This page contains a Flash digital edition of a book.
rezerwat „winiary Zagojskie”,
Polską Federację Turystyki Wiejskiej w Warszawie (ka-
rozłożony na powierzchni 4,81 ha pora-
tegoria 2).
Gospodarstwo Agroturystyczne Agnieszka
stają ciepłolubne murawy o charakterze
T
r
asa 1
i Rafał Gawlik, Śladków Mały 99a, tel.: 041 3543930,
stepowym. Bogata jest tu flora ksero- 0692 695070, http://www.sladkow.agrowczasy.co-
termiczna roślin naczyniowych. Całko-
m/99a.htm, e-mail: rafał-gawlik@wp.pl; gospodar-
stwo skategoryzowane przez Polską Federację Tury-
wicie chronione gatunki występujące
styki Wiejskiej w Warszawie (kategoria 1). o-Zdrój
na tym terenie to: len włochaty, miłek
Gospodarstwo Agroturystyczne Elżbieta i Hen-
wiosenny, ostrożeń pannoński, węży- ryk Kuza, Śladków Mały 88 a, tel.: 0605245654,
Busk
mord stepowy, ostnica włosowata, ożo-
grzecz. 041 3543114, http://www.sladkow.agrowcza-
sy.com/88a.htm; gospodarstwo skategoryzowane
ta zwyczajna. Częściowo chronione są:
przez Polską Federacje Turystyki Wiejskiej w Warsza-
pierwiosnka lekarska, wilżyna ciernista.
wie (kategoria 1).
Znajdziemy tu też inne gatunki kseroter-
Gospodarstwo Agroturystyczne Iwona i Marek
miczne, które współtworzą piękne róż-
Kwiecień, Śladków Mały 25, tel./faks: 041 3542778,
0506 633879, http://www.sladkow.agrowczasy.co-
nobarwne murawy kwietnego stepu łą-
m/25.htm; gospodarstwo skategoryzowane przez
kowego, m.in.: chaber nadreński, oman
Polską Federację Turystyki Wiejskiej w Warszawie
wąskolistny, pszeniec różowy. Ze zwie-
(kategoria 1).
rząt tu występujących wymienić należy
Gospodarstwo Agroturystyczne Wiesła-
wa i Marian Styczeń, Śladków Mały 104, tel.: 041
motyla modraszka gniadego, ciepłolub-
3542946, 0603709114, http://www.sladkow.agro-
nego pająka poskocza krasnego oraz pa- wczasy.com/104; gospodarstwo skategoryzowane
sikonika stepiarka.
przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej w Warsza-
śladków mały to – zgodnie z nazwą
wie (kategoria 1).
Gospodarstwo Agroturystyczne Iwona i Krzysz-
– dość mała wieś położona na północ
tof Janasz, Śladków Mały 5, tel.: 041 3543955, http://
od Buska przy ruchliwej trasie Kielce www.sladkow.agrowczasy.com/5.htm; gospodarstwo
– Tarnów. To niekoniecznie najlepsze
skategoryzowane przez Polską Federację Turystyki Wiej-
położenie nie zraziło miejscowych go-
skiej w Warszawie (kategoria standard).
Gospodarstwo Agroturystyczne Kazimie-
spodarzy, którzy uczynili ze wsi praw-
ra i Wiesław Bucki, Śladków Mały 113, tel.: 041
dziwą „Mekkę agroturystyki”, tworząc 3542237.
na dużą skalę potrzebną infrastrukturę
Gospodarstwo Agroturystyczne Alina i Mie-
turystyczną i promując wieś w całej Pol-
czysław Dąbrowski, Śladków Mały 17, tel.: 041
3542157.
sce. Śladków Mały może stać się ideal-
Gospodarstwo Agroturystyczne Wanda i Zdzi-
nym wzorem dla innych wsi – niejedno- sław Janasz, Śladków Mały 32, tel.: 041 3543992,
krotnie położonych w znacznie bardziej
http://www.sladkow.agrowczasy.com/32.
Gospodarstwo Agroturystyczne Wiesława i Jan
atrakcyjnej okolicy – mogących swoją
Maj, Śladków Mały 106, tel.: 041 3542869.
przyszłość związać z agroturystyką.
Gospodarstwo Agroturystyczne Jolanta i Ro-
man Lichosik, Śladków Mały 58, tel.: 0604 098232,
agroturystyka
http://www.sladkow.agrowczasy.com/58.
Gospodarstwo Agroturystyczne Jadwiga
Gospodarstwo Agroturystyczne Dorota i Kazi-
i Edward Braciszewicz, Śladków Mały 99, tel.:
65
mierz Pająk, Śladków Mały 112, tel.: 041 3542270.
041 3543930, http://www.sladkow.agrowczasy.
Gospodarstwo Agroturystyczne Bronisława
com/99.htm; gospodarstwo skategoryzowane przez
i Adam Pietrzyk, Śladków Mały 77, tel.: 041 3544637,
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221  |  Page 222  |  Page 223  |  Page 224  |  Page 225  |  Page 226  |  Page 227  |  Page 228  |  Page 229  |  Page 230  |  Page 231  |  Page 232  |  Page 233  |  Page 234  |  Page 235  |  Page 236  |  Page 237  |  Page 238  |  Page 239  |  Page 240  |  Page 241  |  Page 242  |  Page 243  |  Page 244  |  Page 245  |  Page 246  |  Page 247  |  Page 248  |  Page 249  |  Page 250  |  Page 251  |  Page 252  |  Page 253  |  Page 254  |  Page 255  |  Page 256
Produced with Yudu - www.yudu.com