This page contains a Flash digital edition of a book.
4.2. Vấn đề văn hoá, giáo dục, y tế đối với phát triển nông thôn 5. Sự cần thiết phải phát triển nông thôn 6. Đời sống nông thôn

6.1 . Ý nghĩa của việc nâng cao đời sống nông thôn 6 2. Nội dung và phương pháp đánh giá đời sống nông thôn 6.3. Xu thế biến đổi đời sống ở nông thôn 6.4. Xu hướng nâng cao đời sống nhân dân

Chương 3: Những vấn đề vĩ mô về phát triển nông thôn

1. Phát triển nông nghiệp - điều kiện tiên quyết cho phát triển nông thôn

1.1 Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội và phát triển nông thôn

1.2. Tăng trưởng nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế và công ăn việc làm ở nông thôn

2. Công nghiệp hoá

2. 1 . Khái niệm công nghiệp hoá và ý nghĩa của nó 2.2. Công nghiệp hoá nông thôn

95 97

102 102 102 104 105

107 107 111

1.3. Những van đề cơ bản của phát triển nông nghiệp 114 1 4. Phương hướng phát triển nông nghiệp của Việt Nam

123 125 126 129

2.3. Những tác động của quá trình công nghiệp hoá nông thôn đối với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường 131 2.4. Một số định hướng lớn cho phát triển công nghiệp hoá nông thôn 3. Phát triển đô thị và đô thị hoá nông thôn

3.1. Thực trạng về sự phát triển đô thị của Việt Nam

4. Quan điểm và những giải pháp chủ yếu phát triển nông thôn 4.1. Quan điểm phát triển nông thôn 4.2. Những giải pháp phát triển nông thôn

Chương 4: Quy hoạch phát triển nông thôn 1. Khái niệm về quy hoạch phát triển nông thôn 1.1 Khái quát chung về quy hoạch

1.2. Ý nghĩa của quy hoạch phát triển nông thôn 1.3. Sự cần thiết phải làm quy hoạch

3.2. Vai trò của đô thị hoá trong sự nghiệp phát triển 138 3.3. Chiến lược phát triển đô thị Việt Nam đến 2020

134 135 135

141 145 145 151

163 163 166 168

1.4. Một số nguồn lực của hoạt động quy hoạch 169 1.5. Cách làm quy hoạch như thế nào?

5

172 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133
Produced with Yudu - www.yudu.com