This page contains a Flash digital edition of a book.
fJZe r[ioh opV dk pktk
jopVh ftu BkPsk nzdo f;NfdnK ƒ PKs eoB dh e'fPP ehsh.
fJj ikDd/ ;K fe p/u?Bh p/tiQk j? go e'Jh T[yV/ wB ƒ fet/A
nZi tkg;h dk fdB ;h. ;t/o/ nZm ti/ bkj"o d/ o/bt/ ;N/PB
;wMkt/.
s'A ;wM"sk n?e;g?q; B/ uZbDk ;h. ;kvk ;Zs ti/ sZe ;N/PB T[s/
nZXk nZXk eZg ukj ;[VQke e/ ;N/PB tZb uZb gJ/. ;t/o/
gj[zuDk bkIwh ;h. fes/ rZvh cVQB s'A gSV jh Bk ikJhJ/, fJj
;t/o/ Bk e'Jh Nq?fce ;h, Bk eko g?Auo j'Jh, Bk g[b; B/ s|shP
tfjw ns/ vo p/tiQk X"D s/ sbtko pD e/ bNe frnk ;h. i/ u"th
bJh o'fenk, :kBh T[j e'Jh th nfVZek Bk fgnk fi; dh ebgBk
sohe tkbh rZvh y[zM rJh sK nrbh B/ PkfJd ;skJh ƒ ikDk ;h,
eoe/ n;hA G?Ghs j' oj/ ;K.
go ;kvk sK thIk gZuh ƒ jh w[Ze ikDk ;h. fpd/P ns/ T[j th
“n?B/ b/N j' rJ/ s[;hA < w?A sK S/ ti/ dk ;N/PB s/ nkfJnk
gkfe;skB tor/ d/P, ftu fpB thfiT[A ofjDk fezBk tZvk i[ow pD
p?m?A.** Bkfdo nbh d/ xo'A ;zd/jK jh nk gj[zfunk gq/w gqekP p/u?Bh
ikDk ;h, fJ; dh sK ebgBk eoe/ jh fdb dfjb iKdk ;h.
ftu ;kƒ th wks gk frnk.
bkj"o ftu nkgDh nkyoh oks d';sK^fwZsoK ƒ
B;ohB j'oK B/ ;kv/ tZb'A nkr Bthd s'A w[nk|h wzr e/ ;kƒ
fwbfdnK^frbfdnK ƒ oks d/ d'^YkJh tZi rJ/. nkgD/ fNekD/
fpBK fwb/ s[o nkT[D d/ r[Bkj s'A th w[es eotk fdZsk. j[D n;hA
gj[zu e/ fszB ti/ ;kY/ uko dk nbkow bk e/ ;[Zs/l go p/u?Bh B/ ftuko/
g{oh soQK PKs^fuZs ;K.
nbkow ƒ tZiD dk w"ek jh Bk fdZsk, ;tk uko ti/ jh gNZe d/D/ nZy
n;hA B;ohB nzI[w GZNh ƒ nbftdk ejh sK wB Go
y[ZbQ rJh. T[FZmD bZr/ sK fpibh r[Zb j' rJh. ikfgnk tfjw ;Zu j'D
nkfJnk. E'VQ/ fdBK d/ ;kE ftu jh n;hA fezBk x[b^fwb rJ/ ;K.
bZrk ;h. pjkB/ pDB/ P[o{ j' rJ/ ;B. nkgD/ fgSb/ fdBK d/ sIop/
fJe gk;/ fJj' fij/ nkgfDnK tor/ b'e ;B fijV/ ;kvhnK p/u?BhnK
eoe/ ;wM rJ/ fe xzN/ dk eZN j't/rk. fJzBk T[vheD dk tes feZE/
dhnK pbktK ƒ y[Ph y[Ph nkgD/ f;o b? p/m? ;B ns/ d{i/ gk;/
;h. pbd/t f;zx ;VeBkwk gfjb eofdnK nkgD/ NoZe vokfJtoh
;oekoK dh T[j em'osk ;h fi;B/ ;kvk u?B y'j e/ ;kƒ p/tiQk vo dk
d/ n"y/ fdBK ƒ :kd eoe/ w'Y/ T[s/ ;k|k f;ZN e/ jB/o/ *u jZE g?o
wkBf;e o'r uw/V fdZsk ;h.
