This page contains a Flash digital edition of a book.
lokalne szlaki tematyczne
Śląskie.
Pozytywna energia
dawnego Generalnego Wikariatu dopiero w połowie XVII w., a pierwsza
Śląskie. Pozytywna energia
Biskupstwa rW ocławskiego dla Śląska pewna wzmianka o osobie wyznania
Austriackiego (obecnie plebania kościoła mojżeszowego w Cieszynie pochodzi
pw. św. Marii Magdaleny), wzniesiony z 1531 r. Wtedy to Żyd imieniem Jakub
w 1894 r. wg projektu Albina Teodora kupił dom przy ulicy Srebrnej.
Prokopa. Obok stoi eklektyczny gmach Stałe osadnictwo żydowskie w Cieszy-
Zespołu Szkół Budowlanych – dawna nie zaczęło się dopiero w 1631 r., kiedy
siedziba niemieckiego Seminarium księżna cieszyńska Elżbieta Lukrecja, nie
Nauczycielskiego z 1861 r. Nad placem bacząc na zakazy, wynajęła pobór myta
dominuje potężna sylwetka XIII-wiecz- w Cieszynie i księstwie cieszyńskim
nego gotyckiego kościoła pw. św. Marii braciom Jakubowi i Mojżeszowi Singerom
Magdaleny (zob. s. 46). Zmierzamy ulicą z Ivančic koło Brna.
Ratuszową do Rynku, mijając połączony Zwiedzanie żydowskich zabytków
z ratuszem budynek dawnego teatru (zob. najlepiej rozpocząć od cieszyńskiego
s. 42). Tu Śródmiejska Trasa Spacerowa Rynku, który daje okazję do przypo-
dobiega końca. mnienia długiej historii Żydów w tym
mieście. W budynku przy ratuszu
ŚlaDaMI CIESzyńSKICh ŻyDÓW
mieścił się znany sklep bławatny założony
przez Barucha Grünbauma, prowadzony
Jednym z elementów bogatej i zło- potem przez jego potomków. Kamienica
żonej przeszłości Cieszyna są zabytki na Rynku 17 (obecnie PSS „Społem”)
dokumentujące – niestety w bardzo długie lata należała do rodziny Spitzer,
szczątkowej formie – obecność na tym właścicieli renomowanej fabryki likierów.
terenie ludności wyznania mojżeszowe- Przy sąsiedniej ulicy Szerokiej w okresie
go. Historia Żydów w mieście nad Olzą międzywojennym znajdował się prywatny
liczy kilkaset lat, ich dzieje były przy dom modlitwy ortodoksyjnego rabina
tym jeszcze bardziej skomplikowane niż Steinera. Jeszcze dalej, przy ulicy Błogoc-
losy innych grup narodowych (Polaków, kiej, w latach 20. XX w. działała fabryka
Czechów, Niemców, Węgrów) zamiesz- czekolady „Dea”, będąca własnością
kujących miasto. Michała Śliwki i Marka Pipesa.
Do dzisiaj utrzymuje się przekonanie, Kierujemy się jednak do wylotu ulicy
jakoby już w średniowieczu Żydzi Menniczej, gdzie pod obecnym nr. 4
stanowili w Cieszynie liczną grupę, znajduje się pierwszy w Cieszynie obiekt
która tworzyła własną gminę żydowską. związany na dłużej z dziejami Żydów,
Dowodem na to ma być istnienie tu już tzw. Dom Żydowski. Zakupiony w 1640 r.
w XIV w. żydowskiego cmentarza. Tzw. przez Jakuba Singera, przez następne
stary cmentarz żydowski powstał jednak 150 lat pozostawał w ręku jego potomków.
101
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160
Produced with Yudu - www.yudu.com