This page contains a Flash digital edition of a book.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 23


ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΟΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΜΑΝΑΚΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2010


1. Περιφερειακό πρωτάθλη- μα Βορείου Ελλάδος – Πόρ- το Καρράς Συμμετοχή 7 αθλητές: Βουχάρα Νικολέτα 1η


Κοριτσιών Ιμανιμίδης Χρήστος 2ος


στην κατηγορία Optimist Πρόεδρος Αντιπρόεδρος στην κατηγορία Optimist


Παίδων Ανάσογλου Άγγελος 3ος στην κατηγορία Laser 4,7 Αγοριών


2. Πρόκριση Εθνικών ομά- δων κατηγορίας optimist και Laser 4,7 – Αθήνα Βουχάρα Νικολέτα 1η στην Περιφέρεια στην κατηγορία Optimist Ανάσογλου Άγγελος 2ος στην Περιφέρεια στην κατηγορία Laser 4,7


3. Πανελλήνιο πρωτάθλημα κατηγορίας Optimist – Ιτέα Συμμετοχή 4 αθλητές: Βουχάρα Νικολέτα 1η στην Περιφέρεια στην κατηγορία Optimist


4. 9ο Κύπελλο ALBATROS


2010 -Θεσσαλονίκη Συμμετοχή 10 αθλητές: Θεοφανίδου Στυλιανή 1η


στην κατηγορία Laser 4,7 Ανάσογλου Άγγελος 3ος στην κατηγορία Laser 4,7 Αγοριών


Βαγγέλης Σάλιαγκας 3ος στην κατηγορία Laser RDL Αγοριών


5. 1ο Κύπελλο ΑΡΓΥΡΕΙΑ


2010 - Θεσσαλονίκη Συμμετοχή 10 αθλητές: Θεοφανίδου Στυλιανή 2η στην κατηγορία Laser 4,7


Ανάσογλου Άγγελος 2ος στην κατηγορία Laser 4,7 Αγοριών


Βαγγέλης Σάλιαγκας 3ος στην κατηγορία Laser RDL Αγοριών


Σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα ο Ι.Ο.Δ.Ε θα πά- ρει μέρος: 1. Πανελλήνιο πρωτάθλη- μα στην κατηγορία Laser 4,7 2010 2. Πανελλήνιο πρωτάθλημα στην κατηγορία Laser RDL Ανδρών 2010 3. Πανελλήνιο πρωτάθλημα στην κατηγορία Laser RDL Γυναικών 2010 4. Περιφερειακό πρωτάθλη- μα Βορείου Ελλάδος 2011 5. Πρόκριση Εθνικών ομά- δων στην κατηγορία opti- mist και Laser 4,7 2011 6. Πανελλήνιο πρωτάθλη- μα στην κατηγορία Optimist 2011 7. Πανελλήνιο πρωτάθλη- μα στην κατηγορία Laser 4,7 2011 8. Πρόκριση Εθνικής ομάδας στην κατηγορία Laser RDL Ανδρών 2011 9. Πρόκριση Εθνικής ομάδας στην κατηγορία Laser RDL Γυναικών 2011


Ο όμιλος με τους αθλητές έλαβε μέρος στις πολιτιστι- κές και κοινωνικές εκδηλώ- σεις του Δήμου μας όπως οι δύο δεντροφυτεύσεις στη Ν. Πέραμο και στη Ν. Ηρακλεί- τσα. Στην Ακαδημία Ιστι- οπλοΐας ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 συμμετείχαν 19 παιδιά, κά- τοικοι και παραθεριστές του


Δήμου μας. Στις εκδηλώσεις της ακαδημίας συμμετείχαν και 12 παιδιά από το ΧΑΜΟ- ΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (σπίτι Αμαρουσίου) που παραθέ- ριζαν στο σπίτι της Ν. Ηρα- κλείτσας. Την Παρασκευή 13/08/2010 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Ομί- λου μας έγινε η τελετή λήξης της Ακαδημίας. Με την ευγε- νική χορηγία των γονέων και επαγγελματιών της περιοχής διοργανώθηκε ένα ιστιοπλο- ϊκό γλέντι με πολλή μουσική και φαγητό. Θεωρούμε πολύ σημαντική στην προσπάθεια αυτή την στήριξη του Δή- μου Ελευθερών καθώς τόσο οι αθλητές όσο και οι οικογέ- νειες τους είναι δημότες της περιοχής και όλοι μαζί έχου- με ένα κοινό σκοπό που είναι η ανάδειξη του τόπου μας μέσα από την αναβάθμιση, την προβολή και την αθλητι- κή καταξίωση των ιστιοπλό- ων μας. Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Δή- μου Ελευθερών συνεχίζο- ντας και το 2010 τις δραστη- ριότητες με απόλυτη επιτυ- χία των αθλητών και αθλη- τριών του, έλαβε και θα λά- βει μέρος σε όλο το αγωνι- στικό πρόγραμμα της Ελλη- νικής Ιστιοπλοϊκής Ο μ ο - σπονδίας στα πανελλήνια, περιφερειακά και διασυλλο- γικά πρωταθλήματα.


ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΟΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΜΑΝΑΚΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ


Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Δήμου Ελευθερών


Μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την 26η Ιουνίου 2010, το Διοικητικό Συμβού-


λιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Δήμου Ελευθερών για την τριετία 2010-2013 συγκρο- τήθηκε σε σώμα στις 26 Ιουνίου 2010, σύμφωνα με το Καταστατικό του Ομίλου, με την παρακάτω σύνθεση:


Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γενική Γραμματέας: Ταμίας:


Έφορος εγκαταστάσεων και υλικού: Έφορος Ιστιοπλοΐας και Δημοσίων Σχέσεων: Μέλος:


Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης Παπαϊωάννου Αθανάσιος Χατζοπούλου Μαρία Θεοφανίδης Ιωάννης Σάλιαγκας Ιωάννης Κεκροπούλου Σταυρούλα Μαραγκίδης Αριστείδης


Γεν. Γραμματέας Ταμίας


Έφορος Ποδοσφαιρικού τμήματος Μέλη


Ευδοκίου Οδυσσέας Αναστασιάδης Ισαάκ Σαμαράς Γεώργιος


Κωνσταντάρας Κώστας Αλησιάνης Μιλτιάδης


Χατζηπαναγιώτης Αθηνόδωρος Τζιτζιός Κρυστάλλης Κατσικούλης Χρυσοβαλάντης Πετμεζάκης Ιωάννης


Ειδικοί Συνεργάτες


Η νέα διοίκηση φιλοδοξεί να συνεχίσει την πετυχημένη πορεία της η ομάδα και να πε- τύχει τους στόχους για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Αποφασίστηκε η εγγραφή όλων, όσων επιθυμούν να βο- ηθήσουν στη νέα αυτή προ- σπάθεια, στο κατάλογο μελών του συλλόγου, με σκοπό τη συλλογική προσπάθεια και συ- νεισφορά για την επίτευξη των νέων στόχων που έχουν τεθεί. Επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον προπονη- τή της ομάδας Κο Σταύρο Ιω- άννου, για να συζητηθούν θέ- ματα που αφορούν το έμψυ- χο δυναμικό της ομάδας κα- θώς και μεταγραφικές κινή- σεις για την ενίσχυσή του. Αξιοσημείωτη είναι και η κοι- νωνική και πολιτιστική ευαι- σθησία των μελών της διοί- κησης και της Ομάδος. Συμ-


Χασομέρης Ιωάννης Μπαρμπαγιάννης Αθανάσιος Καζανάς Εμμανουήλ


μετέχουν από κοινού διοίκη- ση και ομάδα στις αποφάσεις και προσφέρουν εξίσου το ίδιο. Έλαβαν μέρος στον αγώ- να δρόμου ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΕΙΑ 2010, διοργάνωσαν με μεγά- λη επιτυχία λαϊκή βραδιά στο Τσαμκιράνειο Θέατρο την Κυ- ριακή 29 Αυγούστου 2010 και οργανώνουν φιλανθρωπικές δράσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Η νέα διοίκηση φιλοδοξεί να συνεχίσει την επιτυχημέ- νη παρουσία του συλλόγου στα δρώμενα του Καβαλιώτι- κου ερασιτεχνικού ποδοσφαί- ρου, μέσα από ομαδική δου- λειά, λαμβάνοντας υπόψη της κάθε καλόπιστη κριτική και με τη συνεργασία κάθε τοπικού παράγοντα, φορέα ή ιδιώτη. Σ΄ όλη αυτή τη προσπάθεια σύμμαχος τους είναι ο Δήμος Ελευθερών.


ΝΕΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ


ΣΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ


Μετά την αποχώρηση του Κου Ζίκου Αστέριου από την Προεδρία του Αθλητικού Συλλόγου ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕ- ΡΩΝ στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης της ομάδας, την Κυριακή 5-7-2010 αναδείχθηκε η νέα διοίκηση. Επίσης νέα διοίκηση αναδείχθηκε και στον Αθλητικό Όμι- λο Ελαιοχωρίου. Η σύνθεση της διοίκησης έχει ως εξής:


Πρόεδρος: Λεμονίδης Αναστάσιος Αντιπρόεδρος: Λεμονίδης Στέργιος Γεν. Αρχηγός: Δανιηλίδης Ιωάννης Ταμίας: Γρηγοριάδης Ιωάννης Γεν. Γραμ.: Κάρουλας Νίκος Έφορος Γηπέδου: Πακαταρίδης Αναστάσιος Μέλη:


Λαζαρέλης Ιωάννης, Θεοδοσιάδης Στάθης, Καιταντζής Ανδρέας, Δημαρίδης Ιωάννης, Καλύβας Δημήτρης


Προπονητής ο Κος Μεντεσίδης Ιωάννης Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο τους έργο.


Νέο ξεκίνημα στο ΚΕΡΑΥΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ


Μετά τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τη Κυριακή 5.7.2010 στο Δ.Δ. Ελευθερών, σε κλίμα σύμπνοιας και ομαδικό- τητας, με τη παρουσία όλων όσων προσέφεραν τα προηγούμε- να χρόνια στο σύλλογο αλλά και αυτών που επιθυμούν να συ- νεισφέρουν μετά τη νέα διαμορφωθείσα κατάσταση, αναδεί- χθηκε ομόφωνα η νέα διοίκηση απαρτιζόμενη από τους:


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com