This page contains a Flash digital edition of a book.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 17


11. «ΒΓΑΛ’ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ


Ο Σύλλογός μας φιλοξέ- νησε το Θεατρικό Εργα- στήρι Ορεστιάδας στην κωμωδία του Eric Idle και σκηνοθεσία Άκη Τσο- νίδη , στις 3 Αυγούστου στο θερινό σινεμά «Αλ- κυονίς».


12. ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ


Η Τρίτη και τελευταία παράσταση στην Ν. Πέ- ραμο δόθηκε στο «Αλ- κυονίς» την Κυριακή 8 Αυγούστου.


13. ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ……ΣΤΙΣ ΕΛΕΥ- ΘΕΡΕΣ


Οι καλοκαιρινές εκδη- λώσεις του Συλλόγου έκλεισαν με την παρά- σταση της θεατρικής ομάδας στο πανέμορφο και κατάμεστο Τσαμκιρά- νειο Θέατρο στις Ελευ- θερές τη Δευτέρα 9 Αυ- γούστου.


Το Δ.Σ του Συλλόγου ευχαρι- στεί τους δασκάλους των τμη- μάτων: Παπάζογλου Πανα- γιώτη, Τσονίδη Άκη, Σγου- ρίδου Μαρία, Τσαγγαρίδου Μαργαρίτα, Σοϊδου Μάχη, Σοϊδου Ελένη και Τουμπου- ρίδη Στάθη. Σταθερό κριτή- ριο συνεργασίας με δασκά- λους, υπεύθυνους των τμημά- των, αποτελεί το ήθος και η αδιαμφισβήτητη ποιότητα του χαρακτήρα τους. Άμεση αντα- νάκλαση αυτού είναι και η πε- τυχημένη πορεία των τμημά- των.


Θα ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη των τμημάτων που κοπί- ασαν για να παρουσιαστούν οι εκδηλώσεις και οι οποίες συ- νέβαλαν στην πολιτιστική ανά- πτυξη του τόπου μας, αλλά και στην μεγέθυνση του ρόλου και της δυναμικής του Συλλόγου μας. Την Δημοτική Αρχή του τόπου μας, η οποία σταθερά πιστεύ- ει και αναγνωρίζει με έμπρακτο τρόπο την προσπάθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου, να κά- νει τον πολιτισμό μέρος της καθημερινότητας των πολιτών. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον


Δήμαρχο Ελευθερών κ. Χρυσανίδη, τους δύο Αντι- δημάρχους, κ. Μεταξά και κ. Ευδοκίου, καθώς και τις δύο κυρίες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού του Δήμου Ελευθερών. Την πρόε- δρο κ. Κορδύλη και την συ- νεργάτιδα του Δήμου κ. Γε- ωργιάδου. Ευχαριστούμε ακόμη τον Πο- λιτιστικό και Τουριστικό Οργανισμό της Νομαρχίας Καβάλας για την οικονομική Στήριξη των εκδηλώσεων. Θερμές ευχαριστίες σ’ όλους τους καταστηματάρχες χορη- γούς του Συλλόγου, οι οποίοι στηρίζουν τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Στον τόπο μας η χορηγική αντίληψη από τους καταστη- ματάρχες, έχει εδραιωθεί στην επαγγελματική τους συνείδηση εδώ και χρόνια. Επενδύοντας στον πολιτισμό, αναδεικνύου- με τον τόπο μας ως έναν ξε- χωριστό προορισμό και βάζου- με τις βάσεις για την οικονομι- κή πρόοδο. Εκτιμούμε ιδιαίτερα και αξίζει να αναφέρουμε ξανά την πρά- ξη του κ. Μελισσαρόπου- λου Γεώργιου να παραχωρή-


