This page contains a Flash digital edition of a book.
ją pracą i modlitwą odtworzyli sacrum Na północ od klasztoru wznosi się
klasztoru. Stojący nieco z boku gotycki przylegający do muru budynek pocho-
kościół klasztorny pw. Wniebowzię- dzący z 1. poł. XVII w. pełniący pier-
cia Najświętszej Maryi Panny ma wotnie funkcję „domu gwardiana”. Na
dość charakterystyczną fasadę zachod- jego fasadzie, nad wejściem umieszczo-
nią z zachowanym gotyckim portalem no stiukowy kartusz z godłem zakonu
prowadzącym do wnętrza świątyni. Ar- datowany na pocz. XVIII w.
T
r
asa 6
chitektonicznie kościół klasztorny jest W niewielkiej odległości od klasz-
skromną budowlą jednonawową z wie- toru Franciszkanów wznosi się kolejny
lobocznie zamkniętym, węższym, ale chęciński klasztor pierwotnie należą-
Chęciny
wydłużonym prezbiterium. Kolebko- cy do „duchowych sióstr” zakonników
wo-krzyżowe sklepienie świątyni po- – franciszkańskiego zakonu klarysek,
chodzi z okresu XVII-wiecznej restaura- obecnie zaś użytkowany przez siostry
cji. Warto zwrócić uwagę na zachowane bernardynki. Klasztor Klarysek został
w nawie, w sąsiedztwie łuku tęczowe- założony w 1643 r. Przybyłe z Gniezna
go pozostałości gotyckiej polichromii zakonnice przejęły zbudowany za pie-
wykonanej w 2. poł. XV w. przez brata niądze burmistrza i rady miasta ok. poł.
Anioła. Z kościoła możemy wejść na XVI w. kościółek pw. św. Marii Magda-
krużganki klasztorne tworzące czworo- leny, który następnie znacznie rozbudo-
bok budynków z prostokątnym wiryda- wały (po 1673 r.) dzięki wsparciu starosty
rzem, gdzie zachowała się studnia. chęcińskiego Stefana Bidzińskiego, któ-
W północno-wschodnim narożniku rego córka była w tutejszym klasztorze
klasztoru znajduje się ciekawa kapli- ksienią. Stojące wzdłuż ulicy budynki
ca św. Leonarda powstała ok. 1640 r. klasztorne powstawały etapami. Pierwot-
dzięki fundacji starosty chęcińskie- ną siedzibą zakonnic był piętrowy dom
go Jana Branickiego. Jest to budowla wzniesiony przez wójta Chęcin Kacpra
wzniesiona na planie kwadratu z niską Fodygę, który po bezpotomnej śmierci,
absydą wschodnią, nakryta ciekawą ko- zgodnie z testamentem przekazał go „na
pułą z latarnią. Warto zwrócić uwagę cele pobożne”. W końcu XVII w. nastą-
na szczęśliwie zachowaną późnorene- piła rozbudowa klasztoru – powstał wów-
sansową stiukową dekorację kopuły czas obszerny kompleks klasztorny, który
z umieszczonymi na jej dwóch żagiel- w XIX w. uległ gruntownej przebudowie.
kach manierystycznymi kartuszami Na początku XX w. klaryski wyjechały
z herbami: Gryf – Jana Branickiego oraz z Chęcin, opustoszałe zaś budynki prze-
Nieczuja – żony fundatora Anny Beaty jęły w 1931 r. siostry bernardynki, które
z Wapowskich. Wychodząc z klasztoru, do dzisiejszego dnia są gospodyniami
220
warto zwrócić uwagę na dekorację ze- klasztoru. Wczesnobarokowy kościół
wnętrzną latarni kopuły z rzeźbionymi klasztorny pw. św. Józefa składa się
główkami aniołków. z niewielkiej nawy zamkniętej półko-
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221  |  Page 222  |  Page 223  |  Page 224  |  Page 225  |  Page 226  |  Page 227  |  Page 228  |  Page 229  |  Page 230  |  Page 231  |  Page 232  |  Page 233  |  Page 234  |  Page 235  |  Page 236  |  Page 237  |  Page 238  |  Page 239  |  Page 240  |  Page 241  |  Page 242  |  Page 243  |  Page 244  |  Page 245  |  Page 246  |  Page 247  |  Page 248  |  Page 249  |  Page 250  |  Page 251  |  Page 252  |  Page 253  |  Page 254  |  Page 255  |  Page 256
Produced with Yudu - www.yudu.com