This page contains a Flash digital edition of a book.
;kv/ nzr so/VK gJhnK
B/ o[wkBh j[zfdnK fejk.
“GkJh ;kfjp nkw b'e th ib/ph tor/ f;ZX/ j[zd/ B/, nwho
:koK dk wkD oZyDk n"yk j'fJnk fgnk ;h. fit/A fit/A ;wK
b'eK Bkb J/j' fijhnK fwZEK i'V e/ fco nkg ;[nkd b?Ad/ B//.** gq/w
xNdk iKdk ;h, ;Zd/ tXd/ iKd/ ;B. sbftzdo j'oK dh bkj"o ftu
gqekP B/ nkgDh nkds nB[;ko T[bN/ e'D s'A yVQ e/ ;fEsh dh BthA
nkyoh Pkw ;h. T[BQK d/ uj/fsnK dk eZ; j'o fInkdk g? frnk ;h.
ftnkfynk ehsh.
;kv/ ;koEh pD/ j'J/ fJepkb e?;o dh ikB nZv e[fVZeh ftu ;h.
n;hA n?t/A P"Aehnk ;VeK rkj[zd/ ejkDheko I[p?o j'oK d/
fe;ƒ jK ej/ ns/ fe;ƒ BKj< n;hA g'qrokw T[bheD dk ;kok p'M
d|so B/V/ nk gj[zu/. ;kjwD/ fJe SbDh j'Jh gzi^S/ wzIbh fpbfvzr
T[;d/ w'fYnK T[s/ f;ZNQ SZfvnk ;h.
nkgDh j'Dh tZb wZb'I'oh fXnkB fyudh ;h. ;ko/ gqPB T[rbdhnK
“bU ih rZvh *u uVQ/^uVQkJ/ bkj"o dk r/Vk wko bt', ukj
BIoK Bkb fJepkb e?;o tZb Mke/.
uZb e/ I[p?o j'oK d/ ghtKr/ s/ u{j ;KM gpbhe/PB tkfbnK s'A.**
“J/j s/ fgS/ fij/ s[;hA nypkoK ftu gfVQnk jh j'D?, ukbh
w[PeVhJ/A j;fdnK fJepkb e?;o B/ fejk.
gzikj pzd/ pzp pbk;N ftu wko/ rJ/ ;{.” T[; B/ w[\s;o fij/ Yzr
“mhe J/ Gok, j[D nZr/ J/j th efj SZv e/ jhok wzvh okshA
Bkb dZf;nk fit/A efj fojk j't/, “j'o yZNh yho dk eh ;bkjhJ/<**
;[gfBnK *u t/y SZfvU.** sbftzdo B/ Bfjb/ s/ dfjbk SZfvnk.
fe;/ B/ j'o s|;hb ikBD ftu o[uh th Bk bJh. fJj sK ;kv/ d't/A d/PK
“bU ih n;hA j[D bzx oj/ nK gzikp :{Bhtof;Nh d/ w/B
ftu fBZs dk toskok j?. id'A ed/ ;KM dh g{Dh eZsh ikD brdh j?
e?Ag; nZr'A, pV/ bzw/^u"V/ oep/ *u j? t/ e?Ag;.** fJepkb e?;o B/
sK nfij/ pzp Xwke/ ftukfbT[A szd s'V fdzd/ jB. s/qV/ nzrK Bkb fco
fJe gk;/ fJPkok ehsk. pVk jok^Gok fJbkek ;h. :{Bhtof;Nh
o/Ik o/Ik e'fPPK P[o{ j[zdhnK jB. ;ojZdK T[FZs/ fgnko dhnK w'wpZshnK
d/ nZr'A Bkb Bkb d' y[ZbQhnK ;VeK d/ ftueko E'VQ/ gkDh tkbh Bfjo
pkbhnK iKdhnK jB. eohA ed/ w/b oZpk fdZbh s/ bkj"o dk torhnK
trdh ;h. fJE'A n;hA fJe fdB gfjbK oks ƒ bzx/ ;K sK Bfjo ftu
j{eK rhsK ftu'A fBebD brdhnk jB. N[ZN/ skD/^g/N/ ƒ rzYK wko
bZr/ c[jkfonK j/m ozr^pozrhnK bkJhNK irdhnK ;B. pVk y{p;{os
wko fj;kp f;o ehsk iKdk j?. fco fJe pbk;N gbh gbh i'V/ e[Zg/
fdqP ;h.
