This page contains a Flash digital edition of a book.
O wisławie z rodu pompiliusza, walterze mocnym
i niewiernej helgundzie
T
r
asa 2
Epicka opowieść o Walterze i Helgundzie, do której dodano miejscową legendę o Wisławie
Pięknym, powstała zapewne w Wiślicy na tamtejszym dworze księcia Henryka lub jego na-
stępcy Kazimierza Sprawiedliwego. Utwór znany jest jedynie z przekazu zapisanego w Kro-
nice wielkopolskiej. Bohaterami owej epopei rycerskiej byli: pan na Wiślicy zwany Wisławem,
Wiślica
wywodzący się z rodu Pompiliusza, wielki pan z Tyńca pod Krakowem Walter Mocny oraz je-
go żona księżniczka francuska Helgunda, zaręczona niegdyś z rycerzem niemieckim, upro-
wadzona następnie do Polski przez dzielnego Waltera. Walter z Tyńca wystąpił pewnego razu
przeciwko Wisławowi i postanowił go ukarać za wyrządzone mu krzywdy. Udało mu się po-
konać Wisława i uwięzić w swym zamku. Po odniesionym zwycięstwie udał się na wyprawę
wojenną do odległych krajów, a pozostała w zamku małżonka Helgunda zainteresowała się
pięknym więźniem. Przy pomocy służącej uwolniła go z wieży i uciekła z nim do Wiślicy. Gdy
Walter powrócił z wojny, szukał w Wiślicy zemsty. Tu, zdradzony drugi raz przez wiarołomną
żonę, stał się więźniem zdradzieckiej pary. Dopiero siostra Wisława okazała mu litość i uwolni-
ła z więzów. Uwolniony Walter dokonał krwawej zemsty – zabił żonę oraz jej kochanka. Grób
owej Helgundy miał przez wieki znajdować się w Wiślicy.
Legenda o Walterze znana była w kręgach rycerskich w Europie już w IX w. W późniejszym
okresie wątek Waltera zwanego Hunem zawędrował do Francji, gdzie zyskał znaczną popu-
larność zwłaszcza w czasach wypraw krzyżowych. Zapewne książę Henryk usłyszał ją podczas
II krucjaty, w której uczestniczył, jednakże dojrzała forma legendy, która połączyła zromani-
zowaną wersję niemieckiego eposu z lokalną tradycją, powstała prawdopodobnie w kręgu
dworu jego brata – księcia Kazimierza.
Kres świetności miasta przynósł na- łą kasztelanią znalazło się pod rząda-
jazd Mongołów (1241), którzy zdobyli mi księcia śląskiego Henryka IV Pra-
i doszczętnie zniszczyli Wiślicę. Stra- wego. Po jego śmierci Wiślicę zajął
tegiczne położenie – w połowie drogi w 1291 r. Władysław Łokietek, który
pomiędzy Krakowem a Sandomierzem tym samym rozpoczął walkę o tron
– sprawiło, iż rozwijające się miasto krakowski. Po jego wygnaniu (1292)
stało się przedmiotem sporu pomiędzy przez Wacława II miasto znalazło się
Piastami rywalizującymi o krakowski w obrębie polskiego królestwa Prze-
stolec. O Wiślicę toczył długoletni myślidów. W tym okresie, zbudowa-
spór książę-senior Mieszko III Sta ry na na początku XIII w., II kolegiata
z synami Kazimierza Sprawiedliwe- wiślicka została inkastelowana przez
go – Leszkiem i Konradem. W latach gorącego stronnika Przemyślidów bi-
1242–46 wiślicki gród pozostawał we skupa krakowskiego Jana Muskatę,
władaniu syna księcia mazowieckie- który przekształcił świątynię w umoc-
85
go Konrada – Bolesława, natomiast nione dormitorium z masywną wieżą.
w latach 1288–90 miasto wraz z ca- Ambitny Łokietek nie zrezygnował
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221  |  Page 222  |  Page 223  |  Page 224  |  Page 225  |  Page 226  |  Page 227  |  Page 228  |  Page 229  |  Page 230  |  Page 231  |  Page 232  |  Page 233  |  Page 234  |  Page 235  |  Page 236  |  Page 237  |  Page 238  |  Page 239  |  Page 240  |  Page 241  |  Page 242  |  Page 243  |  Page 244  |  Page 245  |  Page 246  |  Page 247  |  Page 248  |  Page 249  |  Page 250  |  Page 251  |  Page 252  |  Page 253  |  Page 254  |  Page 255  |  Page 256
Produced with Yudu - www.yudu.com