This page contains a Flash digital edition of a book.
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 εκδηλώσεις του Συλλόγου Οι 12+1 που σφράγισαν το πολιτιστικό καλοκαίρι Ο


Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλ- λογος πραγματοποίησε σειρά εκ-


δηλώσεων στα πλαίσια της προσπά- θειας για την ανάπτυξη και ανάδειξη της ντόπιας πολιτιστικής δημιουργί- ας. Ταλαντούχοι μουσικοί, ερασιτέ- χνες ηθοποιοί, νέοι με αγάπη για το μοντέρνο, κλασικό αλλά και παραδο- σιακό χορό, είχαν την ευκαιρία να δείξουν τη δουλειά τους. Πεποίθη- ση μας ήταν ότι αυτή η πολιτιστική κινητικότητα μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα στην γενικευμένη μιζέρια, απαισιοδοξία και εσωστρέφεια, προ- ϊόν μιας οικονομικής κρίσης που μας άγγιξε όλους. Σχεδόν όλες ήταν ενταγμένες στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Ελευθερών «Στις διαδρομές του φεγγαριού». Ένας πετυχημένος κύ- κλος πλούσιων εκδηλώσεων και δρά- σεων από συλλόγους, φορείς, αλλά και πετυχημένους δημιουργούς. Μια κοινή πολιτιστική δημιουργία, που συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην γνήσια ψυχαγωγία των συμπο- λιτών μας και που εξασφαλίζει την απαραίτητη ποιότητα για να αναδεί- ξει τον τόπο μας ως μοναδικό προ- ορισμό. Το μεγαλύτερο κέρδος όμως είναι ότι εξασφαλίζει την τοπική πολιτιστική “αειφορία”, αφού συστηματικά την καλλιεργεί και επενδύει σ’ αυτήν . Οι περισσότερες από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου ήταν το αποτέλεσμα της δουλειάς των τμημάτων και των μελών που τα απαρτίζουν, αλλά και της προσπάθειας των μελών του Δ.Σ για την καλύτερη παρουσίαση. Θεατρικές παραστάσεις, μουσικά χο- ρωδιακά αφιερώματα, βραδιές πα- ραδοσιακής μουσικής, ανάδειξη της πλούσιας τοπικής ιστορίας και λαο- γραφίας, συναντήσεις νέων καλλιτε- χνών ήταν κάποιες από τις εκδηλώ- σεις που σας προτείναμε να παρακο- λουθήσετε. Αξίζει να τις αναφέρουμε, για να θυ- μηθούμε ωραίες στιγμές, κύρια όμως


για να ευχαριστήσουμε αυτούς που συνέβαλλαν στην επιτυχία τους.


1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣ- ΤΑΣΗ (12 Ιουνίου) από το τμήμα θεατρικού παιχνιδιού. Μια σύνθετη παράσταση με τραγού- δια , χορό (παρουσιάστηκε και το τμήμα Ρυθμικής ), σκηνικό που άλ- λαζε, επαφή με το κοινό. Σύγχρο- νη διασκευή γνωστού παραμυθιού. Τα παιδιά τα κατάφεραν μια χαρά και όσοι την παρακολούθησαν πέρασαν ένα όμορφο απόγευμα. 2. ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗ (13 Ιου- νίου). Στο τέλος κάθε δημιουργικής χρονιάς πραγματοποιούμε τον ετή- σιο χορό. Είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά που πλαισιώνουν τα τμήματα του Συλλόγου μας, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Επίσης είναι μια ευ- καιρία για τους γονείς, τους συγγε- νείς αλλά και τους φίλους, να δουν το έργο των παιδιών τους και να τα χει- ροκροτήσουν. Μια ευκαιρία να γνω- ριστούμε καλύτερα όλοι μας. 3. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕ- ΧΝΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ. «Σε δύσκολη θέση» η… θεατρι- κή ομάδα παρουσιάζοντας έργα του Τσέχωφ, σε πολλή ευχάριστη θέση ο Σύλλογος με τη δουλειά της θεατρι- κής ομάδας, αποτέλεσμα της συνερ- γασίας με τον σκηνοθέτη κ. Τσονίδη. Οι παραστάσεις δόθηκαν στο θερινό κινηματογράφο Αλκυονίς στις 19 & 20 Ιουνίου. Σκοπός του Συλλόγου ήταν πάντα η δημιουργία μιας θεατρικής ομάδας ανοιχτής σε όλους, ένα εργαστήρι θεάτρου και πολιτισμού και όχι μια κλειστή λέσχη. Με τον Άκη Τσονίδη αυτό γίνεται πράξη. 4. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΝΙΚΟ ΚΑΒΒΑΔΙΑ για τα 100 χρό- νια από τη γέννησή του. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο θερινού κινη- ματογράφο Αλκυονίς (25 Ιουνίου) ο οποίος γέμισε ασφυκτικά.. Συνεχί-


