This page contains a Flash digital edition of a book.
pomiędzy miastem a kurortem. Ulicą swoją kwaterę gen. Stanisław Szeptyc-
faktycznie łączącą Busko ze Zdrojem ki, który umieścił tu także swój sztab. asa 1
jest odchodząca od rynku przy wspo- Willa przypomina niewielki zameczek,
T
r
mnianej kamienicy al. Mickiewicza – otoczony suchą fosą, do którego moż-
kasztanowa promenada, schodząca po liwe jest dojście jedynie po dość wy-
zboczu Garbu Pińczowskiego, wyty- sokim kamiennym moście. Nad wej-
o-Zdrój
czona w linii prostej pomiędzy rynkiem ściem, na balkonie możemy zobaczyć
a główną bramą parkową i zdrojowymi postać rycerza z halabardą, który we-
Busk
Łazienkami. Zawsze pełna kuracjuszy, dług pomysłodawcy, kolejnego właści-
uczniów i zwykłych mieszkańców, naj- ciela pensjonatu, Leona Sulmierskiego
piękniej wygląda „tuż przed maturą”, miał przedstawiać rycerza Dzierżka
kiedy kwitną kasztany, a także wtedy, – XII-wiecznego właściciela Buska
kiedy drzewa zrzucają listowie, ście- i fundatora klasztoru Norbertanek.
ląc ją różnokolorowym kobiercem. Choć nasz XII-wieczny Dzierżko wy-
Nim ruszymy aleją do Zdroju warto stępuje tu w XVI-wiecznej zbroi, by-
zwrócić uwagę na interesującą, drew- najmniej nie ujmuje mu to uroku,
nianą willę Polonia. Zbudowana na wręcz przeciwnie. Idąc dalej, miniemy
początku XX w. w stylu „szwajcar- po lewej stronie niezabudowaną, nie-
skim” przez lekarza zdrojowego dra wielką górkę zwaną przez buszczan
Juliana Majkowskiego, ma charakte- Byczą Górą – zimą zajętą przez ma-
rystyczną facjatkę z werandą zwień- łych saneczkarzy, latem przez opalają-
czoną trójkątnym dachem. Obecnie cych się kuracjuszy. W pobliżu bramy
w willi mieszczą się Muzeum Zie- parkowej wznosi się ciekawy budy-
mi Buskiej (otwarte: wt.–czw. 11.00– nek willi Bristol. Ten narożny gmach
14.00, śr.–pt. 14.00–17.00) oraz Ga- z charakterystyczną kopułą zakończoną
leria Sztuki BWA Zielona (otwarta: iglicą powstał pod koniec XIX w. i był
wt.–sb. 11.00–17.00, nd. 11.00–15.00). własnością żydowskiej rodziny Cukier-
Idąc w dół al. Mickiewicza, mijamy po manów, którzy w XX-leciu międzywo-
lewej stronie niski budynek dawnego jennym wynajmowali go Ministerstwu
szpitala rosyjskiej Straży Pogranicz- Spraw Wojskowych. Do niedawna mie-
nej (XIX w.). Kontynuując wędrówkę ściło się w nim sanatorium Bristol.
w dół al. Mickiewicza, mijamy różne- Naprzeciw willi Bristol wznosi się
go rodzaju gmachy użyteczności pu- główna brama prowadząca do parku
blicznej: szkoły, urzędy, policję, aby Zdrojowego. Założony w XIX w. przez
po przecięciu z ul. Uchnasta trafić na ogrodnika Ignacego Hanusza składa
niezwykle malowniczą willę Dersław się generalnie z dwóch części o od-
zbudowaną w latach 1911–15 przez miennym charakterze i drzewostanie.
53
lekarza uzdrowiskowego, Rosjanina Jego główna część, położona w bez-
Wasyla Jakobsa. W 1915 r. w willi miał pośrednim sąsiedztwie i zależności ar-
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221  |  Page 222  |  Page 223  |  Page 224  |  Page 225  |  Page 226  |  Page 227  |  Page 228  |  Page 229  |  Page 230  |  Page 231  |  Page 232  |  Page 233  |  Page 234  |  Page 235  |  Page 236  |  Page 237  |  Page 238  |  Page 239  |  Page 240  |  Page 241  |  Page 242  |  Page 243  |  Page 244  |  Page 245  |  Page 246  |  Page 247  |  Page 248  |  Page 249  |  Page 250  |  Page 251  |  Page 252  |  Page 253  |  Page 254  |  Page 255  |  Page 256
Produced with Yudu - www.yudu.com