This page contains a Flash digital edition of a book.
s;tho^J/^gkfe;skB
edoK^ehwsK dh rzYVh f;o'A bkj goQ/ trkj wkoB bJh T[s;[e j?.
T[j pj[^gZyh nkIkdh Bkb nkT[D tkb/ eZbQ d/ Bt/A ;z;ko ftu nkgDh
;KM/ gzikp ftu bkj"o ƒ ;fGnkukoe okiXkBh dk o[spk
BthA gSkD Bkb ftuoB bJh fpjpb j?.**
fwfbnk j'fJnk ;h. bkj"o dh fJj wfjwk j[D th poeoko j?.
skBhnk d/ fJBQK PpdK B/ B[wkfJP t/yD bJh fJe BthA
fBqs, ;zrhs, f|bwK, fusoekoh, ndp, b'e^fto;/ dh ;zGkb tkb/
fdqPNh d/ fdZsh. go w?A sK nZi fe;/ j'o fdqPNh s'A th B[wkfJP t/yDh
nikfJp xo bkj"o dh XVedh ;fGnkukoe j'Ad dk gqwkD jB. j[D
ukj[zdk ;K. w?A u[ge/ fij/ gq/w gqekP d/ wro j' fbnk. ‘Gbk ;kvk
nkX[fBesk d/ tXd/ ib"n Bkb wbNhgb?e; th pDB bZr/ jB.
fJj XBzso eEkeko uhiK ƒ fet/A t/ydk j?<* fJ; ifrnk;k Bkb w?A
fgbke ns/ nbjwok, ebk ns/ ;fGnkuko dh gqdoPBh eoB
ikBDk ukj[zdk ;K fe T[; dh BIo feZE/ nNedh j? ns/ feZE'A fsbedh
tkbhnK nkX[fBe P?bh dhnK tZvhnK ;oekoh ;z;EktK jB. Bw{Bk
j?< e[M fwzNK ftu jh w?A fJj wfj;{; eo fbnk fe T[j pVk fsZyk
t/yD bJh n;hA nbjwok *u gj[zu/.
ns/ wh;Dk doPe j?, e[M th f;ZXk ;wM BjhA nkT[D fdzdk. T[; dh
ftPkb fwT{Ihnw t/y e/ Gkt/A ;kv/ ;ohoK dh fGnK p'b rJh
ejkDh^ebk dk th fJjh ojZ; j?. T[; dhnK nZyK dk e'D fe;/ j'o
;h go ni/ wB dk ukn wZmk BjhA ;h fgnk. nbjwok dh ezNhB
ebk^feqsh s/ c'e; jz[dk go n;b ftu T[j t/y feXo/ j'o fojk
ftu'A yk^gh e/ e[M nkokw ehsk, ;ohoK B/ c/o ;c[osh cVQ bJh.
j[zdk. T[; B/ w/ohnK BIoK ƒ X'yk d/D bJh nkgDhnK fBrkjK fJe
nbjwok ftu EhJ/No, nkoN r?boh, fwT{Ihnw ns/ j'o eJh e[M
fsnko j' ojh n"os dk fgZm tkbk fjZ;k fdykT[Adh g/fNzr tZb x[zwkJhnK.
t/yD tkbk ;h. noPd d/ efjD s/ EhJ/No dh Mks gkJh. T[j
Pkihnk n;bw dh fJ; g/fNzr ftu y{p;{os BIo nk ojh
f|bwK dk Bkwh ;?FZN^fvIkfJBo j?. fJ; bJh T[j ;kƒ ;?FZN fsnko
w[fNnko d/ ;bhtb?FZ; pbkT{I d/ nkb/^d[nkb/ fi;w dk BrB fjZ;k
j[zdk ftykT[Dk ukj[zdk ;h. nzdo rJ/, Pkw d/ e"w/vh P'n bJh
fXnkB fyudk ;h. gkfe;skBh ;wki ftu fJzBk e[ Bzr/I ftykT[Dk
noPd d/ pzd/ fJe wjK^nkekoh ;?FZN bk oj/ ;B. gkfe;skBh gzikp
th tofis jh j?.
ftu e"w/vh P'n uzrh ewkJh eokT[Ad/ jB.
