This page contains a Flash digital edition of a book.
1866


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 61. Η ίδρυση ιχθυοσκαλών και ο καθορισµός της έδρας


αυτών. 62. Η παρακολούθηση της ρύπανσης και της µόλυνσης


του υδάτινου περιβάλλοντος, η κατάρτιση µελετών και η εφαρµογή προγραµµάτων διαχείρισης και ανάπτυξης που έχουν σχέση µε την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την εν γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων. 63. Η απόφαση επιλογής του τρόπου εκµετάλλευσης


των ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 35 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του ν.δ. 420/1970). 64. Ο καθορισµός κάθε δαπάνης που απαιτείται για την προσωρινή εκµετάλλευση ιχθυοτροφείου (άρθρο 40 του π.δ. 420/1970). 65. Η απόφαση µετάθεσης της ηµεροµηνίας έναρξης


της µίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 41 παρ.1 του π.δ. 420/1970). 66. Η απόφαση εισαγωγής και κατάθεσης εσόδων και


η ενέργεια εξόδων προσωρινής εκµετάλλευσης ιχθυο- τροφείου (άρθρο 41 παρ. 2 του ν.δ. 420/1970). 67. Η απόφαση επιλογής της καταβολής του µισθώµα-


τος ιχθυοτροφείου σε είδος ή χρήµα, ο καθορισµός της αποβάθρας συγκέντρωσης των αλιευµάτων ιχθύων και η ανάθεση διαχείρισης στην ΑΤΕ του ποσοστού µισθώµα- τος που καθορίστηκε σε είδος (άρθρο 52 του ν.δ. 420/ 1970). 68. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαχείρισης µισθωτού αλιευτικού συνεταιρισµού και των εργασιών καλλιέργειας και εκµετάλλευσης του ιχθυοτρόφου ύδα- τος (άρθρο 53 του ν.δ. 420/1970). 69. Η απόφαση καταγγελίας της µίσθωσης ιχθυοτρο-


φείου (άρθρο 55 του ν.δ. 420/1970). 70. Η απόφαση εκµίσθωσης, χωρίς δηµοπρασία, εφα- πτόµενου των συνόρων ιχθυοτρόφου ύδατος και ο καθο- ρισµός των όρων της σύµβασης (άρθρο 56 του ν.δ. 420/ 1970). 71. Η απόφαση εκµίσθωσης χώρων καταλλήλων για καλλιέργεια οστρέων και µυτίλων (άρθρο 57 του ν.δ. 420/1970). 72. Η απόφαση δοκιµαστικής τοποθέτησης ταλιανίων


και η εν συνεχεία εκµίσθωση της έκτασης (άρθρο 63 του ν.δ. 420/1970). 73. Η απόφαση παραχώρησης χώρων για δοκιµαστική εγκατάσταση πρωτοτύπου µορφής καλλιέργειας υδρό- βιων ζώων και η εν συνεχεία µίσθωση των χώρων και η απόφαση ανανέωσης της µίσθωσης (άρθρο 64 του ν.δ. 420/1970). 74. Η πρόσληψη επιστατοφυλάκων και ο καθορισµός


της µηνιαίας αντιµισθίας ή ηµεροµισθίου αυτών, σύµφω- να µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αµοιβής του µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού (άρθρο 61 παράγραφοι 1 και 3 του ν.δ. 420/1970). 75. Η έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωµών βελ- τιωτικών έργων στα εσωτερικά ύδατα από το ποσοστό 5% της αξίας της αλιευόµενης παραγωγής του µισθίου.


Γ. Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – Βιοµηχανίας, στους οποίους περιλαµβάνονται, ιδίως:


α. Υποτοµέας ∆ιαχείρισης Υδάτων Η άσκηση αρµοδιοτήτων για την προστασία και διαχεί-


ριση των υδάτων. Ειδικότερα οι ανωτέρω αρµοδιότητες αφορούν: i. Τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για: Τη συµµετοχή σε προγράµµατα διαπεριφερειακών η


διµερών συµφωνιών, σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµ- µατεία Υδάτων για τη διαχείριση και προστασία των υδά- των. ii. Τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων που προβλέ-


πονται από τα σχέδια διαχείρισης και τα προγράµµατα µέτρων, ώστε να πραγµατοποιείται: Ο έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανεια-


κών αρδευτικών υδάτων. Ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πό- ρων. Η εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης


νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πό- ρων. iii. Την έκδοση αποφάσεων του περιφερειάρχη για την επιβολή περιορισµών η άλλων µέτρων για τη χρήση των υδάτων και την εκτέλεση έργων αξιοποίησής τους. iv. Τη διοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων για την ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα προστασίας των υδάτι- νων οικοσυστηµάτων. v. Τη µέριµνα για τον έλεγχο των σηµειακών και διάχυ-


των εκποµπών ρύπων στα επιφανειακά, υπόγεια και πα- ράκτια ύδατα. vi. Την εφαρµογή και την επιβολή όλων των αναγκαίων προληπτικών µέτρων για την αντιµετώπιση εκτάκτων α- ναγκών. vii. Την επιβολή µέτρων και κυρώσεων για την προστα-


σία των υδάτων και την αντιµετώπιση αυξητικών τάσεων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στις συγκεντρώσεις ουσιών στα υπόγεια ύδατα, και viii. Τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων, προκει-


µένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των πλαστικών σωλή- νων και των εξαρτηµάτων από µη πλαστικοποιηµένο πο- λυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό PVC), που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά πόσιµου νερού και αποχετευτικών λυ- µάτων, καθώς και για συστήµατα αποχετεύσεως στα κτί- ρια.


β. Υποτοµέας ορυκτού πλούτου 1. Ο καθορισµός και ο αποχαρακτηρισµός λατοµικών περιοχών. 2. Η χορήγηση αδειών µεταλλευτικών ερευνών και η άσκηση συναφών αρµοδιοτήτων, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1 έως και 8 του π.δ. 78/2006. 3. Η χορήγηση και η ανάκληση αδειών εκµετάλλευσης


σε ιδιόκτητα λατοµεία αδρανών υλικών, καθώς και σε δη- µοτικά, κοινοτικά και λατοµεία Ν.Π.∆.∆. σύµφωνα και µε την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του π.δ. 78/2006. 4. Η παράταση αδειών λειτουργίας λατοµείων αδρα-


νών υλικών, που λειτουργούν εκτός λατοµικών περιο- χών, εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 20 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α΄). 5. Η χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης λατοµείων αρ-


γίλων και µαργών πλινθοποιίας και κεραµοποιίας. 6. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων λατοµείων α- δρανών υλικών. 7. Η χορήγηση αδειών διενέργειας γοµώσεων και πυ- ροδοτήσεων υπονόµων, καθώς και αποκολλήσεων επι- σφαλών όγκων από τα µέτωπα εξόρυξης σε µεταλλεία και λατοµεία. 8. Η χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης λατοµείων σχι- στολιθικών πλακών.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136
Produced with Yudu - www.yudu.com