This page contains a Flash digital edition of a book.
“J/j t/ ih, oZp \?o eo/, XkvQk f;Zy fwT{Ihnw, fJ; ftu r/N i' Pkjh w;fid tZb yZ[bQdk J/, nkbwrhoh r/N bfjzd/ tZb/ j? t/////,
nzro/I jkewK tZb'A fJeZmhnK ehshnK rJh fJfsjk;e P?nK oZyhnK J/j PfjBPkj n"ozrI/p j'oK pDtkfJnk ;h, Pkj p[oi r/N PfjBPkj
j'JhnK B/.nZr/ fJe w[rb fwT{Ihnw th j? t/ go w[ozws dh tiQk Pkj ijkB j'oK y;{;h wfjwkBK d/ tk;s/ oZfynk j'fJnk ;{.” ghNo
eoe/ T[j fJBQh fdBh pzd i/, XkvQh tke|h bJh dZ; fdnK fe fpT{o' fJfsjk; d/ fi; gzB/ T[s/ th T[Arb oydk t/oftnK dh p'SkV eo
nkc ;kT{E n?Av ;?ANob J/Phnk nc/oI, nwohek B/ ebuob fdzdk. “nkU osk fJ; irQk tZb Mks gkT[Ad/ ikJhJ/. J/j feb/ d/
gqIot/PB sfjs fJ; Pkjh feb/ dh ;KG^;zGkb dk fIzwk th nkgD/ tZv/ fjZ;/ ƒ x/odk j'fJnk sfjykBk j? t/ i/jƒ nZi eZbQ p/;w?AN nkyB/
f;o fbnk j'fJnk i/. T[aAi s/ y?o f;Zy fwT{Ihnw th pzd ehsk nK, J/j wkb^r[dkw d/ ezw nkT[Adk ;{, J/j T[go i' ewfonK dh tZvh
j'fJnk tk, go vkfJo?eNo ;kfjp B/ XkvQk fJjsokw eofdnK Xkƒ esko J/, fJ;dk BK \[nkprkj J/, J/j jtkdko ewo/ nfjbekoK d/
fJj ;hbK s'V e/ ftykT[D bJh nkfynk j'fJnk J/.” ghNo ƒ fIzdo/ nkokw cowkT[D bJh j? ;B. fisoK Xkƒ gsk J/ gJh T[; tes mzv
T[s/ bZrh ;hb s'VfdnK t/y e/ n;hA P[eor[ikoh d/ nfj;k; Bkb Go d/tD bJh e'Jh e{bo, J/H;hH s/ j'Ad/ BJhQ ;{, J/j fJwkosekoh d/
rJ/. j[Bo dk ewkb J/ gJh ewo/ rowhnK ftu mzv/ s/ f;nkb ftu fBZx/
“wkIos ukjBk tk ih, w[ozws dh tiQk Bkb pZsh dk e[B?ePB ofjzd/ ;{.” ghNo d/ fpnkB d/ j[Bo B/ ;kƒ fJBQK thokB gJ/
eZfNnk j'fJnk t/. fco th w/o/ f\nkb w{Ip dotkI/ *u'A nkT[Adh ewfonK ftu nfjbekoK d/ nkokw eoB dk fdqP BIo nkT[D bk
o"PBh Bkb ezw uZb ikt/rk.” efjzfdnK T[j f;Zy^fJfsjk; dhnK fdZsk.
d[obZG g/AfNzrK pko/ dZ;D bZfrnk. “fJ; fJwkos ƒ t/y', fJ; dh yk;hns bkb gZEo d/
wZXw fijh o"PBh ftu fJBQK fuZsoK d/ g{o/ t/ot/ sK BIo fJ;s/wkb ftu J/, J/j PfjBPkj nepo t/b/ dk yk; fotkI ;{.
