This page contains a Flash digital edition of a book.
Σελίδα 16
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
«Μαθαίνω να μαθαίνω»
Ρεσιτάλ κιθάρας με την Εύα Φάμπα
στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Σερρών
Ο Σύλλογος Φίλων Γραμ- Φάμπα θα κάνει σεμι- Τιμήθηκε με πολλά βρα-
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών σε συνεργασία
μάτων και Τεχνών Σερ- νάριο / Master class για βεία όπως α΄ βραβείο και
με τις εκδόσεις Πατάκη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρών παρουσιάζει ένα καθηγητές και σπουδα- χρυσό μετάλλιο στον 16ο
ρα Παιδικού Βιβλίου που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2
μοναδικό ρεσιτάλ κιθά- στές της κιθάρας με θέ- Διεθνή Διαγωνισμό κιθά-
Απριλίου (ημέρα που γεννήθηκε ο Δανός παραμυθάς
ρας με την διεθνούς φή- μα την τεχνική της κιθά- ρας της Ακαδημίας κιθά-
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν), πραγματοποιεί εκπαιδευτικό
μης κιθαρίστρια Εύα Φά- ρας ,την ερμηνεία του ρας του Μιλάνου (1981),
πρόγραμμα με τίτλο «Μαθαίνω να μαθαίνω».
μπα. ρεπερτορίου της και μετάλλιο του Δήμου της
Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους
Το ρεσιτάλ θα δοθεί στο παρουσίαση νέων εκδό- Αθήνας (1984), μετάλλιο
μαθητές με την αναζήτηση της γνώσης από διάφορες
Αμφιθέατρο της Δημόσι- σεων έργων για κιθάρα. από το Εθνικό Ινστιτούτο
πηγές με τη χρήση μιας εγκυκλοπαίδειας ως βιβλίου
ας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Έχει ηχογραφήσει 5 LP/ Κουλτούρας του Περού
γνώσεων.
Σερρών την Παρασκευή CDs .Επιμελείται της (2004) και άλλα.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στη
12 Μαρτίου 2010 και έκδοσης των έργων του Με εικοσαετή πείρα στη
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών από την Πέμπτη
ώρα 9 το βράδυ. πατέρα της Δημήτρη διδασκαλία της κιθά-
11 Μαρτίου έως Παρασκευή 26 Μαρτίου και θα συμμε-
Η Εύα Φάμπα θα ερμη- Προσκλήσεις για το ρεσι- Φάμπα και συνεργάζεται ρας ,σήμερα διδάσκει σε-
τέχουν περισσότεροι από 600 μαθητές δημοτικών σχο-
νεύσει έργα από το διε- τάλ διατίθενται από τα με σπουδαίους εκδοτικούς μινάρια, Master classes σε
λείων της πόλης και του νομού Σερρών.
θνές κλασικό και σύγχρο- γραφεία του Συλλόγου οίκους. ωδεία , Μουσικά Ινστιτού-

νο ρεπερτόριο. (Β.Βασιλείου 12) κάθε Είναι συγγραφέας – συν- τα ,Πανεπιστήμια και Φε-
Η εκδήλωση πραγματο- απόγευμα ( 4 – 9 μ.μ). θέτης των Μελωδικών στιβάλ σε όλο τον κόσμο.
ποιείται με την υποστήρι- Το Σάββατο 13-3-2010 Μαθημάτων ,της πιο χα-
ξη της Νομαρχιακής Αυτο- στην αίθουσα εκδηλώσε- ρούμενης μεθόδου κιθά-
διοίκησης Σερρών. ων του Συλλόγου η Εύα ρας για παιδιά.
«Στρυμόνας: Υ-ΔΩΡ-Ο Θεού ή Κοινωνική Διεκδίκηση;»
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα κε το 2004 και σήμερα αριθμεί περί-
''Στρυμόνας: Υ-ΔΩΡ-Ο Θεού ή Κοινω- που 900 μέλη με παραρτήματα σε
νική Διεκδίκηση;'' διοργανώνει το οχτώ πόλεις της χώρας, μεταξύ αυ-
Παράρτημα Σερρών του Κυττάρου τών και των Σερρών. Έχει συνεργασί-
Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων α με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύμα-

(Κ.Ε.Α.Ν.), την Παρασκευή 12 Μαρτί- τα και οργανισμούς, όπως το Ε.M.Π.
