This page contains a Flash digital edition of a book.
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ


γραφίας για αρχάριους. Τα μαθήματα θα ξεκινή- σουν τον Οκτώβριο του 2010, σε συνεργασία με το μέλος του φωτογραφικού ομίλου Καβάλας κ. Ηλία Νικηφορίδη. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να κάνουν τα πρώτα βήματα στο χώρο της τέχνης της φωτογραφίας και σε αυτούς που θέλουν να δι- ευρύνουν τις γνώσεις τους στις τεχνικές και τεχνο- τροπίες που βελτιώνουν το αποτέλεσμα (φακούς, διάφραγμα, ταχύτητα, iso, κλπ). Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τετάρτη στα γρα- φεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης, στον όμορφο χώρο του Μουσείου Ελιάς στο Eλαιοχώρι. Τα θε- ωρητικά στοιχεία των μαθημάτων θα ακολουθού- νται από πρακτική άσκηση (εκδρομή), η οποία θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο, σε σημείο που θα προαποφασίζεται από τους μαθητές. Με την διαδι- κασία αυτή η θεωρία γίνεται πράξη και οι μαθητές θα αποκτήσουν ένα ολοκληρωμένο portfolio φωτο- γραφιών μέχρι την λήξη του σεμιναρίου. Το τελι- κό στάδιο του σεμιναρίου είναι η έκθεση των φω- τογραφιών των μελών. Τα μαθήματα θα διενεργη- θούν από τον Ηλία Νικιφορίδη, μέλους του Φωτο- γραφικού Ομίλου Καβάλας, αλλά το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί και με παρουσιάσεις ειδικών θεμάτων και φωτογραφιών από άλλα μέλη του φωτογραφι- κού ομίλου Καβάλας. Οι εγγραφές ξεκινούν το Σεπτέμβριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6947637608 (Ηλίας)


Η


Αναλυτικά το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμ- βάνει:


Α) Θεωρητικά και πρακτικά θέματα: - Φωτογραφικές Μηχανές - Ταχύτητες – Κλείστρα - Φακοί – Διαφράγματα - Φωτομέτρηση - Φίλτρα - Φλας


Επεξεργασία Φωτογραφίας


Β) Θεματικές ενότητες της φωτογραφίας: - Τοπία - Πορτρέτα - Αντανάκλαση - Κίνηση - Μάκρο φωτογραφία - Στιγμιότυπο - Αστικό τοπίο Κτλ Γ) Πρακτικές εξορμήσεις- εκδρομές εκτός σεμι- ναριακού χώρου Δ) Έκθεση φωτογραφιών των μελών σε δημό- σιο χώρο του Δήμου Ελευθερών


Κουγιουμτζόγλου


Iωσήφ Χειρουργός Οδοντίατρος


Κύπρου 21


Ν. Πέραμος Καβάλας Τηλ.: 25940 23116 κιν. 6972341879


Δημήτρης Γ. Καλαμούκος ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ


Σύμβαση με ταμεία


Δέχεται καθημερινά: 9.00 – 13.30μ.μ. και 18.00 – 21.00μ.μ.


Ιατρείο: Μητροπόλεως 5Γ (έναντι ΙΚΑ) 1ος όροφος τ.κ. 65403


Τηλ. Ιατρείου: 2510 836001


Τηλ. Οικίας (Ν. Ηρακλείτσα): 25940 21808


Κινητό: 6937 447101 e-mail: kalamdim@yahoo.com


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ


Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευθερών θα πραγματοποιήσει δωρεάν μαθήματα φωτο-


Ξ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


εκίνησε στο Δήμο μας , από τις αρχές Ιουνίου η λειτουρ-


γία Κοινωνικής Υπηρεσίας. Προτεραιότητα


της είναι να


είναι δίπλα σε κάθε δημότη και σε κάθε ανάγκη που προκύ- πτει, στα παιδιά, στις γυναίκες , στους ηλικιωμένους, στα άτομα με αναπηρία, στους εφήβους, στους ανέργους, στην οικογέ- νεια που βρίσκεται σε κρίση.


Στην Κοινωνική Υπηρεσία μπο- ρεί να απευθυνθεί :


 Όποιος δημότης αντιμετωπί- ζει κάποιο προσωπικό η οικογε- νειακό πρόβλημα για το οποίο επιθυμεί συμβουλευτική στή- ριξη  Όποιος επιθυμεί ενημέρωση σε θέματα που αφορούν παρο- χές και μέτρα κοινωνικής προ- στασίας,  Όποιος επιθυμεί να γίνει εθε- λοντής σε κάποιο τομέα εθελο- ντισμού του Δήμου  Όποιος επιθυμεί συμβουλευ- τική & παραπομπή σε συνεργα- ζόμενους φορείς για την αντι- μετώπιση θεμάτων όπως: Χρή- ση εξαρτησιογόνων ουσιών, Κακοποίηση παιδιών, γυναικών κ.α. Συνεργάζεται και παραπέ- μπει όταν απαιτείται στις αρ- μόδιες υπηρεσίες για την απο- τελεσματικότερη αντιμετώπι- ση των αναγκών των εξυπηρε- τούμενων.


Άλλες δραστηριότητες της κοι- νωνικής υπηρεσίας είναι :


 Η ενημέρωση της κοινότητας για θέματα υγείας ή κοινωνικά θέματα μέσω εκδηλώσεων, σε- μιναρίων, ημερίδων κ.α  Η καταγραφή των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με στόχο τη στήριξη τους  Η συνεργασία με τη σχολική κοινότητα για περιστατικά που χρήζουν κοινωνικής μέριμνας  Ο συντονισμός και η ευρυθ- μη λειτουργία όλων των φορέ- ων παροχής κοινωνικής φρο- ντίδας του Δήμου, όπως «Βο- ήθεια Στο Σπίτι, Κ.Α.Π.Η, ια- τρεία, παιδικοί σταθμοί»  Η εθελοντική αιμοδοσία  Η τράπεζα ρουχισμού Η δημιουργία της κάρτας κοι- νωνικής στήριξης


Η Κοινωνική Υπηρεσία λειτουρ- γεί στη παλιά κοινότητα Ν. Ηρακλίτσας καθημερινά από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 25940-22249


Υπεύθυνη :


Αβραμίδου Δήμητρα, Κοινωνική Λειτουργός


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com