This page contains a Flash digital edition of a book.
gkfe;skBh gzikp dk g/Av{ spek ni/ tX/o/ eoe/ fcT{vb gqsh eh BIohnk oZydk j?. fJ; gZy'A t/fynk ;Bk noi[wzd dh g/AfNzr
;z;ekoK dh SZN j/m fwZfXnk j'fJnk j?. fJj sK Bjh fe T[E/ pVh wknB/y/I ;h. fJ; ftu fJe w[fNnko ckj/ dh szdh Bkb
;zuko^;kXBK ns/ nkX[fBe ;'u B/ w{b'A g?o jh BjhA gkfJnk go Bt/AgD bNeh j'Jh fd;dh j?. T[; dh X"D N[ZN e/ fJe gk;/ ƒ b[Ve rJh j?.
d/ BeP'^fBrko ni/ pj[s/ r'bD:'r BjhA brd/. w?ƒ fJ; gq;zr ftu fuZso dh IwhB nwoheh Mzv/ dh pDh j'Jh j?. w[fNnko d/ ;oho
nkgD/ fwZso eth ;kpo nbh ;kpo dh rZb :kd nkJh. gKv' eh T[s/ gkfe;skBh Mzv/ d/ uzB^sko/ tkb/ fuzBQK dk ;ze/se fbpk; j?.
fgzv dk ofjD tkbk ;kpo w?ƒ ekBcoz; ftu fwfbnk ;h. f;o d/ d[nkb/ ykbh, p/ozr skfonK dk dkfJok j?/. ckj/ d/ e;k Bkb
“;kpo gkfe;skBh gzzikp d/ fgzvK dh eh jkbs n?<” w?A pkjo fBeb nkJhnK nZyK ybkn ƒ x{odhnK gqshs j[zdhnK jB.fJj
g[ZfSnk ;h. f;ZX gZXoh fijh fdZy tkb/ ;kpo B/ ;o'A d/ s/b Bkb fuZso fB;u/ jh gkfe;skBh n"os d/ ;[gfBnK ns/ ;zskgK ƒ
u'gV/ tkbK *u T[ArbK dh ezxh eofdnK dZf;nk ;h, “ Gk^ih J/j s/ ;wkih^f;nk;h ;zdoG ftu T[GkoB dk T[gokbk pDdk j?.
BjhA fe b'ehA o'Nh^N[Zeo tzfBU ntkIko B/, r'Ps th fwbdk J/ T[Ai nkgDhnK nB/e d[PtkohnK d/ pkti{d wZXtorh gkfe;skBh
sK nZbk d/ cIb Bkb, go Pfjoh ;[Zy^;j{bsK s'A tKM/ B/, skbhw dk n"os ftfdnk dh o"PBh ;dek fcT{vb edoK^ehwsK dh SZN bkj
p/Vk roe J/, w[bkD/ b'eK nZs ukJh j'Jh J/, f;nk;h pzd/ u"Xoh b'e e/ go/ f;NQdh ns/ nkX[fBe ihtB^iku tZb Go';/ Bkb edw g[Ndh
B/, ntkw dh e'Jh ;ko BJhA i/ b?Ad/.** fd;dh j?. pj[s ;ko/ fuZso n"os d/ Bt/A gzX dh dk;sK fpnkB
gqdoPBh ftu Pkfwb fuso tX/o/ gVQ/^fby/ Pfjoh wZXtor eoB tkb/ ;B. B"ohB Btkp d/ fuZso ftu fJe nXyVQ T[wo dh
*u'A nkJ/ ftfdnkoEhnK B/ pDkJ/ ;B, fJ; bJh gkfe;skB d/ g/Av{ n"os d/ fgZS/ w'fYnK T[s/ fszB w[fNnkoK T[bohnK yVQhnK BIo
iB^ihtB d/ fdqP T[BQK dh BIo j/m xZN jh nkJ/ ;B. fco th nkT[AdhnK jB, fit/A c'N' fyutkT[D bJh g'i pDkfJnk j't/. ukoK
fJZek^d[Zek fuZso e[M owIK fdzd/ ;B. BkIhnk nIws d/ fuZso d/ fujo/ T[E/ e'Jh i/s{ w[;ekB fyVh j'Jh j?, fit/A efj ojhnK j'D,
ftu fJe o[zv^wo[zv o[Zy d/ j/mK fvZr/ gZfsnK T[s/ fJe n"os u"AeVh “bU fiZs bJh J/ pkih nkfyo.** ;Zi/ gk;/ tkbh ;e{bh T[wo dh
wkoh p?mh fd;dh ;h. T[; d/ d't/A jZE nZyK T[s/ fJzi fNe/ ;B fit/A e[Vh dh B[jko w[zfvnK tkbh j?. T[;d/ tkb eZN/ j'J/, BIo dh n?Be
e'Jh w[;bwkB BwkI s'A pknd nkwhB efjzfdnK u/jo/ T[s'A dh jZE bZrh ns/ w'Y/ T[s/ bNedk jo/ ozr dk c?A;h p?r eJh e[M d;d/ jB.