BjhA nk oj/ ;B go ;kv/ bJh sK fJBQK dh fJe Mbe jh o{j ftu eZN^pfoe toe T[; tes dk yk;^w^yk; j[Bo nkfynk ik ;edk
M[DM[Dh S/VB bJh ekch ;h. ;kjwD/ s\s s/ p?m/ wjkokik oDihs J/. J/; fJwkos ƒ fJZe i[dk e'D s'A fBjkohJ/ sK nepo dh
f;zx dk fuZso ;h. tZv/ ebk;eh co/w ftu iV/ fJ; fuZso ftu ;[bkje[zB dh Bhsh eoe/ tI{d *u nkJ/ ‘dhB/^J/^fJbkjh* d/ e[M
wjkokik bzwh fuZNh dkjVh ns/ skn fdZshnK w[ZSK Bkb nkgD/ g{o/ BeP th Xkƒ ;"fynK jh BIoh g? ikDr/. n"j t/y' toKv/ nZr/ tkXo/
ikj'^ibkb ftu BIo nkT[Adk j?. fJe j'o fuZso ftu x'V^;tko dh ;g'oN bJh i' fvIkfJB pDkJ/ rJ/ B/ T[BQK ftu fjzd{ fJwkosekoh
ykb;k c"i d/ fe;/ w[fjzw T[s/ uVQB bJh feb/ ftu'A e{u eoB dk fdqP dk j[Bo ;kc Mbedk J/.” T[; B/ j[Zp e/ fejk.
;h. uVQ/ g[Zs ;odkoK d/ S?b pKe/ fit/A p/fbT[A fBebd/ P/o whnK “nZr/ ik e/ PfjBPkj ijKrho d/ t/fbnK ftu SZfinK T[s/
tkbk Gkt nzdo ;[s/^f;ZX jh g?dk j' frnk. wjkokik dbhg f;zx dk P/oK^jkEhnK, w'oK d/ fuso T[bhe/ ikD bZr/. J/soK jh Pkj ijkB
;[Bfjoh pZ[s nd[Zsh wjZssk tkbk ikfgnk. fJ;/ soQK jh jkEh dh j'oK d/ tes ;|?d ;zrwowwo dk fJ;s/wkb nfjw j' frnk.
;tkoh eo oj/ wjkokik oDihs f;zx dk p[Zs po"Ai Bkb pfDnk wkopb T[s/ w[;ZtokBk \Zsksh dk fotkI ti{d *u nkfJnk. uwedko
j'fJnk ;h. wjkoki/ d/ f;o s/ M{bd/ Sso Bkb nzdo fJe nfijk NkJhbK okjhA nkbQk Bw{B/ pDkJ/ ikD/ P[o{ j'J/. rZb ;kc J/ fe fJe
nfj;k; Go frnk fe f;Zy fwT{Ihnw ƒ t/yfdnK nkgD/ g[ofynK sK jo/e pkdPkj dhnK nkgDhnK nkdsK, P"Ae j'Ad/ B/, d{ik ;w/A d/
dh je{ws tko tko u/s/ nkT[Adh ojh. c/o Bkb BthnK P?nK s/ j[Bo th fJIkd j' iKd/ B/. fJj s/ y?o g{o/
“fJZE/ T[u/ uVQ e/ pkjo tZb/ Mks gkU Iok, Xkƒ feb/ s'A gko nkbw ftu J/soK jh j'Adk nkfJnk J/.” ghNo e'b f;oc ikDekoh
Pfjo dk wjK^fdqP BIoh gJ/rk. eohp 55 J/eV oep/ ftu febk jh BjhA uhiK^t;sK ƒ t/yD^tkuD tkbh ftP/P fdqPNh th ;h.
c?fbnk j'fJnk i/, uVQd/ s'A bfjzd/ tkbh pkjh 427 whNo J/ s/ d{;oh fJfsjk; dh ;{M ns/ fJwkosekoh dhnK pohehnK dk frnkB T[;B/
pkjh 335 whNo J/. fi; soc'A n;hA nkJ/ nK :kBh w[Zy dotkIk T[u/u Bkb nkgD/ e;p dk nzr pDk fbnk ;h. ;?bkBhnK dh Pq/Dh^
bfjzd/^uVQd/ tkbh pkjh T[s/ j? t/. T[Ai fszB r/N j'o th B/, w;sh ftP/P nB[;ko ikDekoh d/D ftu T[; ƒ w[jkos jk;b ;h. ;kƒ gVQ/
79 80
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com