This page contains a Flash digital edition of a book.
doPB j' rJ/ wfjzr/
f;zx ;zX{ B/ wPeoh tkb/ nzdkI ftu jwdodh fiskJh ;h, “J/j s/
pVh wkVh ehsh J/ pJh fco gqpzXeK B/ skvQ/ Bkb, HHH \?o ;kv/ n?;
gkfe;skB ikD bJh fJj w/ok u"Ek jzGbk ;h. wkou d/
pdwkP d/ wkwb/ ftu s/ T[Ai fJe rZb'A uzrk Jh j'fJnk J/, thIk bZr
nyhob/ j|s/ fe;/ ndkbsh Mw/b/ d/ f;bf;b/ ftu fdZbh ;K. ;kok
iKdk s/ J/; BykcD/ B/ fJe j'o ;|oBkwk sb ;[ZNDk ;{.” w/o/ tzBh
fdB X{V^X{znK cZeD ns/ ekb/ e'NK tkfbnK Bkb wrI^gZuh eoB
t/y e/ T[j jk;k py/odk eth irsko Bkb nNkoh ;N/PB tZb ƒ s[o
fgZS'A x[;w;/ fij/ ftu e[btho r'iok d/ xo nZgfVnk. Bjk^X' e/
fgnk ;h ns/ n;hA yf;nkDh jk;h j;d/ tkg; gos gJ/ ;K. okj
wkVh fijh ;[os nkJh. T[d'A sZe e[btho B/ ghD^ykD bJh w/I ;ik
ftu nNkoh ;N/PB dk p'ov gVQfdnK nZyK ftu e[M fwouK tork
fbnk. ikw Neok e/ ni/ gfjbh u[;eh jh bJh ;h fe fdb tkb/
bfVnk ;h.
gk;/ Sksh T[s/ MoBkjN fijh j'Jh. tkJhpo/PB s/ bk e/ i/G *u gkJ/
nrbh tkoh 2004 ftu fco sbftzdo B/ ;kv/ bJh jzGbk
w'pkfJb T[s/ e'Jh ekb ;h.
wkfonk ;h. ;kv/ \[nko j'fJnk d/ BK T[; B/ T[u/u/ soZdd Bkb ;{uh
‘‘jK w/oh ikB, dod/^firo, eh jkb^ukb B/<” ejkDheko
ftu gkJ/ ;B. n;hA th fJe tko fco ofjzdk^yz{jdk i'P fJeZmk
sbftzdo w'j^Go/ nzdkI ftu r[NQe fojk ;h. d[nk^;bkw eoB
eoe/ s;thoK ns/ nZm ;" o[gZJhnk sbftzdo d/ jtkb/ eoe/ fco
fgZS'A T[;B/ gkfe;skB ikD dk ;Zdk fdZsk, “J/soK eo w/ok tho,
nk;K d/ dhg pkb e/ p?m rJ/ ;K. fJ; tko nzp?;h tkfbnK B/ c{e
nkgDk gk;g'oN Bzpo p'b, eZbQ ƒ gk;g'oN, uko c'N'nK s/ gzi ;"
wko e/ dhtk r[Zb eo fdZsk ;h. fszB ;" o[gJ/ s/ gk;g'oN e[M fdBK
dk gZsk th xbk SZv, uZb s?ƒ doPB^dhdko eokJhJ/ gkfe;skBh
fgS'A nB{g ftoe fyMdk^ygdk cVQ fbnkfJnk ;h.
jhoK d/, n?t/A T[bQkw/ fdzBk ofjB?AHHHHHUHHHHe/HHHHHHHH.” T[j BP/ *u
“fco E[Ze b[nk p?m/ nK gzi ;" d/ gZs/ ƒ, s/ T[s'A fpIsh w[|s
ikgdk ;h. fJj BPk gkfe;skB ikD dk ;h iK nzr{o dh p/Nh dk,
dh, Y/e/ gkfe;skB d/ Bk j'D sK,” ftoe B/ GVk; eZYh, “fiBQK
go e'Jh ;h Io{o.
