This page contains a Flash digital edition of a book.
e[M< ;kv/ sK gzikph ndhpK d/ BktK T[s/ pDhnK ;VeK s/ ;oekoh eofdnK fJepkb e?;o P[o{ j'fJnkL
p'ov th gzikph ftu BJQhA fby/ iKd/.** fJepkb e?;o w?ƒ pukT[D BkBe d[BhnK e{V j?
bJh rZb nkgD/ gk+/ ftu b? frnk ns/ nkgD/ Yzr Bkb T[od{^jwkfJsh efj p[ZfbQnk d[BhnK yZu
wzsoh ƒ tbBk ukfjnk. BhtK j' e/ t/y j[;?Bk
“\?o wPtok s/ XkvQk pVk nkjbk J/, je{ws J/; tZb/ stZi' e[|o^eo'X'A pu
th wk^Pkbk bkIwh dt/rh, go s[;hA ndhp b'r \[d th e'Jh HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
jhb^j[is BJQh gJ/ eod/. n?j ekBcoz;K eokT[Ad/ U, wekb/ fbyd/ T[; B/ nkgD/ nzdo vZe/ r[Z;/ ƒ fit/A ekfte nzdkI d/ fbnk
U, gqkj[D/ ;KGd/ U, you s/ j'Adk Jh J/ Bk< ndhpK d/ BK tkbhnK ;h. ;o'fsnK B/ tkj tkj ehsh.rZb T[BQK d/ eb/i/ ik bZrh ;h. sZs/
uko ;VeK s/ uko :kdrkoh p'ov fbytk e/ gfjbedwh eo SZv', xkn e?;o B/ nkgDh feskp ftu'A BIw ‘w?A Xosh gzikp dh* gVQBh
fgZS/ fgZS/ n;hA BgVQ b'r th N[o gtKr/ nkgDh wK^p'bh ykso, P[o{ ehsh L w?AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
fJsBk Gkoh wkwbk s/ w?ƒ e'Jh BIo BJQh fgnk nkT[Adk.** gfjb/ “J/j eh e[Zm/ ikD tkb/ pZeo/ tKr{z w?A w?A bkJh T{, utb i/jk
wzsoh tKr d{i/ B/ th feZe wko e/ pkb gzikph ndhpK d/ r'b tZb f;ZN pzdk j?rk t/ J/j, J/jdhnk BIwK J/js'A th tZX HHH, pzd eo' petk; HHH.**
fdZsh. fJBQK s/b Bkb rV[Zu fgzfvnK tkb/ gfjbtkBK d/ ;oho T[s/ efjzfdnK g'qH G[ZNk B/ e?;o jZE'A feskp Mg[ZN e/ goQ/ ezX Bkb d/ wkoh.
geV gkT[Dh n?Bk ;"yk ezw feZE/ ;h< gzikph p'bh d/ sq/V/ ti{d bJh T[j n"N j' e/ p"V wkoB bZr fgnk. fJepkb e?;o nZr'A j;dk fojk
dtk^dko{ eoB dk wkwbk g/uhdk ;h. fit/A fJj e'Jh yk; rZb Bk j't/ iK PkfJd Pokph eoe/ BjhA ;h
“;o s[;hA s/ n;?Apbh ftu ;j[z th gzikph ftu BJQhA ;{ r"fbnk. T[s'A pbdh s/ skb gkT[AfdnK ncIb ;kfjo B/ fJepkb
u[Zeh.** I[p?o nkfjwd dh EK ypo/ T[; nzdo rJh t'dek f;o uVQ e?;o dh eftsk ‘Bk nfVnk s{z fwfbnk Bk eo* dh g?o'vh ;[BkT[Dh
e/ p'bh. T[j f;zrK s'A Bk nNe/ ;kBQ ƒ g{S s'A cVQ e/ o'eD dk nikJhA P[o{ eo fdZsh, “Bk nfVnk s{z fbfynk Bk eo, n"y/ j' e/ ;[DBk g?Ad?,
:sB eoB bZrk. w?ƒ ikfgnk fe j[D wzsoh tZb'A fJZN dk itkp gZEo fco th id s{z jNdk BJhA sK fJzi jNkT[Dk g?Ad?. HHH Bk nfVnkHHH.”
ftu nkt/rk go pukn j' frnk. wfj|b d/ ;zukbe vkH ;kJhd G[ZNk eh fJj b'e ;Zuw[Zu jh jk;k^y/vk eo oj/ ;B iK t'dek Bkb
B/ ozr *u Gzr gkT[D tkbh r[|sr{ ƒ rzvk;k^eZN wko e/ o'e fdZsk fJjBK dhnK dZphnK gJhnK oziPK pkjo v[ZbQD bZrhnK ;B< e[M
ns/ wfj|b ƒ w[Pkfjo/ tZb dk o[y d/ fdZsk. T[; B/ gkfe;skBh ;wM BjhA ;h nk fojk. j[D sK T[FZmD ftu jh GbkJh ;h. ‘PkfJd
PkfJoK dhnK uzd ;soK p'b e/ wkj"b pBkT[D dh e'fPP ehshL dko{ ed/^edkJhA ghD eoe/ finkdk n;o eo rJh j't/.* ;'ufdnK
;kv/ nzr so/VK gJhnK w?A wB ƒ ;wMkT[D dk :sB eo fojk ;K go T[j wzBD ftu BjhA ;h
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH nk fojk. nzdo e[M sq/fVnk frnk ;h.
rJ/ ;w/A ƒ ;KGDk g?Ad?, y[fbQnK tkbK tKr{z
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Bk nfVnk s{z fwfbnk Bk eo
fJ; Bkb eKNk sK pdb frnk go t'dektkdh ;o's/ nkgw[jko/
cowkfJPK gkT[D bZr/, “ncIb ;kfjo ƒ ;[D'A, BJhA gfjb/ gqkj[fDnK
ƒ tes fdU, BJQhA fJepkb e?;o dh BIw ‘w?A Xosh gzikp dh’
;[DkU, BJhA u"Xoh HHH g'qH;kfjp HHH, nihw ih HHH.** uko/ gk;/
nkgk^Xkgh wZu rJh. o"b/^oZg/ ftu jh wzsoh ;fjpkB T[FZm e/ ub/
rJ/. wkj"b ƒ fNekT[D bJh pj[frDsh ;o'fsnK dh nktkI dh edo
65 66
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com