This page contains a Flash digital edition of a book.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 11


σπατάλης που έχει παρατηρηθεί σε πολλούς δήμους της χώρας. Η χρη- ματοδότηση του προγράμματος εί- ναι εξασφαλισμένη και θα οδηγη- θούμε χωρίς σημαντικά προβλή- ματα στην υλοποίησή του. Συγκε- κριμένα δεν πρόκειται να πειραχθεί το καλάθι των σημερινών πόρων (Κ.Α.Π.) και από την άλλη πλευ- ρά πρόκειται να στηριχθεί με νέους πόρους από το Φ.Π.Α. και το φόρο της Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Το εγχείρημα «Καλλικράτη» πρό- κειται όμως να χρηματοδοτηθεί και από άλλες πηγές προκειμένου να πετύχει στην εφαρμογή του. Το ΕΣΠΑ και ειδικότερα τα τομεα- κά προγράμματα των Υπουργείων ή τα Π.Ε.Π. θα υποστηρίξουν με συγκεκριμένο τρόπο τη σημαντική αυτή μεταρρύθμιση. Ο Ι. Ραγκού- σης πρόσφατα στη Βουλή ανέφερε ότι τα έσοδα των δήμων αν ήταν σήμερα σε εφαρμογή ο «Καλλικρά- της» θα ανέρχονταν στα 4,6 δις €, έναντι των 3,05 δις € που είναι σή- μερα, ενώ για το 2011 θα πλησιά- σουν τα 5 δις €. Οι νέες διοικήσεις των Δήμων δεν χρειάζεται να ανη- συχούν για την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων, εκείνο που θα πρέπει να κάνουν εί- ναι να οδηγήσουν τους πόρους αυ- τούς με σύνεση και με μέτρο στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στην ορθή λειτουργία των υπηρεσιών των δήμων τους


Οι Καλλικρατικοί δήμοι θα έχουν νέες αρμοδιότητες. Ποια θα πρέπει να είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων;


Οι νέοι διευρυμένοι δήμοι θα ενι- σχυθούν κυρίως με αρμοδιότητες που σχετίζονται κυρίως με την εξυ- πηρέτηση του πολίτη ή έχουν κοι- νωνικό χαρακτήρα και ασκούνται κυρίως από τις Νομαρχιακές Αυτο- διοικήσεις όπως αρμοδιότητες υγεί- ας, πολεοδομίας, παιδείας, εμπορί- ου, ανάπτυξης, μεταφορών, πολι- τικές πρόνοιας, προγράμματα δη- μόσιας υγιεινής, αγροτική οδοποιία


κ.λ.π. Επομένως τα ποιοτικά χαρα- κτηριστικά των υποψηφίων δημάρ- χων και δημοτικών συμβούλων θα πρέπει να είναι πολυποίκιλα. Χρειά- ζονται υποψήφιοι που να είναι γνώ- στες, όσο το δυνατόν περισσότε- ρο, αυτών των νέων αρμοδιοτή- των αλλά κυρίως να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις νέες αλλα- γές που επέρχονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Χρειάζονται άνθρω- ποι δημιουργικοί και με διάθεση για έργο και προσφορά στην κοινωνία. Ο «Καλλικράτης» είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα δημιουργι- κών και αισιόδοξων ανθρώπων.


Σε ποιο βαθμό το γενικότε- ρο κλίμα θα επηρεάσει τις εκλογές του Νοεμβρίου; Οι πολίτες θα ψηφίσουν με κριτήρια αυτοδιοικητικά ή θα εκφράσουν την δυσαρέ- σκειά τους για την κυβερ- νητική πολιτική;


Η άποψή μου είναι ότι τελικά οι πο- λίτες στη συντριπτική τους πλει- οψηφία θα ψηφίσουν με κριτή- ρια αυτοδιοικητικά. Θεωρώ ότι εί-


ναι μια πολύ μεγάλη και ίσως η τε- λευταία ευκαιρία που έχει ο τόπος μας, αφενός μεν να καταξιώσει θε- σμούς και διαδικασίες και αφετέ- ρου να οδεύσει προς την ανάπτυ- ξη σε όφελος των πολιτών, χρησι- μοποιώντας τα ισχυρά αυτοδιοικη- τικά κύτταρα που δημιουργήθηκαν με το συγκεκριμένο θεσμικό πλαί- σιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.


Πως σκέφτεστε να βοηθή- σετε ως Κυβερνητικός Βου- λευτής το νέο Καλλικρατικό Δήμο Παγγαίου; Σε ποιους τομείς ανάπτυξης θα πρέ- πει η νέα Δημοτική αρχή να στρέψει το ενδιαφέρον της;


Η δουλειά του Βουλευτή πέρα από την παρουσία του στη Βουλή, τη συμμετοχή του στο νομοθετικό έργο και στην υλοποίηση του κυ- βερνητικού προγράμματος είναι να βοηθά όσο μπορεί τον τόπο εκλο- γής του ειδικότερα σε θέματα ανά- πτυξης. Ήδη το ΠΑΣΟΚ αλλά και εγώ ως Μιχάλης Τιμοσίδης δείχνου- με εμπράκτως το ενδιαφέρον μας


για τους δήμους παλαιούς ή νέους του νομού μας. Να θυμίσω ότι η επίσκεψη της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυρίας Α. Μπατζελή στο Ν. Καβάλας και ιδιαίτερα στο δήμο Ελευθερών απέδωσε καρ- πούς μια που εξασφαλίστηκε η κα- τασκευή του φράγματος κόστους 11 εκ. € Όσο αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης πιστεύω ότι θα είναι και το πιο ενδιαφέρον σημείο αντιπα- ράθεσης μεταξύ των υποψήφιων δημάρχων του δήμου Παγγαίου. Η άποψή μου γενικά είναι ότι ο όρος ανάπτυξη, ειδικά μετά το β’ παγκό- σμιο πόλεμο χρησιμοποιήθηκε ως συνώνυμος του όρου μεγέθυνση. Προτιμώ λοιπόν να χρησιμοποιώ την έννοια ολοκληρωμένη ανά- πτυξη που χρησιμοποιείται πλέον παγκοσμίως και από διεθνείς οργα- νισμούς όπως η UNESCO. Είναι ευ- ρύτερος όρος της ανάπτυξης και λαμβάνει σημαντικά υπόψη τον άν- θρωπο και το φυσικό περιβάλλον. Βασικό είναι επομένως να βρούμε για το νέο δήμο Παγγαίου ποιο μο- ντέλο ολοκληρωμένης ανάπτυξης μπορεί να προσαρμοστεί στα δε- δομένα της περιοχής. Το μοντέλο της ενδογενούς ανάπτυξης μπο- ρεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των κατοίκων γιατί πραγματοποιείται σε τοπικό πλαίσιο, αξιοποιεί τους το- πικούς πόρους, πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του τοπικού πλη- θυσμού και σέβεται και αξιοποιεί τις τοπικές ιδιαιτερότητες, με λίγα λόγια πρόκειται για ανάπτυξη που πραγματοποιείται από τη βάση του δήμου. Κλείνοντας θα καλούσα τους πολί- τες του Δήμου Ελευθερών να με- τέχουν ενεργά στη νέα αυτοδιοι- κητική δομή της χώρας καταθέτο- ντας απόψεις και προτάσεις που θα συμβάλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής τους, κάτι τέτοιο άλλωστε προβλέπεται και από την εφαρμογή του παραπά- νω μοντέλου, αλλά και από τη φι- λοσοφία του προγράμματος «Καλ- λικράτη».


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com