This page contains a Flash digital edition of a book.
1
* Koszyki i galanteria drzewna z łuby
Produkty LokaLne z Budzowa(BeataJurek)–odponad
ze szLaku Bursztynowego
stulatmieszkańcysąsiedniejgminy
Budzówzajmująsięchałupnicząpro-
Informacje dukcjąwyrobówzłubydartejiwikliny.
isprzedaż:Stowa- Wykonywanewtradycyjnymwarszta-
.
produkty
rzyszenieEkolo- cierzemieślniczymmogąsłużyćjako
giczno-Kulturalne opakowanianaprzetworyspożywcze,
„NaBursztyno- delikatnąceramikęczyteżstanowić
.
i
.
lokalne
wymSzlaku”;ad- samodzielnyproduktdekoracyjny.
resdokorespon- * Obrazki malowane na szkle lub
P
amiątki dencji:34-143Lanckorona16;tel.(0-33) papierze (MariaKocemba)–czasami
8763401;e-mail:sekretariat_gp@o2.pl, oprawionewdrewnianeramkiwyko-
http://www.nbs.org.pl. nanezkawałkównieobrobionego
* Aniołki (RenataJurek)–powstały drzewaotematycelanckorońskiej.
wmałymwarsztaciedomowym. * Gobeliny (MariaGrodecka)– pięk-
Pomysłpojawiłsięprzedświętami nietkanedziełaznaturalnejwełny,
BożegoNarodzenia,kiedytowlanc- tworzeniektórychmożezajmować
korońskimGOK-uwzorganizowano nawetkilkamiesięcy.Jedenznajpięk-
warsztatytwórcze„Podarujswojemu niejszychgobelinówprzedstawiają-
bliskiemuAniołka”. cychzameklanckorońskizostałprzez
* Serwety i woreczki zapachowe twórcępodarowanyjakoeksponatdo
(Agata,Magdalena,KorneliaMam- IzbyMuzealnejwLanckoronie.
carz,FilomenaPająk)–haftkrzy- * ycinanki W (IrenaZguda)–mister-
żykowy,płaski,dziergany,richelieu, niestworzonemającewsobiedeli-
koronkiklockoweiszydełkowe. katnośćiniepowtarzalnyurok
Pięknieuszyteorazwyhaftowaneina- wycinankiomotywachroślinnych
pełnioneziołamiworeczkizmiętą, iludowych.Elementyzaczerp-
macierzanką,rumiankiem,dzikąró- nięterównieżztradycjiżydowskiej
żą,melisąilawendą.Motywyhaftu wpostacimizrahów.
zmieniająsięwrazzporamiroku,na * Olejek dziurawcowy (RenataiDa-
kilkuznichpojawiasięlanckoroń- nielBukowscy)–olejekdziuraw-
skidomek. cowywytwarzanyjestwedługtrady-
* Torby i wyroby lniane (RenataJurek, cyjnejrecepturyznajwyższejjakości
MariaLenik)–wyrobylnianeoraz dziurawca.Sposóbzbioruiprzygoto-
wykonaneznaturalnychmateriałów waniazsynchronizowanyjestzryt-
14
ozdobionehaftamiikoronkami,arty- mamiprzyrodyifazamiksiężyca.
styczniehaftowaneobrusy,poduszki Jakpodająstarezielnikimazasto-
zkoronkami,fartuszkiorazpościele. sowaniew99chorobach.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126
Produced with Yudu - www.yudu.com