wkodk BjkT[D bJh s[o fgnk. T[;dh fjzws s'A g/qoDk b? e/ w?A ns/
rZvh ftu nk p?mD Bkb :ehB pZfMnk fe j[D Io{o Gkos
d/t dod th w?dkB ftu e[Zd gJ/. w'pkfJb dh o"PBh ftu n;hA th
gj[zu iktKr/. j[D ;fji Bkb p?fmnK ƒ nkbk^d[nkbk th uzrk bZrD
j"bh j"bh fsnko j'D dk w?dkB wko fbnk. fJzB/ ƒ ezwp\s pZsh th
bZr fgnk. ;kv/ ;kjwD/ tkbh ;hN T[s/ p?mh y{p;{os w[fNnko B/
nk rJh.
o'NhnK tkbk g'Dk y'jb fbnk. fxT[^r[zBQ/ Bow go"fmnK T[s/ S'fbnK
“nk rJh j[D gfsnkUo/ dhJ/, fJj th S'Nh ;kbh tKr{z nZi
dh dkb Bkb Go e/ pDkJ/ eo/b/ oZy e/ T[;B/ nkgD/ Bkb p?m/ gsh,
M/vK eodh n?.** ;VeBkwk B/ j;fdnK fejk. tes f;o fsnko j'
;j[o/ ns/ fszB pZfunK ƒ BkPsk go'f;nk. PkfJd ;kv/ tKr{z ;t/o/
e/ s[oB Bkb fujfonK T[s/ osk Nfje nkJh. nZr'A nkrk Bthd j'oK
s[oB t/b/ T[BQK d/ w{zjhA th p[oehnK c[Zb rJhnK j'DrhnK ns/ foPs/dkoK
dk vokfJto fsnko^po^fsnko yVQk ;h. T[;B/ ;kvk ;wkB rZvh
B/ ykDk Bkb fbikD bJh pzBQ fdZsk j't/rk. T[BQK B/ dZf;nk ;h fe
ftu oykfJnk. pZ; j[D Bthd ;kfjp ƒ csfj p[bkT[Dh ;h ns/
w[fNnko dh fJe G?D bkj"o ftnkjh ;h fi; ƒ T[j fwb e/ nkJ/
iKfdnK okj ftu B;ohB nzi[w GZNh d/ xo BkPsk eoBk ;h.
;B. nkg T[j jfonkD/ *u eoBkb B/Vb/ fe;/ fgzv d/ ;od/^g[id/
“Bthd ;fjp sK j[D/ Jh pkEo{w rJ/ B/ ih, nZXk e[ xzNk bZr
w[;bwkB fiwhAdko ;B.
ikt/ PkfJd.** pkEo{w nZr/ yVQ/ nN?Av?AN w[zv/ dh rZb B/ ;kv/ g?oK EZb/
“tho ih BkPsk eo'r/<** w[fNnko B/ ;kƒ Gkosh Gok ;wM
nZr wZuD bk fdZsh. gzi e[ fwzN yVQ/ g?o wbd/ oj/, nzs vokfJto
e/ wkD Bkb fejk. T[; dh ngDZs t/y e/ wfj;{; j'fJnk fit/A efj
ƒ uZbD bJh fejk.
ojh j't/, ‘tho' fJBQK Bkb sK j[D ed/^edkJhA d/ w/b^r/b tkbh rZb
“Gk^ih feT[A p/tiQk p/u?B j' oj/ U, J/E'A f;oc d; fwzN dk
Jh n?, d[Zy^;[y d/ n;bh ;KMh sK j[D nkgK Jh nK.’
o;sk j? ;N/PB sZe, ni/ ;kY/ S/ j'J/ B/ w;K.** GZNh j'oK ;kƒ
o'Nh yk e/ pZu/ ;kv/ Bkb x[bD^fwbD bZr/. pbd/t f;zx
113 114
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com