This page contains a Flash digital edition of a book.
wydarzenia
dziennie), Jędrzejowem (1 kurs dziennie), Chotlem
Najdonioślejszą i najbardziej prestiżową imprezą
Czerwonym (3 kursy dziennie), Szańcem (6 kursów
T
r
asa 1
organizowaną w Busku-Zdroju jest bez wątpienia
dziennie), Zagością (5 kursów dziennie). Ponadto
Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz (lipiec),
Busko ma połączenia busowe z Kielcami, Pińczowem,
podczas którego na różnorodnych scenach występu-
Solcem-Zdrojem i Nowym Korczynem, Warszawą, Ka-
ją cenieni w kraju oraz za granicą artyści. Imprezie to-
towicami, Krakowem.
warzyszą zazwyczaj ciekawe i różnorodne spotkania
Centrum miasta stanowi jego rynek (pl. Zwycięstwa),
o-Zdrój ze znanymi ludźmi sztuki i kultury. Festiwalem posia- w pobliżu którego znajduje się przystanek autobusowy.
dającym już wieloletnie tradycje są Buskie Spotkania
Dworzec autobusowy położony jest w części uzdro-
Busk
z Folklorem (koniec maja) prezentujące zespoły ludo-
wiskowej miasta (ul. Waryńskiego). Część uzdrowiskową
we zarówno z samego Ponidzia, jak i z innych regionów
z miastem łączy deptak (al. Mickiewicza) oraz przezna-
Polski i Europy. Busko, jak przystało na wzięty kurort,
czona dla ruchu samochodowego ul. Kopernika.
ma dość bogatą ofertę koncertów, spotkań autorskich
oraz występów satyrycznych.
hotele
Ważnym wydarzeniem jest również Ogólnopol-
Hotel Gromada, ul. Waryńskiego 10, tel./faks: 041
ski Festiwal im. Wojtka Belona „Niechaj zabrzmi
3783001, http://www.hotelgromada.busko.com.pl,
Bukowina” (koniec maja). Artyści wykonują szero-
e-mail: buskohotel@gromada.pl, cena: dwójka z ła-
ko rozumianą „piosenkę z klimatem”. Obok młodych
zienką 240 zł (ze śniadaniem).
adeptów sztuki estradowej publiczność ma również
Pensjonat Sanato, ul. 1 Maja 29, tel./faks: 041
możliwość spotkania na koncertach mistrzów gatun-
3781948, 3781951, http://www.sanato.com.pl, e-mail:
ku z „Krainy Łagodności”. Główną nagrodą konkursu
pensjonat.sanato@gmail.com, cena: dwójka z łazienką
jest – odlana z brązu – statuetka „Wiecznego wę-
210 zł (ze śniadaniem).
drowca” przedstawiająca postać patrona Festiwalu
Hotel Pod Świerkiem, ul. Waryńskiego 38, tel.:
– Wojtka Belona.
041 3782854, 3781464, http://www.hotelura.re-
alnet.pl, e-mail: hotelura@realnet.pl, cena: dwój-
informacja turystyczna
ka 170–190 zł (ze śniadaniem), apartament 235 zł.
Centrum Informacji Turystycznej, ul. Mickiewi-
cza 22, tel.: 041 3782319.
pensjonaty
Centrum Informacji Turystycznej Ponidzia,
Willa Gosia, ul. 1 Maja 23a, tel.: 041 3781630,
ul. Waryńskiego 38, tel.: 041 3708650.
http://www.willa.gosia.prv.pl, cena: dwójka z ła-
Biuro Usług Turystycznych i Ubezpieczeniowych,
zienką 70 zł; willa Marcel, ul. Słoneczna 23, tel.: 041
ul. Waryńskiego 4a, tel.: 041 3784883, 0694168197,
3783789, 0 601504704, http://www.willamarcel.pl,
http://www.it.tbu.pl, e-mail: biuro@it.busko.com.pl
e-mail: recepcja@willamarcel.pl, cena: dwójka z ła-
zienką 70 zł; pensjonat Milenium, ul. Waryńskiego
dojazd, połączenia, orientacja
15, tel./faks: 041 3784373, http://www.milenium.
Busko-Zdrój ma połączenia autobusowe z wielo-
busko.net.pl, e-mail: kontakt@pensjonatmilenium.
ma miastami w Polsce: Kielcami (29 kursów dzien-
pl, cena: dwójki z łazienką 100 zł; pensjonat Zamek
nie), Krakowem (12 kursów dziennie), Warszawą
Dersława, ul. Mickiewicza 18, tel.: 041 3788547,
(6 kursów dziennie), Katowicami (3 kursy dziennie),
http://www.derslaw.busko.com.pl, e-mail: derslaw@
Sosnowcem (2 kursy dziennie), Tarnowem (5 kursów
busko.com.pl, cena: dwójka z łazienką 95–150 zł (ze
dziennie), Łodzią (4 kursy dziennie), Lublinem (2 kur-
śniadaniem); hotelik Golden Sun, ul. Bajkowa 9,
sy dziennie), Wrocławiem (2 kursy dziennie), Jasłem
tel.: 041 3784571, http://www. goldensun.busko.
(1 kurs dziennie), Krosnem (3 kursy dziennie), Żywcem
com.pl, e-mail: info@goldensun.busko.com.pl, cena:
(1 kurs dziennie), Muszyną (1 kurs dziennie), Jelenią
dwójki z łazienką 80–130 zł; willa Zbyszko, ul. 12-go
Górą (1 kurs dziennie), Karpaczem (1 kurs dziennie),
Stycznia 2, tel.: 041 3782566, cena: dwójka z łazienką
60
Opolem (1 kurs dziennie), Radomiem (6 kursów dzien-
100 zł; willa Zacisze, ul. 1 Maja 25, tel.: 041 3782650,
nie) oraz ponidziańskimi miejscowościami: Pińczowem
cena: dwójka z łazienką 70 zł; willa Ryś, ul. Kusociń-
(11 kursów dziennie), Stopnicą (34 kursy dziennie), Sol-
skiego 8, tel.: 041 3783719, http://www.busko-zdroj.
cem-Zdrojem (10 kursów dziennie), Wiślicą (12 kursów
com/rys, cena: dwójka z łazienką 60 zł; willa Bole-
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221  |  Page 222  |  Page 223  |  Page 224  |  Page 225  |  Page 226  |  Page 227  |  Page 228  |  Page 229  |  Page 230  |  Page 231  |  Page 232  |  Page 233  |  Page 234  |  Page 235  |  Page 236  |  Page 237  |  Page 238  |  Page 239  |  Page 240  |  Page 241  |  Page 242  |  Page 243  |  Page 244  |  Page 245  |  Page 246  |  Page 247  |  Page 248  |  Page 249  |  Page 250  |  Page 251  |  Page 252  |  Page 253  |  Page 254  |  Page 255  |  Page 256
Produced with Yudu - www.yudu.com