dhnK T[Xo iVQK B/, ;e/^;'Xo/ B/, dZb/ b'e T[BQK ƒ B/V/ Bh Y[ZeD d/Ad/,
fJ; wjZpsh ;Zd/ Bkb w/ok fdb T[t/A Bk p[Vfenk fit/A e[ZdDk
s/ j'o ;" vhAxo^whAxo tjhoK xZsh ikD vjh i/ nkJ/ fdB, nkJ/
ukjhdk ;h. y[Ph dh e'Jh bfjo w/ohnK BkVK ftu fpibh pD e/ Bk
fdB BJQh sKHHH nZr/ s'AHHH j't/ i/jVk NqkJh th eo/.” T[j nkjoB tKr
e"AXh. PkfJd fJj w/o/ tko tko yZN/ j'J/ wB dh fBokPk ;h. ‘fes/
sfgnk yVQk ;h.
n?sehA th HHH’, e'Jh r[ZMk fijk vo w/o/ wB ƒ v[bk fojk ;h.
go w?A ‘NqkJh* Bk SZv ;fenk. w/o/ e'b :{HihH;hH dk fo;ou
gfjbh tko 2001 ftu |\o IwkB j'oK tZb'A eotkJh rJh
ntkov ;h. T[; d/ jtkb/ Bkb w?A gzikp :{Bhtof;Nh, bkj"o dh
nkbwh gzikph ekBcoz; d/ pjkB/ Bkb gkfe;skB ikD dk ;pZp
bkfJpo/oh *u'A e[M y'i^;wZroh t/yD dk pjkBk pDk fbnk. nzp?;h
pfDnk ;h. T[d'A sZe w?A nwohek, fJzrb?Av tor/ d/PK ftu x[zw^fco
frnk sK T[BQK n?Bh bzwh gqfefonk dZ; fdZsh fe ekrIh ekotkJh s'A
u[Zfenk ;K go gkfe;skB ikD dk e'Jh tZyok fijk ukn ;h.
sqfj e/ ikD dk f\nkb fsnkrDk jh ckfJd/wzd bZfrnk.
nkgDh g{oh rzYVh^g'Nbh pzBQ e/ tkxk pkovo T[FZs/ gj[zfunk. T[E/
fe;wstkdhnK dh BIo Bkb ;koh ;fEsh ƒ t/yfdnK s/ nkgD/
jh ;kfonk ƒ thIk bZr/ tkb/ gk;g'oN fwbD/ ;B. T[E/ ik e/ gsk
nkg ƒ ;wMkT[AfdnK fejk, ‘fwZsok s/oh fe;ws *u gkfe;skB d/
bZfrnk fe w/o/ tor/ fezfBnK d/ jh gk;g'oN sK gkfe;skBh nzp?;h
doPB BJhA.’
ftu g/P jh BjhA ehs/ rJ/ ;B. ;zs'y f;zx wzv/o tor/ xVzw
“nk bkj"o ftyk fbnkJhJ/ ;kfjsekok<” ed/ :{Bhtof;Nh
u"XohnK B/ nkyoh tes ;kv/ BK eZN e/ nkgD/ uj/fsnK d/ gfotkoK
ftu'A e'Jh d';s gkfe;skB ikD brdk sK ;[bQk wkodk. fJj ;[D e/
d/ gfotko Pkfwb eo bJ/ ;B. nB{g ftoe, doPB p[ZNo, ;[oihs
w/o/ B;{o/ I\w fco T[uV iKd/. go j[D fjzws pkeh BjhA ;h j'o
iZi, ;o'i uwB, pbd/t f;zx ;VeBkwk tor/ n;hA fezB/ ;ko/ jh
‘NqkJh* eoB dh. gkfe;skB dk r/Vk wko nkJ/ d';s ‘d[ZyK tkfbnK
fBokP j'J/ e[Zs/ GekT[Ad/ p/ozr w[VB bJh p/pZ; ;K.
ƒ rZbK ;[Zy dhnK* sVek bk bk e/ ;[DkT[Ad/, ;[D e/ wB ntkIko j'
nkgDk thIk bZr/ tkbk gk;g'oN cVQB s'A pknd tfonkw
iKdk. ‘b'e gsk BJQhA fet/A N'fbnK d/ N'b/ s[o/ nkT[Ad/ B/.* :{Bhtof;Nh
1 2
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com