“tkj pJh ewkb n?,.** gq/w gqekP B/ fyVfdnK fejk,
nkoN r?boh t/yD s'A fpBK n;hA jo gZy'A p/tes ;K. fJ;
“fenk ;kdrh n? g/Av{ w[zv/ dh**
bJh fJe' fJe puh u'D ƒ wkBD dk wB pDkfJnk. nkoN r?boh
w?A j?okB j'J/ B/ YhmK jko g[ZS jh fbnk, “fejVh g/AfNzr dh
ftu nZi d/ fdB yk; rZb fJj ;h fe gkfe;skB d/ B"itkB tor
rZb eod/ U ih<**
dhnK ebkfeqsK dh ‘co?P eohw* BK j/m ftPkb gqdoPBh bZrh j'Jh
T[; B/ w"bth eZN w[ZSK *u'A yuoh jk;h j;fdnK goQ/ fJe e'B/
;h. ebkswe fvIkfJB tkbh d' wzIbh fJwkos ftu pV/ ;bhe/
ftu p/gotkj fij/ p?m/ w[zv/ d/ fuso tZb fJPkok ehsk, fijVk MkV/
Bkb fuZso, p[Zs, wkvb ns/ e[zGekoh s/ rqkfce; dhnK ;?eV/
p?mD tkfbnK tKr nihp fijk g'I pDkJh g?oK Gko p?mk ;h. w/o/
tzBrhnK gqdofPs ehshnK j'JhnK ;B. pVk tXhnk w"ek ;h
e[M fgV^gZb/ Bk fgnk ns/ fSZEk fijk g? e/ w?A nkgDh fdqPNh Bkb
gkfe;skB d/ B"itkB tor dhnK BIoK okjhA gkfe;skB dh jehes
jh B[wkfJP t/yD bZrk.
ns/ ;[gfBnK ƒ t/yD dk. ebk d/ fJBQK o{gK dhnK pohehnK ;wMD
jkb d/ ftueko fij/ fJpokfjw nfjwd dk pDkfJnk fJe
tkbk sK ;kv/ ftu'A e'Jh th BjhA ;h, fco th ndph irs Bkb
nihp'^rohp wkvb oZfynk j'fJnk ;h. fJe g[okD/ ;kfJeb d/
;pzfXs j'D eoe/ e[M BK e[M owIK sK wfj;{; eo jh ;ed/ ;K.ebk
nrbk N?o NoZe dk bkfJnk ;h. j?Avb dh EK eko dk ;N/fozr ;h.
d/ fJj o{g Gkt/A fezB/ th nw{os ns/ n?p;ov P?bh tkb/ feT[A Bk
ekmh T[s/ eto Bk j'D eoe/ T[;d/ ;gfozr fe;/ p[ZY/ iK rohp d/
j'D, ;kfjs Bkb'A fco th tX/o/ w{os j[zd/ jB.
jZvhnK d/ fgzio pD/ Poho tKr ikgd/ ;B. ;kJheb dh u?B ns/
fJwkos dh IwhBh wzfIb *u fcofdnK po'Po T[s/ Mks
g?vb rkfJp ;B. fe;/ wkvb iK fuso d/ fB;us noE sK BjhA
gkJh. nbjwok nkoN r?boh dh feT[o/No skBhnk ;[j/b d/ PpdK
eZY/ ik ;ed/ go w?ƒ fJj p/w?u ;zdK^;kXBk Bkb nkX[fBesk d/ okj
B/ fXnkB fyZfunk, “BthA ;{uBk d/ ft;c'N Bkb wkbkwkb gkfe;skB,
g?D dk ;[gBk b?Ad/ gkfe;skB dk ne; ikfgnk.
yk; eoe/ ;kvk B"itkB tor, fJzsjkg;zdh ns/ g[oy^gqXkB
73 74
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com