This page contains a Flash digital edition of a book.
k
SvetogorS ka
raljica
25
so namrenullprenullanjali tudi prerokenullki so nullotujonulla razstava
nullili pred vaminullnullMt nullnullnullnull-null2nullnullBlanullor vam null
nulludi vse žrtve povojninullponullojev in prenulla -
na Sveti Gori
njanj so za vse verne naložnullanull ki jinull navda-
ja s ponosom in veseljemnull nullonos in veselje
verninulltudi ni in ne more nulliti odvisno od
priznanja in kesanja unullijalcev in morilcevnull
nullrtev ponullitinullin prenullanjaninullzaradi vere
je tako nullista in pristnanull da ne potrenulluje no-
nullenenulla priznanja in nikakršne potrditvenull
nullenato Podbernullič ml.
nullriznanje in potrditev null e nullonullejo seveda
dosenulli svoj mir in svojo notranjo svonullodo
nullpotrenullujejo tistinullki so miroljunullne ljudi V
sonullotonullnull nullanull vnullusta 2009nnull a praznik
Marijinenulla vnenullovzetjanullje množica
unullijali in morilinullin tistinullki z njimi sonullla- romarjev ponullastila Sveto GoronullSvnullmašo
šajo in jinullzanullovarjajonullnullo pa je seveda je onullsomaševanju vodil drnullnullurij Bizjaknull
stvar njinullove odlonullitve in njinullove donullre koprski pomožni škonullnull nullo maši je nullilo
voljenullnulltemu jinullninullnulle ne more in tudi pred Marijino nullaziliko odprtje potujonulle
nonulle prisilitinull postola nullavel in Barnanulla razstave Boj proti veri in nullerkvinullki je
sta zakrknjenim judom povedala resniconull svojo zanullasno postavitev našla v prosto-
nato pa proti njim otresla pranulls svojinull rinullnullrannulliškanskenulla samostananull
nonullin šla naprej nullnullpd nullnullnullnullnullnullnull nullazstava onullravnava onulldonullje med letoma
nullato naj nullo tudi prinullujonulla razstava pred- null94nullin null9nullnullnullto je od konca drunulle sve-
vsem živa prinulla nulliste in pristne žrtvenullki tovne vojnenull ko so za katoliško nullerkev na
jo verni polanullajo najprej na oltar nenulle- Slovenskem nastopili težki nullasi prenulla-
škenulla kraljestvanull ki je med naminull nato njanjanull zasledovanja in izrivanja iz javne-
pa tudi na oltar domovinenullki tako zelo nulla življenjanulldo sprejema nullrednulle nullS nullnullS
ponullreša naš smisel za žrtev in odpovednull o izvrševanju zakona o položaju verskinull
nullako majnullnanullsmešno majnullna je odpovednull skupnosti leta null9nullnullnull nullo tem letu so se
ki nulli jo vsakdo moral prispevatinullda nulli se namrenull za katoliško nullerkev na Sloven-
izkopali iz venulline nadlonullnullki nas žulijo in skem zanulleli nulloljši nullasinullnulleprav je do de-
pestijonullnulllasti vsi verni so zato poklicaninull mokratinullninull sprememnull leta null990 veljala
da se zavedajo smisla žrtve in odpovedi in za nulllavnenulla nasprotnika vladajonullenulla
povsod oznanjajo njuno vrednost in cenonull komunistinullnenulla režimanullV tem onulldonullju
nullrislunullnimo vedno znova svoji vestinullo so tedanje komunistinullne onulllasti porušile
kateri piše modri Siranullnull nullnullazi tudi na veliko cerkva in kapelnullpodržavljena je
svnullt vestinull zakaj ninull ti ni nullolj zvesto nullila venullina cerkvenenulla premoženjanull429
kakor tanullnullakaj vest daje vnullasinullnulloljše dunullovnikovnull redovnikov in redovnic pa
pojasnilo kakor sedem nulluvajevnullki so po- je sedlo na zatožno klopnull od katerinull jinull je
stavljeni na višini za onullledovanjenullnullnullSir nullnull9 konnullalo v zaporinullnullnullakratne onulllasti
null7nullnullnull-null4nullnull aša skrnullnaj nulloknull ako nulli žrtve so štiri na smrt onullsojene dunullovnike tudi
vnovnullili navznoterknull ako nulli jipnull osnemali usmrtilenullnullo leta null9nullnullje nullilo kar null4nullnull
in jim sledilinull akor nam naronulla apostol slovenskinull dunullovnikov administrativno
nullavelnullnullnullolžni pa smo minullki smo monullninull kaznovaninullnullvnullasinullza prav nullanalne pre-
prenašati slanullosti tistinullnullki niso monullninull krškenullnulljinullove kazni so nullile velikokrat
in ne delati senulli po voljinullnullnullim nullnullnullnullnullnull nesorazmerne z onullitanimi jim dejanjinull
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com