This page contains a Flash digital edition of a book.
29 μορφές του νέου ελληνισμού Κωνσταντίνος Καραβίδας γράφει ο ιστορικός ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ά


γνωστος στο ευρύ αναγνωστι- κό κοινό ο Κώστας Δημητρίου Καραβίδας υπήρξε ο σημα-


ντικότερος και συστηματικότερος μελετητής του νεοελληνικού κοινο- τικού φαινομένου. Η καταγωγή του ήταν από το ορεινό χωριό Ζωριάννο της Δωρίδας, αλλά ο ίδιος γεννήθη- κε το 1890 στην Κεφαλλονικά, όπου υπηρετούσε ο πατέρας του. Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές


του σπουδές στην Πάτρα και συνέχι- σε στη Νομική σχολή Αθηνών, όπου δραστηριοποιήθηκε από το 1908 έως το 1912 στους αγώνες υπέρ του Δημοτικισμού με συναγωνιστές τους Αλέξανδρο Δελμούζο, τον Φίλιπ- πο Δραγούμη κ.ά. Φοιτητής ακόμη, συμμετείχε εθελοντικά στους Βαλκα- νικούς πολέμους του 1912-13, πολε- μώντας στην πρώτη γραμμή. Ολοκλήρωσε τις νομικές σπου-


δές του το 1914 και το 1915, κατό- πιν εξετάσεων, έγινε υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών και υπηρέ- τησε στις Νομαρχίες Ναυπλίου και Σπάρτης. Το 1917 ακολούθησε τον Ελ. Βενι-


ζέλο στην Θεσσαλονίκη κι εντάχθη- κε στο Κίνημα Εθνικής Αμύνης. Υπη- ρέτησε στο πολιτικό γραφείο του Ελ. Βενιζέλου και εν συνεχεία στην Γενι- κή Διοίκηση Μακεδονίας. Αυτή την περίοδο θα ξεκινήσει την έρευνά του για τις τοπικές κοινονικοοικονομικές συνθήκες. Μετά την παραίτησή του, από


τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, το 1920 και έως το 1926 ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Για μικρό διάστη- μα (1922), διετέλεσε διευθυντής του περιοδικού Πολιτική Επιθεώρησις του δολοφονηθέντος Ίωνος Δραγούμη, το οποίο εξέδιδε ο αδερφός του Φί- λιππος. Στις αρχές του 1922 βρέθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Μετά την επιστροφή του και μέ-


χρι το 1924 ο Κωνσταντίνος Καραβί- δας ήταν συνεκδότης του περιοδικού Κοινότης, στο οποίο δημοσιεύθηκαν, εκτός από λογοτεχνικά του κείμενα, αρκετά σημαντικά δοκίμιά του. Από το 1926 έως το 1929 εργά-


στηκε ως τμηματάρχης του Υπουρ- γείου Εξωτερικών στη Βόρεια Ελλάδα με αρμοδιότητες σε ζητήματα εποικι- σμού. Την ίδια περίοδο συμπλήρωσε τον τόμο των “Αγροτικών“.


Το 1928 παντρεύτηκε την


Τούλα Μ. Κωτσάκη και απέκτη- σαν μια κόρη την Ζωή, σύζυγο του Κωνσταντίνου Π. Καλλιγά. To 1932 προσλήφθηκε στην


Αγροτική Τράπεζα και ασχολή- θηκε με την οργάνωση εγγειο- βελτιωτικών έργων σε μικρές κοι- νότητες σε όλη την επικράτεια. Οι εκθέσεις και τα υπομνήματα για αυτά τα έργα αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι του έργου του, το οποίο όμως, στο μεγαλύτερο μέρος του, μένει ανέκδοτο στο αρχείου του. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής


ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της ‘Δημοκρατικής Ομάδας’ (Αλέξ. Δελμούζος, Κ. Γεωργούλης, Πίν- δαρος Χριστοδουλόπουλος κ.ά.). και σε συνεργασία με άλλους εξέ- διδε την παράνομη αντιστασιασι- κή εφημερίδα Ο Δημοκράτης. Το 1943 δημοσίευσε την δεύ-


τερη έκδοση των Μακεδονικών Ύμνων. Μετά την κατοχή συνέχισε την


αρθρογραφία του στο περιοδικό Δημοκρατική Επιθεώρησις. Συνταξιοδοτήθηκε από την


Αγροτική Τράπεζα το 1953. Τα τελευταία χρόνια της ζωής


του είχε αποσυρθεί από την δη- μόσια δράση. Πέθανε το Μάρτιο του 1973


έπειτα από μακρά ασθένεια. Το πλούσιο συγγραφικό του


έργο περιέχει μελέτες, ποιήματα και διηγήματα. Μερικά από τα αυτοτελή δημοσιευμένα συγ- γράμματά του: Εύρωπος (1925), Δωρικόν Άσμα (1926), Η Μακε- δονοσλαβική Αγροτική Κοινότης (1926), Η πύκνωσις των αγροτι- κών μας πληθυσμών (1927), Σο- σιαλισμός και Κοινοτισμός (1930), Αγροτικά (1931). Ο Κ. Καραβίδας έχει επίσης δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε πολλές εφημερίδες με ποικίλη θεματογραφία. Το αρχείο του δωρήθηκε το 1986 στην Γεν- νάδείο Βιβλιοθήκη από την κόρη του και αυτό που επείγει είναι η δημοσίευση, η μελέτη του και η αποτίμησή του. Για την ώρα κυ- κλοφορεί -εάν δεν έχει εξαντλη- θεί κι αυτός- μόνο ένας τόμος από το έργο του (εκδ. Παπαζήση).


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com