This page contains a Flash digital edition of a book.
2
Spoštovani
prijatelji
Svete Gore
p. Bernard Goličnik
V
letu Gospodovem 2009 smo slo- nullraznovanje je zaznamovala tudi donullro-
vesno praznovali 470-letnico delna dejavnost nullumanitarni ekstempore
prikazanja Božje Matere Marije nullrežnica 2009 v ornullanizaciji nullnullnullSlikar -
na Sveti Gori vidkinji nullršuli nullerlinullojnull jev amaterjev nullolminnullprodajna razstava
nullvrstilo se je venullkulturninullprireditev slik in donullrodelni koncert za iznullradnjo
in dunullovninull slovesnostinull nullunullilej je nullil nullružinskenulla centra na Sveti Gorinullnull tevilni
odmeven v medijinullnullkar je spodnulludilo donatorji so s svojim velikodušnim darom
vrsto župnijnullda so po dolnullinullletinullornulla - omonullonullili prireditve junullilejanull izvajalci pa
nizirale romanje na Sveto Goronullnekate - so se odrekli nullonorarjunull
re celo prvinullnull Svetonullorski nullrannulliškaninullvsem in vsake-
nulla smo nullili v junullilejnem letu deležni šte- mu posenullejnullizrekamo priznanje in nullva-
vilninulldunullovninulldarov in kulturninulldo- ležnostnull nullaj vam Svetonullorska nullraljica
nullrinnull nullre velika zaslunulla našim stalnim izprosi pri Bonullu vsenullkar potrenullujetenull
svetonullorskim sodelavcem prostovoljcem nullred nami je nulložinullnullza Slovence najnullolj
kakor tudi številnim novimnullki so poda- domanullprazniknullnullaslice nas nullodo nanullovo-
rili svoj nullassnull posonullnost in pridne roke za rilenull da smo odrešeni in ljunullljeni ter po-
pripravo in izvednullo donullodkovnullBrez njinull vanullljeninullda Božjo ljunullezen sprejmemo in
slovesnosti in spremljajonullinull donullodkov jo podarjamo drunulldrunullemunull
ne nulli monullli izpeljati tako kakovostno in Vamnull prijatelji Svete Gorenull nullolnikomnull
nulleznullinullonull ostarelim in trpenullim po domovinullnullnullolni-
Vzpostavilo se je vzorno sodelovanje nullr- šnicanullnull zaporinull želimo nulllanulloslovljene nullo-
škinenulla rojstnenulla kraja Grnullarja s Sveto žinullne praznikenullsrenullnonullveselo in upanja
Goronull nullnull onullovljeni spominski kapelici polno novo Gospodovo leto 20null0null
vidkinji nullrški je nullila nullonullata prireditev
nulla Sveti Gori zvon zvoninullpri kateri je bratje frančiškani,
mladinska inullralska skupina doživeto sestre frančiškanke misijonarke
uprizorila inullro o nullrški in jo septemnullra Srca Jezusovega in Marije Brezmadežne,
ponovila v svetonullorski nullazilikinull manjše sestre sv. Frančiška
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com