This page contains a Flash digital edition of a book.
8
kulturnimi prireditvami želi Sveta Gora
poudaritinullda sta vera in pristna kultura
nelonullljivo povezaninullda nullresta in živita
skupajnulldrunulla z drunullo in da onullenulltako
vera kot kulturanullnullloveka nullonullatita in mu
odkrivata prave in trajne vrednote ži-
vljenjanullVera je sama po senulli že kulturanull
kultura pa pomeni vse tistonullkar nullloveka
spopolnjuje in mu razvija mnonullovrstne
duševne in telesne sposonullnostinullto je vse
tistonulls nullimer se nulllovek izražanullposreduje
drunullim in onullranja v svojinulldelinullvelika
dunullovna izkustvaSnull kratka kultura je vse
tistonullpo nullemer nulllovek postaja nullolj nullloveknull
je v znullošnulleninull nullesedanull povedal papež
nullanez nullavel nullnullnullnullato je resnullda evropske
in z njo tudi naše slovenske kulturne de-
dišnulline ni monullonulle razumeti nullrez omem-
nulle kršnullanstvanullki je stoletja in tisonullletja
nenenullno onullnavljalo in nullonullatilo kulturo v
dialonullu z evannullelijemnullnullrav kultura po-
staja tudi danes pomemnullno podronulljenullna
katerem se lanullko srenullavamonull sodeluje-
monullse ponullovarjamo in skupaj ustvarja-
mo ljudje razlinullninull preprinullanjnull svetovninull
nazorov in verovanjnullnullnulltej priliki nulli se
rad iskreno zanullvalil vsem tistimnull ki z
pospremila domov zadovoljnenullanull umirje- velikim nullutom za kulturne in verske
nenulla in srenullnenullanull vrednote pripravljate razna kulturna sre-
nullanja in prireditve tukaj na Sveti Gorinull
Seveda pa Sveta Gora ni le dunullovni sa- Brez lepenulla in urejenenulla razumevanja in
natorij za številne romarjenullsvetonullorska sodelovanja lokalninullkrajevninullin onullnullin-
nullazilika je odprta tudi za najrazlinullnejša skinullonulllasti Sveta Gora ne nulli nullila tonullkar
kulturna srenullanja in prireditvenull nulludi je in kar želi nulliti oziroma želi postati tudi
danes sta na sporedu kar dva kulturna v prinulldnostinull nullato tudi predstavnikom
donullodkanullnullnullnullnullnulluri je nullila v nullrannulliško- lokalninullin onullnullinskinullonulllasti izrekam is-
vi dvorani v samostanu odprta prodajna kreno zanullvalonull
razstava slik s nullumanitarnenulla ekstem-
pora nullrežnicadnull ruknull ulturni donullodek pa Sveta Gora pa razodeva še eno neponullre-
je donullrodelni koncert s priznanimi nulllas- šljivo razsežnostnullki je nullila v preteklosti
nullenimi in pevskimi umetniki in znullorinull zelo pomemnullna in danes ni pozanullljenanull
nullnulle prireditvi sta namenjeni za ureditev Sveta Gora je s svojim izrazito dunullovnim
nullružinskenulla centra na Sveti Gorinull i mo- in verskim poslanstvom nullanitelj sloven -
nullonulle našteti vseknull ulturnipnull rireditevknull i stva in slovenske jezikovne in narodne
se vse leto odvijajo na Sveti Gorinullnulludi s identitete na tem tako onullnullutljivem pre-
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com