This page contains a Flash digital edition of a book.
dzięki inicjatywie Stanisława Staszi- zyskane w 1916 r.), to jednak w długo-
ca, wykorzystując miejscowe złoża letniej perspektywie dzięki Zdrojowi
T
r
asa 1
solanki, rozpoczęła na znaczną skalę osiągnęło znaczny stopień zamożno-
warzenie soli. Mimo że wytwarzana tu ści i wyrosło na znaczący ośrodek
sól była ze względu na dużą zawartość administracyjno-kulturalny. Oficjal-
o-Zdrój
siarki niesmaczna, to odcięcie od ga- ne otwarcie uzdrowiska nastąpiło
licyjskich złóż spowodowało, iż roz- w 1828 r. Lata 30. XIX w. przynoszą
Busk
wojem „buskiej saliny” żywo intere- szereg inwestycji – wówczas to zbudo-
sował się król, który odwiedził Busko wano buskie Łazienki (1836) i szpital
i jego „fabrykę” (1784). Krótki solny św. Mikołaja (1837). Po wygaśnięciu
epizod definitywnie zakończył się po praw dzierżawnych spółki prowadzo-
III rozbiorze Polski, kiedy to Busko nej przez Rzewuskich (1865) uzdro-
znalazło się w granicach Austrii, któ- wisko przez niemal 10 lat było spółką
ra, posiadając wspomniane wyżej zło- skarbu państwa. W okresie 1875–84
ża wielickie i bocheńskie, nie widziała buski zakład uzdrowiskowy powadzo-
potrzeby produkowania tu słabej jako- ny był przez prywatnych dzierżawców.
ściowo soli. W 1809 r. miasto weszło W 1894 r. powstał „Zarząd Skarbowy
w skład Księstwa Warszawskiego, zaś Wodami Mineralnymi w Busku”, któ-
na mocy traktatu wiedeńskiego (1815) ry administrował buskim Zdrojem do
zostało włączone do Królestwa Pol- 1914 r. W historycznej perspektywie
skiego pozostającego pod zaborem Busko po wiekach zależności od klasz-
rosyjskim. Krótki okres ożywienia go- toru, cały rozwój i obecną pozycję za-
spodarczego Buska doby stanisławow- wdzięcza Zdrojowi, z którym tworzy
skiej został definitywnie zakończony dziś jedną, nierozerwalną strukturę.
wielkim pożarem (1820), który strawił
całe miasto. Rok wcześniej (1819) na- miejsca, które warto zobaczyć
stąpiła kasata klasztoru Norbertanek. Zwiedzanie Buska należy rozpocząć
Jego dobra – w tym Busko – przeszły od rynku (pl. Zwycięstwa), którego
w ręce rządu Królestwa Polskiego, dominantą jest niewielki park zapro-
który na zasadzie dzierżawy przeka- jektowany w XIX w. przez zdrojowego
zał je Feliksowi Rzewuskiemu. Były ogrodnika Ignacego Hanusza. Jest to
to czasy przełomowe dla miasta. Nowy dość sympatyczne miejsce, pośrodku
właściciel ukierunkował jego rozwój którego stoi ładna fontanna.
na zupełnie inne tory, tworząc zalążki Buski rynek otacza zabudowa po-
uzdrowiska. Ta brzemienna w skut- wstała w większości po wielkim poża-
ki decyzja zapoczątkowała nową erę rze (1820). Ciekawą historię ma dość
48
w historii Buska, które, pomimo iż spory, narożny dom (pl. Zwycięstwa
w wyniku popowstaniowych represji 17), w którym Feliks Rzewuski urzą-
utraciło w 1869 r. prawa miejskie (od- dził pierwszy w mieście pensjonat oraz
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221  |  Page 222  |  Page 223  |  Page 224  |  Page 225  |  Page 226  |  Page 227  |  Page 228  |  Page 229  |  Page 230  |  Page 231  |  Page 232  |  Page 233  |  Page 234  |  Page 235  |  Page 236  |  Page 237  |  Page 238  |  Page 239  |  Page 240  |  Page 241  |  Page 242  |  Page 243  |  Page 244  |  Page 245  |  Page 246  |  Page 247  |  Page 248  |  Page 249  |  Page 250  |  Page 251  |  Page 252  |  Page 253  |  Page 254  |  Page 255  |  Page 256
Produced with Yudu - www.yudu.com