This page contains a Flash digital edition of a book.
Beskidy
Klasztor w Starym Sączu
Nowy Sącz – miasteczko galicyjskie Stary Sącz – Sanktuarium św. Kingi
Jedno z trzech największych miast Małopolski, założone Historia Starego Sącza i klasztoru sióstr klarysek łączy
w XIII w. Najstarszym zabytkiem Nowego Sącza jest go- się z osobą świętej Kingi (1234–1292). Była ona córką
tycka kolegiata św. Małgorzaty z przełomu XIV i XV w. węgierskiego króla Beli IV z rodu Arpadów oraz żoną
Inne zabytki to klasycystyczny ratusz, fragmenty murów księcia sandomierskiego – Bolesława Wstydliwego. Sły-
obronnych z XIV w. oraz eklektyczno-secesyjne kamienice nęła z nieprzeciętnej świętości i dobroci.
na tzw. Przedmieściu Węgierskim.
Była fundatorką klasztoru Klarysek, do którego wstą-
Sądecczyzna to teren zróżnicowany etnicznie, etnogra- piła po śmierci swojego męża w 1279 r. Tu też zmarła
ficznie i religijnie. Mozaikę kultur i tradycji – Łemków Za- i została pochowana. Po jej śmierci do kościoła św. Trój-
chodnich, Podgórzan, Górali i Lachów Sądeckich, można cy zaczęły ściągać rzesze pielgrzymów wypraszających
bliżej poznać, odwiedzając Sądecki Park Etnograficzny. Na liczne łaski za jej wstawiennictwem.
obszarze dwudziestu hektarów znajduje się 70 obiektów,
wiele przeniesionych z różnych wsi z Małopolski. W pół- Kanonizacja Pani Ziemi Sądeckiej nastąpiła 16 czerwca
nocnej części Parku powstaje miasteczko galicyjskie, które 1999 r. podczas VII pielgrzymki w Polsce papieża Jana
ma przybliżać obraz XIX-wiecznej małomiasteczkowej ar- Pawła II. Pamiątką tego wydarzenia jest pozostawiony
chitektury galicyjskiej. na starosądeckich błoniach Ołtarz Papieski. Atrakcją
miasta jest także odbywający się rokrocznie, na przeło-
mie czerwca i lipca, Festiwal Muzyki Dawnej.
Park Etnograficzny w Nowym Sączu
Św. Kinga jest bohaterką licznych legend znanych nie
tylko na Sądecczyźnie, ale również w Wieliczce i Bochni,
gdzie czczona jest jako patronka miejscowych górni-
ków.
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Piotra Skargi 2, 33-300 Nowy Sącz, tel.: 018 4442422,
e-mail: cit@sarr.com.pl, http://www.cit.com.pl
89
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132
Produced with Yudu - www.yudu.com