ƒ o[VQk iKdk j?. nwB ns/ ;KM, uhEV/ uhEV/ j' e/ bj{^fGZi/
fgSb/ fszB^uko fdB s'A tb^c/o gk e/ tko tko T[BQK jh
bktko; j'J/ o[bd/ fcod/ jB.
;VeK s'A bzx oj/ ;K go bkj"o Pfjo dh G{r'fbe o{g^o/yk w/o/ sK
fJj ;'ufdnK wB ftu'A fe;/ ebkf;e nzro/Ih feskp ftu
fpbe[b jh gZb/ BjhA ;h g? ojh. gsk BjhA feZXo dh feZXo joBK
gVQ/ fJj ftuko bzx/ fe wB[Zy d/tfsnK d/ jZEK ftu fJT[A ckE/ j[zd/ jB
d/ f;zrh uVQ/ fcod/ ;K.
fit/A pkbK d/ jZEK *u fssbhnK, fizBk fuo wB eo/ y/vd/ jB id wB
“J/j ebwk u"Ae J/,** fJ; tkoh fJepkb e?;o dh EK
*u nkt/ w;b ;[Nd/ jB. gsk BjhA feT[A wB T[s/ p/p;h d/ Gkt Gko{
sbftzdo p'fbnk. T[j eJh r/V/ wkoB eoe/ bkj"o dhnK
j' rJ/ ;B. fJj f\nkb gsk BjhA feZE/ r[zw rJ/ ;B fe fJjh b'e
;VeK^rbhnK dk tkjtk ikD{z j' frnk ;h. gsk BjhA fJj rg"V ;h
i/ nkgDh nkJh s/ nk ikD sK ‘d/tfsnK* d/ f;zxk;D th sK w{X/ wko
iK ;Zu go efjzd/ ;B fe fJ; u"Ae ftu pD/ fvIkfJB ƒ fJe jkew
fdzd/ jB.
B/ nkgDh rkfJe wfjp{pk d/ jZE dh ndk dh Beb tkbk pDtkfJnk
nk;^fBok; Bkb r[ZEw^r[ZEk j[zd/ ƒ w?ƒ ;kjwD/ ‘feskp
;h. T[Ai fXnkB Bkb t/yhJ/ sK brdk th fJT[A ;h fit/A rkfJek B/
fsqziD’ dk p'ov BIoh fgnk. fJjh feskpK d/ fteo/sk ns/ ejkDheko
nkgDhnK gsbhnK BkIe T[ArbK ƒ wo'Vh d/ e/ jtk *u bfjokfJnk
I[p?o nfjwd dk d[ekB^B[wk^d|so ;h. p'ov d/ j/mK gsk fbfynk
j't/. ftuekobh tZvh T[Arb dh nZek;h ti'A fvIkfJB dh fJe
j'fJnk ;h, whnK u?poI, N?Agb o'v, bkj"o. nkgD/ nzdob/ GktK
B'edko gZsh T[sKj tZb fBebh j'Jh ;h.
tKr{z whnK ns/ N?Agb Ppd th w?ƒ r[ZEw^r[ZEk j[zd/ jh gqshs j'J/.
“Xkbhtkb J/j B/ okm b'eK d/ u'i, nZi^eZbQ d/ ‘w[rb’ e/jVk
fJXo'A fXnkB jNk e/ w?A ‘feskp fsqziD* ƒ fBjkoB bZrk. fJj fto;/
xZN n? fe;/ dh B{zj^Xhn Bkb'A.** w/o/ Bkb p?m/ pbd/t f;zx ;VeBkwk
61 62
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com