This page contains a Flash digital edition of a book.
;kMK dh r[bezd
g;o rJh. fGZi/ jkoK Bkb Sksh T[s/ mzve fijh wfj;{; j'Jh.
“n?B/ ;Zio/ r[bkp` ewkb n? pJh``” nkgw[jko/ w/o/ w{zj'A
;o;oh BIo/ t/fynK sK bkj"o dk o/bt/ ;N/PB nzpkb/ iK
fBefbnk.
fdZbh d/ ;N/PBK fijk jh ;h, go BjhA T[BQK tork feZE/ ;h fJj< fJj
“;kv/ gqkj[D/ fes/ xZN ;Zio/ B/< p/Pehwsh wfjwkBK d/ rb
sK n?; t/b/ w?ƒ yk;^w^yk; ikfgnk. uhiK ƒ f;oc nZyK jh sK
w[oMkJ/ r[bkp fezi ;'Ajd/ Gbk<” fJepkb e?;o d/ p'bK B/ w[jZps dk
BjhA t/ydhnK, wB^w;se th sK t/ydk j?. id'A ;wM"sk n?e;gq?;
fJe j'o tkoBK ;kv/ f;o'A tkfonk.
;N/PB T[s/ nk e/ o[edh j? sK fJj o/bt/ ;N/PB e'Jh nb'ekoh EK
;KM dh fJ; y[Pp{dko fwmk; ƒ wkDfdnK w?ƒ pugB *u
pD iKdh j?.
ykXh r[bezd dk ;[nkd u/s/ nkfJnk. xo ftu id'A e'Jh fpwko
“nkU ;odko ih, ihU nkfJnK ƒ, nZbK dhnK y?oK^w/joK
fgnk, ewI'oh wfj;{; eo fojk j[zdk sK t?d pkpk okw bkb r[bezd
j'AdhnK ofjD.** e[bh d/ o;fGzB/ p'bK B/ nfj;k; eokfJnk fe
uNkT[D bJh nkydk. w/o/ tofrnK ƒ fJzdo dh jZNh s'A u[nkBh dh
n;hA ;uw[Zu yk; wkj"b *u jK. efjzd/ jB fe bkrhnK B/ sK bkr
r[bezd fbnkT[D bJh xZfbnk iKdk. Pfjd ftu fGZihnK r[bkp
b?Dk j[zd?, T[BQK ƒ tj[Nh dh Peb^;{os Bkb Gbk eh bZr/< e[bh B/
dhnK gZshnK dk ozr^o{g ns/ ;[nkd wB ƒ p/JhwkB eo fdzdk, okj
;tkoh d/ wIjp s'A eh nzp b?D/ ;B< eh ;odko iK fjzd{ ;tkoh B/
ftu d'^uko u[NehnK wZb'I'oh ykXhnK iKdhnK. tko tko p[ZbQK T[s/
w[;bwkB ;tkoh Bkb'A tZX^xZN g?;/ d/ d/D/ ;B< BjhA, eJh w"e/ jh
ihG c/o e/ o;/ dk Bkw'^fBPkB fwNkT[Dk g?Adk ws/ fSZsoK ƒ EK pD
nfij/ j[zd/ jB fe bkrhnK ƒ bkr ftZ;o iKd/ jB ns/ T[j e;p s'A
ikt/. fes/ d'^uko nkB/ jZE bZr iKd/, g?o fJzdo dh jZNh tZb GZi
osk T[skj T[FZm e/ fJB;kBh foPfsnK dh wfje ftu rV{zd j' iKd/
s[od/. s{zpk s[{zpk r[bezd yKfdnK fJj vo ;skT[Adk ofjzdk fe fes/
jB. ;kƒ y[Pnkwdhd efj fojk e[bh w?ƒ e'Jh nfijk nB'yk
S/sh Bk w[Ze ikt/.
