο- κληρωθούν σύντομα, ανάλογα βέ- βαια με τις χρηματοδοτήσεις που θα εξασφαλίσουμε, στους δύσκο- λους οικονομικά καιρούς που ζούμε. Παρ’ όλα αυτά κάποιοι ελάχιστοι ευτυχώς ψάχνουν το παραμικρό – ακόμη και μια υπερχείλιση ή ένα βούλωμα των αγωγών από εξωγε- νείς αιτίες – για να βγουν στην επι- φάνεια και με μεγάλες επιγραφές ή ζωηρές κραυγές να κατηγορήσουν τη διοίκησή μας για κακότεχνο δή- θεν έργο ή προβληματική λειτουρ- γία και άλλα ηχηρά παρόμοια προ- σπαθώντας να επιπλεύσουν επί των δικών τους «λυμάτων». Θα τους θυμίσω μια μικρή ιστορία ενός ευσεβούς καλογέρου και ας


ψάξει ο καθένας να βρει τον εαυτό του μέσα σ’ αυτή. Σε ένα δωμάτιο γεμάτο βρωμιές και ακαθαρσίες που είχε σε μια άκρη του ένα μικρό λουλουδάκι άφησαν μια μέλισσα. Εκείνη γύρισε σε όλο το δωμάτιο και διάλεξε να καθίσει τελικά στο λουλουδάκι επάνω αδι- αφορώντας για τις πολλές βρωμιές. Στο διπλανό δωμάτιο που ήταν γε- μάτο με πολλά λουλούδια, γλυκά και αρώματα αλλά σε μια του άκρη άφησαν μια μικρή ακαθαρσία, έβα- λαν μέσα μια μύγα. Εκείνη αφού γύρισε όλο το δωμάτιο και αφού πέρασε πάνω από τα λουλούδια, τα γλυκά και τα αρώματα, αδιαφό- ρησε για όλα αυτά και προσπερνώ- ντας τα διάλεξε τελικά να καθίσει πάνω στη μικρή ακαθαρσία! Στα οχτώ χρόνια που έχουμε την ευθύνη της διοίκησης του δήμου μας, συναντήσαμε πάρα πολλές μύγες και λιγότερες μέλισσες που μας δίνουν όμως κουράγιο να συ- νεχίσουμε το δύσκολο και άχαρο πολλές φορές αγώνας μας.


KΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ


ΓΟΓΓΗΣ ΘΩΜΑΣ


ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ


ΙΑΤΡΕΙΟ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 10α (Δίπλα από την Ολυμπιακή)


ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2510 231516, 2510 231619


ΤΗΛ. ΣΠΙΤΙΟΥ: 25940 22660, ΚΙΝΗΤΟ: 6947 938767


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com