Στον ετήσιο χορό του Πολιτιστικού Συλλόγου ΟΡΦΕΑΣ
ου στις 7.30 μ.μ στην αίθουσα εκδη- και το ΟLPC (One Labtop Per Child).
Τραγιλιωτών Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάστηκαν τα
λώσεων της Κ.Ε.Π.Α.Σ (πρώην ΔΕΠ- Παράλληλα, συμμετέχει στη συντο-
χορευτικά παραδοσιακά τμήματα του Συλλόγου, παρα-
ΚΑ), σε συνεργασία με το Γραφείο νιστική επιτροπή της καμπάνιας των
βρέθηκε ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη-
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 800 ΜΚΟ για το Σύνταγμα και έχει
τας και Ναυτιλίας Μάρκος Μπόλαρης το βράδυ του
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί- την ευθύνη της επιτροπής για την
Σαββάτου, 6 Μαρτίου
δευσης Ν.Σερρών. Ομιλητές θα είναι Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' βαθμού.

οι: Κρίτων Αρσένης, Ευρωβουλευτής Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
εκδήλωση αφιερωμένη
ΠΑΣΟΚ και Εύη Τερζοπούλου, Επι- Νεολαίας, του Διεθνούς Δικτύου για
στημονικός Συνεργάτης της Διεύθυν- το Νερό –Water for Life.
στην ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
σης Εγγείων Βελτιώσεων και Υδατι- Επίσης συνεργάζεται με εξειδικευ-
Ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Σερρών «Εύξεινος Λέσχη» και η
κών Πόρων της Ν.Α. Σερρών. μένους επιστήμονες στην πραγμα-
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών διοργανώνουν εκ-
Το Κ.Ε.Α.Ν είναι Μη Κυβερνητική, τοποίηση επιστημονικών αναλύσε-
δήλωση αφιερωμένη στην ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ και
Μη κερδοσκοπική Οργάνωση που ων, σεμιναρίων και συζητήσεων με
σας καλούν να την τιμήσετε με την παρουσία σας, τη
ασχολείται με θέματα Περιβάλλο- ντος και Νέων Τεχνολογιών. Ιδρύθη- πολίτες.
Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010 και ώρα 19.00΄, στα γραφεία
του συλλόγου, Κομνηνών 21(Πρακτορείο Σιδηροκά-
στρου), με εισηγητές:
Σέρρες και Join 1,GOAL: EDUCATION FOR AL
1. τον κ. Μαλκίδη Θεοφάνη, Λέκτορα στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, με θέμα «Οι Έλληνες του Πό-
Στη συνάντηση του Προέδρου Zuma's με τον πρωθυ- Marcel Desailly κτλ. · Από το Παγκόσμιο Κύπελλο του
ντου: από τον μύθο στην Ιστορία» και
πουργό της Αγγλίας Gordon Brown ανακοινώθηκε ότι η 1998 στη Γαλλία 40 εκατομμύριο παιδιά έχουν παρακο-
2. τον κ. Νικολαΐδη Ιωάννη, Οικονομολόγο, με θέμα «Η
Νότια Αφρική θα φιλοξενήσει την Παγκόσμια σύνοδο λουθήσει το σχολείο. Μέσα της νέας πρότασης για ενί-
γλώσσα των Ρωμιών της Μαύρης Θάλασσας».
