This page contains a Flash digital edition of a book.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)


λής των δηµοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δηµοτικό συµβούλιο. 2. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης: α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου. β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδια- φέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο. γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξια-


κές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. δ) ∆ύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιε- χοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι ο- ποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κ.∆.Κ.. Η διατύπωση γνώµης από τη δηµοτική επιτροπή δια- βούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω διαδικτύου. Οι προ- τάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνο- νται και συστηµατοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρε- σίες του δήµου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. 3. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δη-


µόσια, µετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρε- ωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προ- σχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµ- µατος δράσης και τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις (3) µήνες για άλλα θέµατα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα µέλη µε κάθε πρόσφορο µέσο επτά (7) εργάσιµες ηµέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαµβάνει την ηµερήσια διάταξη, τον τόπο, την ηµε- ροµηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεµάτων. Σε περί- πτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαµβά- νεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε θεω- ρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραµµατειακή υποστήριξη της δηµοτικής επιτροπής δια- βούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήµου και τη- ρούνται πρακτικά. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώµη της µετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώµες που διατυπώνονται. 4. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισµό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθµίζει όλα τα θέ- µατα τα σχετικά µε τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συµµετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισµάτων της διαβούλευσης στο αρ- µόδιο όργανο του δήµου.


Άρθρο 77


Συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης 1. Στους δήµους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κα-


τοίκων, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, επιλέ- γεται, κατόπιν προκηρύξεως που δηµοσιεύεται στην ι- στοσελίδα του δήµου, πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας, ως συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχεί- ρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται µε δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δηµοτικού συµβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συµπαρα- στάτης του δηµότη και της επιχείρησης δεν µπορεί να ε-


1821


πιλεγεί αιρετός δήµου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωµα του συµπαραστάτη του δηµότη ισχύουν τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συµπαραστάτη α- κολουθεί τη θητεία των δηµοτικών αρχών. 2. Η διαδικασία για την επιλογή του συµπαραστάτη


πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρ- χών. Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης επιλέγεται µε απόφαση η οποία λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται κατά την ίδια ή µεταγενέστερη συνεδρίαση µε την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή µε την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συµπαραστάτη για πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων του, µε ειδικά αι- τιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 3. Ο συµπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήµου, δέχεται καταγγελίες άµεσα θιγό- µενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήµου, των νοµικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαµεσολαβεί προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα, ενώ είναι υποχρεω- µένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριά- ντα (30) ηµερών στους ενδιαφερόµενους. 4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συµπαρα-


στάτη του δηµότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανε- ξάρτητης αρχής, ούτε τις αρµοδιότητες άλλων ελεγκτι- κών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νοµιµό- τητας. 5. Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζε- ται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δηµόσια συνε- δρίαση του δηµοτικού συµβουλίου για τον απολογισµό της δηµοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.∆.Κ., εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της. Ο συµπαραστάτης µπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δηµοτικής διοίκη- σης και των σχέσεών της µε το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σηµαντι- κών προβληµάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συµπαραστάτη υποβάλλονται στον δήµαρχο και κοι- νοποιούνται στο δηµοτικό συµβούλιο και στον γενικό γραµµατέα του δήµου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συµπαραστάτη αναρτώνται υπο- χρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου µε φροντίδα των δηµοτικών υπηρεσιών. 6. Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης λαµβάνει αντιµισθία ισόποση µε την αντιµισθία του προ- έδρου του δηµοτικού συµβουλίου. Ως προς την καταστα- τική θέση και τις ευθύνες του συµπαραστάτη και της επι- χείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δηµοτι- κούς συµβούλους.


Άρθρο 78 Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών 1. Σε κάθε δήµο συγκροτείται και λειτουργεί µε από-


φαση του δηµοτικού συµβουλίου, συµβούλιο ένταξης µε- ταναστών ως συµβουλευτικό όργανο του δήµου για την ενίσχυση της ένταξης των µεταναστών στην τοπική κοι-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136
Produced with Yudu - www.yudu.com