ζοντας την παράδοση των χορωδια- κών αφιερωμάτων τα μέλη της Μι- κτής Πολυφωνικής Χορωδίας σε συ- νεργασία με ταλαντούχους μουσι- κούς του Οίκου Αρμονία παρουσία- σαν μελοποιημένα ποιήματα του ποι- ητή της θάλασσας. 5. 3ο


ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΕΡΑΜΙΩΤΩΝ


(10 Ιουλίου), εκδήλωση του Δή- μου Ελευθερών που επιμελήθηκε καλλιτεχνικά ο Σύλλογός σε μια προ- σπάθεια μέσα από το αντάμωμα οι άνθρωποι να θυμηθούν τόπους, πρό-


σωπα, χαρές, πανηγύρια, δυστυχίες, συμφορές, αλλά και μεγαλεία και δό- ξες. Γιατί για να αγαπήσει κανείς τον τόπο του, πρέπει να γνωρίσει την ιστορία και τις παραδόσεις. Σ’ αυτή την εκδήλωση που τα συναισθήματα ήταν ξέχειλα, τιμήθηκαν οι γεροντό- τεροι κάτοικοι του τόπου μας, αλλά και νέοι που ξεχώρισαν σε διαγωνι- σμούς. Σίγουρα τούτος ο τόπος έχει πλούσιο παρελθόν, σπουδαίο παρόν και βέβαιο μέλλον.


ΠΕΡΑΜΕΙΑ 2010 (23-27 Ιουλίου)


6. ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΡΑ- ΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟ- ΡΩΝ. «Στο κέ- ντημα του μαστι- χιού…» Χοροί και σκοποί του Ανατολικού Αι- γαίου. Τα τμήματα των παραδοσιακών χορών χόρεψαν χορούς της Σάμου ,της Λέσβου, της Χίου, και παράλλη- λα μέσα από δρώ- μενα θύμισαν ήθη


ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στο θερινό κινηματογράφο. Απόλυτα πετυχημένη, παρά τα προβλήματα φωτισμού, αφού ο χώρος ανέδειξε περισσότε- ρο την ποιότητα και την αξία των χορωδιακών συνόλων και την αρμο- νία των ήχων. 9. ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε τε- λευταία. Ο άσχημος καιρός που επικρατούσε την Δευτέρα 26 Ιουλίου την ανέβαλε για την Παρασκευή 30 Ιουλίου. Η αναβολή της σε τίποτα δεν μείωσε τη ζωντάνια και το κέφι που ήθελαν να μας μεταδώσουν οι Θρακιώτες χορευτές. 10. 1η


και έθιμα των περιοχών αυτών. 7. «ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ…» Μουσικοχορευτική παράσταση σε διασκευή αγαπημένων παραμυθιών των τμημάτων ρυθμικής και μο- ντέρνου χορού. Συμμετείχε και το τμήμα εκμάθησης χορών Λάτιν και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίππων με χορούς οριεντάλ. 8. 9η


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ.


Επιθυμία μας είναι αυτή η πρώτη συνάντηση να αποτελέσει έναν θεσμό μέσα στα «ΠΕΡΑΜΕΙΑ». Οι νέοι στον τόπο μας είναι ταλαντούχοι, δη- μιουργικοί, και αυτό που χρειάζονται είναι ένα “βήμα” για να γίνουν πα- ραγωγικοί. Μέσα από τη μουσική μπορεί να αναδειχθούν σπουδαία τα- λέντα.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com