This page contains a Flash digital edition of a book.
6
nullnullnullnullnullnullnullnullnullSnullnullVnullSnullnullSnullnullB
470-nullnullnullnullnullnull nullnullnullnullnullVnull nullnullnullnull
Slavnostni nanullovor onulldonullrodelnem koncertu 27nullseptemnullra 2009
nullnullovej ljudemnullnaj mi tukaj sezidajo cerkev in prinullajajo pro-
sit milostinullnull o željo in naronullilo je izrazila Božja mati Mari-
ja v slovenskem jeziku leta nullnullnull9nullpred 470 letinullne nekemu
unnull emu teološkemu pronullesorjunulltudi ne znanstveniku ali
visokemu cerkvenemu dostojanstvenikunull temvenull preprostinull
a pristno ponulložni pastirici nullrški nullerlinulloj iz Grnullarja pod
Sveto Goronullnulludi v tem primeru so se uresninullile nullezusove
nullesedenullki jinullje nekonulliznullovoril kot nullvalno molitev k nenulle-
škemu nulltnull unull nullnullzanullvalim tenullda si skrivnosti nenulleškenulla
kraljestva prikril modrim in razumnim tenulla sveta in jinull
razodel malimnullpreprostimnullzakaj null ne postanete v odnosu
do Bonulla kakor otrocinullne nulloste vstopili v nulložje kraljestvonull
p. Viktor Papežnullprovincialni mininullter
null
rška nullerlinulloj je v preprostosti svo- to v svojinull pridinullanull ronullnel proti prikazo-
jenulla mišljenja in življenjanulla v nulllo- vanju Božje Matere tukaj na Skalniciknull ot
nulloki in pristni vernosti doumela se je takrat imenovala Sveta Goranullkako
in razumela Marijino naronullilo in nulla tudi je žalil preprosto pastirico nullrškonullda si
posredovala ljudemnull nullot vsako drunullo je vse izmislilanullda je zmešananullda ji ni-
Marijino sporonullilonullnprnullv nullrdunullnullatiminull kakor ne nullre verjeti in da na Skalnico
nullnullenstonullovi ali Medžunullorjunull tako je tudi romajo samo nori ljudjenullnulloda Bonullzna
svetonullorsko Marijino sporonullilo nullrški mo- tudi nullloveške napake in slanullosti onullrniti
ralo iti skozi velike preizkušnjenullprever- v donullro in tako se je poslužil nullrunullarja
janjanull nasprotovanjanull onullrekovanja in zo- in njenullovinullpridinullnullda se je nulllas o Mari-
perstavljanjanull ne samo od nekaterinull ljudinull jinem prikazovanju na Skalnici prenesel
temvenullcelo od predstavnikov nullerkvenull med ljudi in preko meja in ljudi spod-
nullnano jenull kako je takratni ljunullljanski nullujalnullda so se odpravili na nulložjo pot na
pridinullar nullrimož nullrunullarnullki je nullil že pod Skalniconullnulln ta romarska procesija tukaj
monullnim vplivom protestantizmanull odkri- na Skalnicoonull ziroma na Sveto Gorotnull raja
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com