fiUVk jh ikfgnk. n;hA th ;KM d/ fJ; eZu fij/ foPs/ ƒ nKu
e'Jh r[ZMk fijk vo sK j[D th bZr fojk ;h. ;kMK dh r[bezd
Bk nkT[D fdZsh ns/ fpBk Gkn w[ekJ/ ;wkB T[;d/ o/VQ/ T[s/ oZytk
dk o; wkDdh ybes Gbk jkewK s'A feZE/ ioh iKdh j?< gsk BjhA
fdZsk. nfij/ w"e/ ;"^gzikj tZX^xZN j'D Bkb eh coe g?Dk ;h<
ed'A T[j eK tkr{z Mg[ZN wko e/ r[bezd tkbh gZsb y'j b?D ns/ T[FZuh
;t/o d/ uZfbnK ƒ Pkw dk rkVQk x[;w[;k j' frnk ;h go
wzwNh T[s/ p?m e/ nkg jVZgD bZr ikD. g[b; d/ fszB f;gkjh ;kƒ
EZeD tkbh e'Jh rZb BjhA ;h wfj;{; j' ojh. ukJhA ukJhA n;hA o/VQ/
t/yd/ t/yd/ e'b'A dh bzx/.
tkb/ d/ fgZS/ tr/ ik oj/ ;K. nkb/^d[nkb/ fwbkghnK dhnK rbtZeVhnK
e[bh d/ fgZS/ fgZS/ s[od/ n;hA ;N/PB'A pkjo y[ZbQh^v[ZbQh EK
ns/ w[jZpsh p'bK Bkb nIp BIkok pfDnk j'fJnk ;h. ;wM"sk
T[s/ nk yVQ/ j'J/. NKfrnK, nkN'nK, N?e;hnK tkb/ ;kv/ nkb/
n?e;gq?; ftu'A T[soB tkb/ jo/e P\; ƒ e'Jh T[;dk nkgDk b?D
^d[nkb/ uZeo eZND bZr/.
nkfJnk j'fJnk ;h. w/IpkB nkgD/ gqkj[fDnK d/ wZE/ u[zw oj/ ;B,
“b'V BQhA Gk^ih nkgDh rZvh j?rh i/.” gqpzXe fwZm/^fgnko/
;de/ ik oj/ ;B, y[dktzd d/ P[eor[Iko j' oj/ ;B fi; B/ ftSfVnK
Yzr Bkb T[BQK ƒ w'Vd/. fco th d[nk^;bkw d/ pjkB/ e'Jh foeP/
ƒ w/b fdZsk ;h, fdZbh s/ bkj"o ƒ B/V/ eo fdZsk ;h.
tkbk iK fGykoh bSwD^o/yk bzx jh nkT[Adk. w?A gfjbh tkoh nkT[D
“nkU fgnkfoU y[Pnkwdhd, wkPk nZbk ` w;hA fes/ fwZsoK
eoe/ T[BQK tZb'A p/fXnkB bkj"o ;N/PB dh w{os ns/ bkj"o Pfjo dh
d/ w[Zy BIoh gJ/ B/, w;hA ofjws j'Jh J/, t?FZbew, ihU nkfJnK
pkjobh Mbe ƒ ngD/ wB^w;se ns/ e?wo/ nzdo ;KGD i[fNnk
ƒ jw;kfJU.” fJepkb e?;o B/ nZr/ tX e/ ;kvk T[u/u Bkb
j'fJnk ;h.
;[nkrs ehsk. T[; d/ fgZS/ eokws nbh w[rb tor/ d' fszB B"itkB
“p[ZYh wkJh ƒ d/ SZv t/ e[M, fiUD i'frnk ;odkok.” fJe
r[bkp d/ c[ZbK d/ jkoK Bkb GohnK pkjK Bkb ;kv/ B/V/ j'J/. ;kfonK
wzrsh B/ w/o/ nZr/ jZE g;ko/. T[; d/ p'bK ftu ngDZs ns/ p/p;h
B/ ukn Bkb T[wb T[wb e/ ;kv/ rbhA jko gkJ/. e?wfonK d/ cb?PK
d/ Bkb Bkb w?ƒ fJe T[bKGk fijk ;[DkJh fdZsk fit/A efj ojh j't/,
Bkb ;N/PB dhnK o"PBhnK j'o fyV gJhnK. u[c/o/ r[bkp dh wfje
17 18
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64
Produced with Yudu - www.yudu.com