This page contains a Flash digital edition of a book.
Ville Löger sme mali doteraz veľmi strohé vedomosti. Objekt sa nachádza pri vstupe na Kolonádový most, ktorý vystriedal pôvodný drevený. Stavba dostala meno po nitrianskom priekopníkovi fotografie Gusztávovi Lögerovi, ktorý v druhej polovici 19. storočia pravidelne prichádzal počas leta do Piešťan fotografovať kúpeľných hosťov. Okrem toho tu organizoval aj rôzne kultúrne podujatia pre ich pobavenie a rozptýlenie. Aby nemusel platiť za ubytovanie v sezóne, postavil si na brehu Váhu letovisko. Historikovi Robertovi Bačovi sa podarilo zistiť aj dátum jeho úmrtia - 1898. Opustený piešťanský dom rýchlo pustol a zdevastovala ho aj povodeň. Výhodný pozemok si všimli manželia Baumgartnerovci z Viedne. Dňa 16. 9. 1903 adresuje Dita Baumgartner na Obecné zastupiteľstvo v Piešťanoch žiadosť, kde píše, že má v úmysle zbúrať letovisko Löger a na jeho

O

t Niektoré detaily veľmi výrazne evokujú nemeckú historickú architektúru. Some details distinctly reminiscent of German historical architecture. Einige Details erinnern stark an deutsche historische Architektur.

miesto postaviť nový objekt podľa priložených projektov. Na projektovej dokumentácii je pečiatka piešťanskej stavebnej firmy Halzl- Kratky. Súhlas od obce - teda stavebné povolenie - je datované 21. 9. 1903, päť dní po podaní žiadosti. Je v ňom uvedené, že ide o silne poškodenú budovu povodňou, preto ju treba asanovať. Keďže zo strany ulice (Kráľovský rad č. 9) bude nový objekt postavený na pôvodné základy, nie sú proti stavbe žiadne námietky (Štátny archív Bratislava, pobočka Trnava, inv. č. 278, spis č. 2522/1903, fond Okresného notárskeho úradu Piešťany). Na projekte figuruje ako investor Franz Baumgartner. Pri mene má uvedené v maďarčine aj povolanie - muépítész, teda staviteľ, ktorý projektuje už umelecky náročnejšie stavby. Výraz budovy,evokujúci

vtedajšie trendy rakúsko-uhorskej „kúpeľnej“ secesie potvrdzuje, že v tomto prípade investor veľmi intenzívne zasiahol do práce projektantov. Stavebno-projektová firma Halzl- Kratky v Piešťanoch predtým ani potom už nič podobné nepostavila.

s Reklama Villy Löger v publikácii Lázně Píšťany (1909) českého kúpeľného lekára Vratislava Kučeru.

Advertisement on Villa Löger in the publication of Lázně Píšťany (1909) of the Czech spa doctor Vratislav Kučera.

Eine Werbung der Villa Löger in der Publikation „Lázně Píšťany“ (Das Heilbad Piešťany, 1909) des tschechischen Kurarztes Vratislav Kučera.

Nový penzión so štyridsiatimi elegantne zariadenými izbami mal vynikajúcu polohu. V tých časoch - hotel Thermia Palace ešte neexistoval - to bolo najbližšie ubytovacie zariadenie pri liečivých kúpeľoch. Baumgartnerovci mali zmysel aj pre tradíciu. Svojmu novému penziónu ponechali pôvodný názov Villa Löger. Môže to svedčiť aj o popularite, ktorú umelecky všestranne aktívny Gusztáv Löger v Piešťanoch mal. Obdivuhodné bolo aj vtedajšie tempo stavebných prác. Slávna česká herečka Hana Kvapilová 28. 6. 1904 posiela manželovi pohľadnicu zo svojho liečebného pobytu v Piešťanoch. Je na nej už vyobrazený nový penzión, v ktorom bývala a veľmi si ho pochvaľovala. V roku 1917 predali Baumgartnerovci Villu Löger doktorovi Aladárovi Reichardtovi, ktorý na prízemí prenajal miestnosť pre obchod s výšivkami a suvenírmi. Neskôr si sem presťahoval svoju lekáreň z hotela Eden Kornel Ruhmann. Cez vojnu malo v objekte sídlo aj obávané Gestapo. Ustupujúce nemecké vojská vyhodili Kolonádový most do vzduchu. Keďže penzión sa nachádzal v jeho bezprostrednej blízkosti, bol výbuchom poškodený. Lekáreň zostala už natrvalo vyradená z prevádzky. Doktor Reichardt, ako sudetský Nemec, ušiel s ustupujúcimi vojskami. Posledných 60 rokov slúži objekt ako internát pre stredoškolskú mládež. Začiatkom 90.rokov prešiel kompletnou rekonštrukciou, ktorá zohľadnila jeho pamiatkovú hodnotu. ❚

25 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60
Produced with Yudu - www.yudu.com