σει το χώρο του θερινού κινη- ματογράφου Αλκυονίς για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές ανά- γκες του Συλλόγου μας. Από το 2008 έχει αξιοποιηθεί πολύ- πλευρα και αποτελεί πολυ- χώρο έκφρασης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην πρόεδρο των κατασκηνώσεων κ. Ζήκου Άννα , η οποία συ- νέβαλε τα μέγιστα ώστε ο Σύλ- λογος να δεξιωθεί τα μέλη των χορωδιών στη χορωδιακή συ- νάντηση, αλλά και τα μέλη των χορευτικών συγκροτημάτων στη θρακιώτικη βραδιά. Ένα σύνολο 250 ατόμων γευ- μάτισαν, απόλαυσαν τις ομορ- φιές του τόπου και γνώρισαν τη ζεστή φιλοξενία των κατοί- κων του. Τον κ. Εμμανουηλίδη Δη- μήτρη, την κ. Μένη Κόκκι- νου, την κ. Τασούλα Μαυ- ρίδου για την ανιδιοτελή προ- σφορά τους. Στο πρόσωπο αυτών όλους όσους βοήθησαν καθοριστικά στη επιτυχία των εκδηλώσεων. Στο πρόσωπο του κ. Παγώ- νη Λευτέρη, όλους τους συ- μπολίτες μας στους οποίους ο Σύλλογος μπορεί να βασιστεί και να εμπιστευθεί αξίες.


Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΕΛΑ ΚΟΡΔΥΛΗ


Την τελευταία ημέρα των Περαμείων 2010 ο Σύλλογός μας τίμησε την κα. Κορ- δύλη Συμέλα , την υπεύθυνη πολιτιστι- κών θεμάτων του Δήμου μας τα τελευταία οκτώ χρόνια, για το έργο και προσφορά της στην προσπάθεια πολιτιστικής αναβάθ- μισης του τόπου μας. Το Δ.Σ. του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ευχαριστεί την κα. Κορδύλη για τον αγώνα που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια με μεγάλη επιτυχία, την άριστη συνεργα- σία που είχε με τους πολιτιστικούς συλλό- γους και της εύχεται κάθε ευτυχία, προσω- πική και οικογενειακή.


ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ


Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος με φαντα- σία, μεράκι και πολύ διάθεση για προσφορά κά- νει όλα αυτά τα χρόνια τον πολιτισμό ψυχή της Ν. Περάμου. Φέτος λειτούργησε 10 τμήματα. Τα τμήματα αυτά θεωρούμε ότι αποτελούν πο- λιτιστικά εργαστήρια. Θέλουμε οι πόρτες του Συλλόγου να είναι ανοιχτές σε κάθε δραστηριό- τητα που θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουρ- γία ενός ρεύματος ενάντια στην απάθεια και την εσωστρέφεια.


Θέλουμε να διαβαίνουν αυτές τις πόρτες περισ- σότεροι συμπολίτες μας. Είναι πόρτες επικοινω- νίας, συμμετοχής, εξωστρέφειας. Διαβείτε τις πόρτες τις συλλόγου χωρίς κανένα δισταγμό, μόνοι ή με τα παιδιά σας. Θα βρείτε σίγουρα μια δραστηριότητα που θα σας γεμίσει. Δώστε μας εσείς ιδέες για καινούρ- για πράγματα.


«Όταν παίρνεις γεμίζεις τα χέρια σου, όταν προ- σφέρεις γεμίζεις την ψυχή σου».


Στηρίξτε την προσπάθεια του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου.


Συμμετέχετε ενεργά σε πρωτοβουλίες, δράσεις και εκδηλώσεις του.


Εγγραφές στα τμήματα μετά τις 20 Σεπτεμβρίου. Επικοινωνήστε μαζί μας και στο διαδίκτυο.


ΡΑΝΤΕΒΟΥ


ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ


Ο τυχερός αριθμός της λαχειοφόρου αγοράς που πραγματοποίησε ο Σύλλογος στη διάρκεια των «Περαμείων» και κερa:


Πληροφορίες τηλ. 6944661756 223


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com