This page contains a Flash digital edition of a book.
kiego strumyka, w pobliżu którego (po sieni umieszczona jest tablica funda-
prawej) znajduje się źródło położone cyjna z datą powstania budowli – 1620.
u podnóża gipsowych skałek. W sieni zachowały się: sklepienie ze
T
r
asa 1
Na całym obszarze nazywanym przez zwornikami w kształcie renesansowych
miejscowych Zimnymi Wodami wystę- rozet oraz późnorenesansowe odrzwia
pują pokłady grubokrystalicznego gipsu, z nadprożem. Nieopodal dworu wznosi
o-Zdrój
który tworzy tu liczne szczeliny i kana- się na dość stromym wzgórzu niewielki
ły. Projektowany rezerwat pokrywają kościół pw. Najświętszej Maryi Panny
Busk
murawy kserotermiczne, występują tu zbudowany w 1791 r. Jest to budowla
m.in. miłek wiosenny, dziewięćsił bez- późnobarokowa składająca się z prosto-
łodygowy czy mikołajek płaskolistny. kątnej nawy oraz węższego prezbiterium
„Zimne Wody” są idealnym miejscem do z dobudowaną od południa zakrystią.
odwiedzenia przez turystów i kuracjuszy Wnętrze nawy nakryte jest sufitem, na-
przebywających w Busku, a niemających tomiast prezbiterium przykrywa sklepie-
czasu na penetrację innych ponidziań- nie kolebkowe. Skromny barokowy oł-
skich rezerwatów. tarz główny pochodzi z 2. poł. XVIII w.
Położona na północny wschód od Bu- i ozdobiony jest obrazem Matki Boskiej
ska-Zdroju widU.smallchowa słynie z niezwy- z Dzieciątkiem.
kle ciekawego i cennego późnorenesan- Tereny położone na południe od Buska
sowego dworu zbudowanego w 1620 r. są niezwykle atrakcyjne krajoznawczo
przez ówczesnego właściciela majątku i przyrodniczo. Główną atrakcją jest bez
– Mikołaja Krupko. W XVIII w. dwór wątpienia rezerwat „Skorocice”. W jego
wraz z majątkiem nabył biskup krakow- pobliżu położony jest także interesujący
ski Konstanty Szaniawski, który w 1725 r. rezerwat „Winiary Zagojskie”. Do Sko-
przeznaczył je na uposażenie seminarium rocic wiedzie nas droga przez Chotelek
kieleckiego. Po powstaniu styczniowym Zielony, gdzie zachował się niewielki,
władze carskie skonfiskowały majątek jednakże górujący nad najbliższą okolicą
– za działalność wywrotową – i wysta- drewniany XVI-wieczny kościółek.
wiły go na licytację. I tak się zaczyna Z Buska-Zdroju wyjeżdżamy drogą
niemal orientalny epizod w dziejach wi- prowadzącą w kierunku Wiślicy, aby po
duchowskiego dworu (zob. ramka Gru- 1 km skręcić w prawo w kierunku nie-
ziński epizod). odległego chotelka Zielonego. Jest to
Otoczony pozostałościami ogrodu kra- niewielka, dość przyjemna wieś, w któ-
jobrazowego dwór wzniesiono na planie rej zachował się, stojący na niewielkim
kwadratu. Jest to budowla jednopiętrowa, aczkolwiek dość stromym wzgórzu, ko-
mająca niezwykle harmonijną elewację ściółek drewniany pw. św. Stanisława
frontową, której głównym elementem z 1527 r. (klucze do świątyni ma pani
63
są pięcioarkadowe podcienia oparte na Bogumiła Woźniak mieszkająca naprze-
jońskich kolumnach. Nad wejściem do ciw kościółka – Chotelek 49). Jest to
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221  |  Page 222  |  Page 223  |  Page 224  |  Page 225  |  Page 226  |  Page 227  |  Page 228  |  Page 229  |  Page 230  |  Page 231  |  Page 232  |  Page 233  |  Page 234  |  Page 235  |  Page 236  |  Page 237  |  Page 238  |  Page 239  |  Page 240  |  Page 241  |  Page 242  |  Page 243  |  Page 244  |  Page 245  |  Page 246  |  Page 247  |  Page 248  |  Page 249  |  Page 250  |  Page 251  |  Page 252  |  Page 253  |  Page 254  |  Page 255  |  Page 256
Produced with Yudu - www.yudu.com