κορυφής στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του Παγκό- σχυση από τα κράτη ,72 εκατομμύριο παιδιά έχουν την

σμιου Κυπέλλου αυτό το καλοκαίρι. Ο Adrian Lovett πρό- πιθανότητα να πάνε στο σχολείο πριν από το επόμενο
εδρος , της επιτροπής για την εκστρατεία Join 1GOAL: Παγκόσμιο Κύπελλο το 2014. Ο Aaron Mokoena, Πρόε-
προσκύνημα στην
EDUCATION FOR AL, είπε: Η «σημερινή ανακοίνωση ότι δρος της Νότιας Αφρικής και ο πρεσβευτής Join 1GOAL
Παναγία Σουμελά
θα υπάρξει μια σύνοδος κορυφής για την εκπαίδευση EDUCATION FOR AL, που συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο
δίνει την πραγματική πολιτική δύναμη στην εκστρατεία Zuma είπε: «Είμαι ευχαριστημένος ότι η κυβέρνηση της Ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Σερρών «Εύξεινος Λέσχη» πραγ-
για να εξασφαλίσουν όλα τα παιδιά την δυνατότητα να Νότιας Αφρικής έχει αποφασίσει να φιλοξενήσει μια σύ-ματοποιεί προσκύνημα την 19 Μαρτίου 2010, ημέρα
πηγαίνουν στο σχολείο. Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα πο- νοδο κορυφής για την εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Παρασκευή (Ακάθιστος Ύμνος), στην Παναγία Σουμελά.
δοσφαίρου θα μπορούσε να αφήσει την Παγκόσμια μέγι- Κάτω από την ηγεσία του Προέδρου Zuma's η Νότια Α-Αναχώρηση από τα γραφεία του συλλόγου την 14.30΄.
στη κληρονομιά: εκπαίδευση για κάθε παιδί. Καλούμε φρική έχει κάνει τους τεράστιους διασκελισμούς να πάνε Επιστροφή μετά το προσκύνημα. Συμμετοχή 15 ευρώ.
τους παγκόσμιους πρωταθλητές ποδοσφαίρου να ευαι- όλα τα παιδιά στη χώρα του στο σχολείο και η πρόκληση Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ. 23210 37581 και
σθητοποιήσουν μαζί με τον Πρόεδρο Zuma, όπως, της είναι για αυτόν να το διαδώσει σ όλη την ήπειρο. Τώρα 6972458308
πραγματοποίησης στην Ν Αφρική του Παγκόσμιου Κύ- είναι ο χρόνος για τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει και
πελλου την παγκόσμια κοινωνία των πολιτών και τις κυ- να καθιερώσει μια κληρονομιά από το φετινό Παγκόσμιο
Οι βραβευμένες ταινίες από το
βερνήσεις τους ώστε να δώσουν την δυνατότητα ν ανοί- Κύπελλο που θα ωφελήσει τα εκατομμύρια των παι-
ξουν οι σχολικές πόρτες σε 72 εκατομμύριο παιδιά που διών.»
Φεστιβάλ Δράμας στον Ορφέα
δεν μπορούν αυτήν την περίοδο να μπουν.» · Η εκστρα- Ο Όμιλος Σερρών για Unesco , το Αριστοτέλειο Εκπαιδευ-
Ο Όμιλος «Ορφέας» φιλοξενεί και φέτος το Φεστιβάλ
τεία Join 1GOAL: EDUCATION FOR ALL προσπαθεί για τήριο Σερρών η SOFIA συμμετέχουν στην καμπάνια Join
ταινιών μικρού μήκους της Δράμας που ταξιδεύει με τις
πρώτη φορά να εξασφαλίσει την αλλαγή στην φιλοσοφία 1GOAL: EDUCATION FOR ALL http://www.join1goal.org/
βραβευμένες ταινίες του. Στην πόλη μας θα παρουσια-
τους στα εκατομμύρια των ανθρώπων χρησιμοποιώντας της Unesco http://www.campaignforeducation.org/en/
στούν τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2010
ένα αθλητικό θέαμα ως βάση για τη κοινωνική αλλαγή. resources/ στο πλαίσιο της Global Action Week που θα
στην αίθουσα του Ορφέα (Π. Κωστοπούλου 12) στις
Υποστηρίζεται από τη FIFA και τους footballing ποδο- πραγματοποιηθεί στις 19-25 Απριλίου 2010.
9:00 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
σφαιριστές όπως Zinedine Zidane, ο Sir Bobby Charlton o
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com