This page contains a Flash digital edition of a book.
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ «Χρειάζονται υποψήφιοι που να είναι


σε θέση να αντιλαμβάνονται τις νέες αλλαγές που επέρχονται στην τοπική αυτοδιοίκηση»


Συνέντευξη στη Σίτσα Γεωργιάδου


Ο Βουλευτής ΠΑ- ΣΟΚ Ν. Καβάλας κ. Τιμοσίδης Μι- χάλης στη συνέ- ντευξη του στη «ΝτΕ» καλεί τους πολίτες του Δή- μου Ελευθερών να μετέχουν ενερ- γά στη νέα αυτο- διοικητική δομή της χώρας κατα- θέτοντας απόψεις και προτάσεις που θα συμβά- λουν στην ολοκλη- ρωμένη ανάπτυξη της περιοχής τους και πιστεύει πως ο «Καλλικράτης» είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα δημιουργι- κών και αισιόδο- ξων ανθρώπων.


Αθηνά Λαζαρίδου - Μαυρίδου Ειδικός Πνευμονολόγος


Λοιμώξεις αναπνευστικού Χρόνιες παθήσεις πνευμόνων Βρογχικό άσθμα Αλλεργικά test


Πλήρης σπιρομετρικός έλεγχος Μελέτη διαταραχών αναπνοής στον ύπνο Φαρμακευτική διακοπή καπνίσματος


Σύμβαση με Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ)


τηλ.: 2510 228559 κινητό: 6944 153345 Ομονοίας 26-28 (στοά Νότη) Καβάλα


Αγαπάµε τη ζωή στο ∆ήµο µας – ∆ΕΝ ΚΑΠΝΙΖΟΥΜΕ


Σε μία εποχή οικονομικής κρίσης, πόσο εύκολο είναι να είναι κάποιος βουλευτής του κυβερνώ- ντος κόμματος; Πως αντιμετωπίζει τη δυσαρέ- σκεια των πολιτών; Πως απαντάτε στο πανελλή- νιο ερώτημα γιατί δεν τιμωρούνται παραδειγμα- τικά οι επώνυμοι ένοχοι και γιατί τα βάρη να τα σηκώνει πάντα ο απλός πολίτης;


Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα κύμα αμφισβήτησης της πο- λιτικής και κυρίως των πολιτικών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Φαινόμενο που γίνεται πιο έντονο σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Σας διαβεβαιώνω ότι παρά τα δυσάρεστα μέτρα που αναγκαστήκαμε να πάρουμε ως Κυβέρνηση και που θίγουν άμεσα ή έμμεσα το σύνολο των πολιτών, έχουμε κερδίσει την κατανόηση και τη στήριξη του συντριπτικού ποσοστού της κοινής γνώμης που επι- θυμεί αλλαγές και μεταρρυθμίσεις προκειμένου η χώρα να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Την όποια δυσαρέσκεια των πολιτών, που πολλές φορές είναι δικαιολογημένη, την αντιμετωπίζουμε με επιχειρήματα περί αναγκαιότητας των μέτρων. Δεν θέλουμε η χώρα μας να είναι ουραγός στην ΕΕ. Δεν θέλουμε την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους μας, διότι αυτό σημαίνει πτώχευση με ό,τι αυτό συνεπάγε- ται. ‘Όσον αφορά το τρίτο σκέλος της ερώτησης εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε κάνει σημαντικά βήματα σχετικά με την τι- μωρία επώνυμων ενόχων πολιτικών. Κινήσαμε τις διαδικα- σίες για τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών ακόμη και για υποθέσεις που εμπλέκονταν στελέχη και μέλη των Κυβερ- νήσεων ΠΑΣΟΚ. Αν δεν το κάναμε σήμερα δεν θα υπήρχε το θέμα Μαντέλη. Θέλουμε σε κάθε περίπτωση να αναδει- χθούν οι εξατομικευμένες ευθύνες και να υπάρξει τιμωρία. Ο νόμος περί ευθύνης Υπουργών, αλλά και αλλαγές στην άρση της βουλευτικής ασυλίας βρίσκονται προ των πυλών.


Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η εφαρμογή του προ- γράμματος Καλλικράτη , αυτήν την στιγμή που τα έσοδα όλων (κράτους και πολιτών) είναι πε- ριορισμένα; Μετά τις εκλογές θα μπορέσουν οι νέες διοικήσεις των Δήμων, να εξασφαλίσουν εκτός των άλλων, τις απαιτούμενες χρηματοδο- τήσεις για την λειτουργία και την αποτελεσματι- κότητα των νέων δήμων;


Ένας από τους λόγους εφαρμογής του Καλλικράτη, ίσως ο σημαντικότερος, είναι ο περιορισμός των δαπανών και της


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com