This page contains a Flash digital edition of a book.
potrzebowali znacznych ilości produk- czych na czele z żupnikiem reprezen-
tów żywnościowych. Częsta obecność tującym władzę królewską. Początko-
dworu oraz dogodne położenie sprawi- wo urząd ten był wspólny dla Chęcin
ły, iż na chęcińskim zamku odbywały i Olkusza, jednakże już w 1487 r. wy-
się wówczas liczne roki sądowe oraz stępuje w dokumentach samodzielny
zjazdy rycerstwa, co wpływnęło nie- żupnik chęciński, którym wówczas
zwykle korzystnie na dalszy rozwój był tutejszy mieszczanin Jan Karaś.
T
r
asa 6
miasta. Chęciny położone przy dość Dalsze, nowe przywileje nadał gwar-
znaczącym szlaku handlowym wio- kom chęcińskim w 1494 r. król Jan
dącym z Krakowa przez Mazowsze Olbracht, potwierdzając wyłączenie
Chęciny
na Pomorze odgrywały także znaczą- ich spod władzy sądowniczej staro-
cą rolę pośrednika. Na skutek refor- stów. W 1527 r. król Zygmunt Stary
my administracyjnej Królestwa prze- wydał ordynację górniczą dla Chęcin
prowadzonej przez króla Kazimierza i ustanowił tu urząd podkomorzego
Wielkiego chęciński zamek stał się górniczego. Urząd żupnika krakow-
siedzibą starosty grodowego oraz po- skiego w XVI w. sprawowali ludzie
wiatu sądowego (1363). Ten wielki o dość dużym znaczeniu i wpływach,
król-budowniczy także w Chęcinach byli to m.in. Jan i Seweryn Bone-
pozostawił „pamiątki” swojego pa- rowie czy też Just Ludwik Decjusz.
nowania. Dzięki jego fundacji wznie- Możliwość szybkiego wzbogacenia
siono wówczas dwa kościoły – farny się przyciągała do miasta liczne gru-
oraz Franciszkański. W 1465 r. wielki py górników, skalników, a także rze-
pożar nawiedził miasto, które jednak- mieślników i kupców – również cu-
że dość szybko zostało odbudowane. dzoziemców – Niemców, Szkotów
W 1475 r. król Kazimierz Jagielloń- a także Żydów. W tym okresie chę-
czyk nadał na nowokorczyńskim zam- cińscy gwarkowie posiadali w okoli-
ku przywilej dla Chęcin na jarmark cy miasta ponad 30 kopalni. W 1608 r.
mający się odbywać w dzień św. Ja- została zatwierdzona nowa, chęcińska
dwigi. Ten sam król wydanym przez ordynacja górnicza, której autorem był
siebie w Krakowie przywilejem (1481) ówczesny żupnik chęciński Jan Płaza
nadał chęcińskim mieszczanom prawo z Mstyczowa. Ordynacja w szczegó-
do budowy nowych kopalni pobliskich łowy sposób normowała sprawy auto-
złóż rud miedzi i ołowiu (były one nomii sądownictwa górniczego, udzie-
eksploatowane prawdopodobnie już lania pozwoleń na kopanie kruszców,
od XIII w.). Od tego czasu zaczął się nadawania gwarectwa oraz gospoda-
wspaniały rozkwit miasta, które, po- rowania kopalniami, organizacji pracy
214
dobnie jak Olkusz, stało się znaczą- i handlu. Obok górnictwa rud miedzi
cym ośrodkiem górnictwa w Polsce. i ołowiu Chęciny stały się także waż-
Chęciny były siedzibą władz górni- nym ośrodkiem górnictwa skalnego.
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221  |  Page 222  |  Page 223  |  Page 224  |  Page 225  |  Page 226  |  Page 227  |  Page 228  |  Page 229  |  Page 230  |  Page 231  |  Page 232  |  Page 233  |  Page 234  |  Page 235  |  Page 236  |  Page 237  |  Page 238  |  Page 239  |  Page 240  |  Page 241  |  Page 242  |  Page 243  |  Page 244  |  Page 245  |  Page 246  |  Page 247  |  Page 248  |  Page 249  |  Page 250  |  Page 251  |  Page 252  |  Page 253  |  Page 254  |  Page 255  |  Page 256
Produced with Yudu - www.yudu.com