c/odk j?.o[Zy dhnK PkyktK ftu uVQdk iK v[pdk e/;oh ;{oi fdykJh T[;d/ jZE ftu Nh^p?r tkbh ukj dk fv;g'iJ/pb eZg cfVQnk
fdzdk j?. n"os nkgD/ fbpk; s'A ;kXkoB g/Av{ sqhws ikgdh j? ns/ j'fJnk j?. r{V/ jo/^bkb ozrK tkbh fJj g/fNzr nkgDh ;cbsk dk
;{oi tZb T[; dh fgZm j?. IPB wBkT[Adh gkfe;skBh Pfjoh n"os dk j[bk; g/P eodh j?.
Bthd j[;?B dh g/AfNzr ftu fJe Ikbhdko w[;fbw P?bh dh go ;cbsk tZb iKdk fJj okj c[ZbK dh fenkoh ftu'A j' e/
N'gh ftu f;o dh EK y{B dk b'EVk j?. y{B dhnK e[M xokbK j/mK ƒ BjhA iKdk. J/fPnkJh n"osK bJh fJj ezfvnkb/ okjK T[s/ Bzr/ g?oK
th tr ojhnK fd;dhnK jB. dk ;|o j[zdk j?. nkgDh wzfIb pko/ nkg c?;b/ b?D dh ;{os ftu
nkgDh ;wekbh f;nk;h s;tho ƒ ;gZPN Yzr Bkb g/P fIjB d[nkb/ fet/A vokT[D/ wzIoK dk G?n T[r g?Adk j?, fJ; dk ne;
eodk e'Jh fJe th fuZso BIo BjhA nkfJnk. nfijk PkfJd e[noks^T[b^n?B pkpo d/ fuso ftu f;ofink frnk BIo
nekdfwe irs dhnK ;hwktK iK wkoPbh pzX/iK dhnK wIp{ohnK nkfJnk. fJ; ftu fJe voh j'Jh w[fNnko d/ sqj/ fujo/ dk fdqP
ekoB j't/rk. jc;k skfoe d/ skoK okjhA pDkJ/ wkvb ftu fJzBk e[ j?. T[; d/ f;o d/ d[nkb/ d[;KrhnK ihGK eZYd/ ;ZgK, fbifbI/
fJPkok Io{o ;h fe fJe skoK dk pfDnK ftnesh t/N^fbcfNzr dk feofbnK ns/ pdo{jK dk tbktK T[; d/ nzdob/ ;z;ko ƒ pkjo
nfGnk; eo fojk j? ns/ d{ik skoK dk yV;[e pzdk T[; d/ pkjK T[s/ ftykT[Adk j?.
t/N mZbQD ftu wZdd eo fojk fd;dk j?. pdb oj/ gkfe;skB dk fJj' fijk fdqP w?ƒ doiBK feskpK
fit/A efjzd/ jB fe fe;/ w[be dh soZeh dk ;G s'A tZvk ftu'A th BjhA ;h fd; ;eDk fij' fijk w?A e[M xzfNnk ftu t/y fbnk
wkgdzv fJj j[zdk j? fe T[j nkgDh eohp nZXh tZ;'A, Gkt n"osK, ;h.
75 76
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com