This page contains a Flash digital edition of a book.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)


3. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία, και µε την απόλυτη πλειο- ψηφία του συνόλου των µελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες των προηγούµενων παρα- γράφων. 4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιό- τητάς της στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη απόφα- σης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτε- ρη σοβαρότητά του.


Άρθρο 74


Συγκρότηση και Εκλογή Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


1. Η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζω-


ής αποτελούνται από τον δήµαρχο ή τον οριζόµενο από αυτόν αντιδήµαρχο ως πρόεδρο και από έξι (6) µέλη, αν το συµβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) µέλη, οκτώ (8) µέλη, αν το συµβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) µέλη, και δέκα (10) µέλη, αν το συµβούλιο έχει πά- νω από σαράντα πέντε (45) µέλη. ∆ύο (2) µέλη στις ε- πταµελείς, τρία (3) µέλη στις εννεαµελείς και τέσσερα (4) µέλη στις εντεκαµελείς επιτροπές εκλέγονται από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας. 2. Το δηµοτικό συµβούλιο, µετά την εκλογή του προε-


δρείου κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 64 του παρόντος και κατά τη διάρκεια της ί- διας συνεδρίασης, εκλέγει µεταξύ των µελών του µε µυ- στική ψηφοφορία τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Πρώτα εκλέγονται τα µέ- λη της οικονοµικής επιτροπής και στη συνέχεια τα µέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής. ∆εν επιτρέπεται να εκλε- γεί µέλος της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου. 3. Κάθε σύµβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθµους


µε τα µέλη της αντίστοιχης επιτροπής. Εκλέγονται από την πλειοψηφία και τη µειοψηφία, αντίστοιχα, όσοι λά- βουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. H ψηφο- φορία επαναλαµβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνε- ται απόλυτη πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γί- νεται τρίτη ψηφοφορία οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε οποιαδήπο- τε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συµ- βουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Στην ί- δια συνεδρίαση και µε τον ίδιο τρόπο εκλέγονται για την οικονοµική επιτροπή και, αντιστοίχως, για την επιτροπή ποιότητας ζωής πέντε (5) αναπληρωµατικά µέλη, αν η ε- πιτροπή αποτελείται από επτά (7) ή εννέα (9) µέλη και έ- ξι (6) αναπληρωµατικά µέλη στις ενδεκαµελείς. Από τα αναπληρωµατικά µέλη δύο (2) για τις επταµελείς και τις εννεαµελείς και τρία (3) για τις ενδεκαµελείς εκλέγονται από το σύνολο των µελών των δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών µε- λών που εκπροσωπούν τη µειοψηφία του δηµοτικού συµ- βουλίου. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται νέα αναπλη- ρωµατικά µέλη σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο α- ριθµός τούτων ανά κατηγορία. 4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή


η συνεδρίαση µαταιωθεί επειδή δεν σχηµατίστηκε απαρ- τία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυρια-


1819


κή και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρα- γράφων 2 και 3. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή


ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν σχηµατίστηκε α- παρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται για µεν την οικονοµική επιτροπή, ανάλογα µε την περίπτωση, για τις θέσεις της πλειοψηφίας, οι σύµβουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης στη δηµοτική πα- ράταξη της πλειοψηφίας, σύµφωνα µε τη δικαστική από- φαση που τους ανακήρυξε και για τις θέσεις τις µειοψη- φίας εκείνοι που στην πρώτη σε ψήφους δηµοτική παρά- ταξη της µειοψηφίας έλαβαν τους περισσότερους σταυ- ρούς προτίµησης σύµφωνα µε την ίδια δικαστική απόφα- ση, για δε την επιτροπή ποιότητας ζωής οι αµέσως επό- µενοι κατά σειρά, στις αντίστοιχες κατηγορίες. Αν από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας δεν υπάρξει υποψήφιος, τότε στη θέση τους εκλέγεται σύµ- βουλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας. 5. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της ε- κλογής στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, ο οποίος αυτεπαγ- γέλτως ή ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου παρέλα- βε τα πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής. 6. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση µετά την ε-


κλογή τους εκλέγουν µεταξύ των µελών τους, µε φανε- ρή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη µειοψηφία. ∆ικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυ- τή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. 7. Τα αναπληρωµατικά µέλη ανά κατηγορία, µε τη σει-


ρά της εκλογής τους, παίρνουν τις θέσεις των τακτικών µελών που µένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Όταν τα µέλη της µειοψηφίας παραιτηθούν κατά τη διάρ- κεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαµβάνουν τα µέλη της πλειοψηφίας. 8. Όταν τα µέλη της οικονοµικής ή της επιτροπής ποι- ότητας ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι µέ- λη των αντίστοιχων δηµοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την οικονοµική ή την επιτροπή ποιότη- τας ζωής και αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου αυτού.


Άρθρο 75


Λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


1. Οι επιτροπές έχουν απαρτία, εφόσον τα µέλη που


είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιά- ζουν. Οι επιτροπές συνεδριάζουν δηµόσια και αποφασί- ζουν µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε πε- ρίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρ- τία ή απόλυτη πλειοψηφία, αρµόδιο να λάβει απόφαση είναι το δηµοτικό συµβούλιο. 2. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτρο-


πής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση α- πουσίας ή κωλύµατος του αντιπροέδρου το µέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά µέλη, κα- λούνται τα αναπληρωµατικά µε τη σειρά της εκλογής τους. 3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136
Produced with Yudu - www.yudu.com