This page contains a Flash digital edition of a book.
Trnavský hlas 2/2009 KULTÚRA 9
Okrúhle jubileum zboru Cantica nova
Tabuľa k výročiu
TRNAVA – Fasádu Divadla Jána Pa-
Mladosť a dravosť
lárika ozdobí pamätná tabuľa veno-
vaná 20. výročiu nežnej revolúcie.
Slávnostne ju odhalia 16. novembra.
Po odhalení bude nasledovať spolo-
čensko-kultúrny program venovaný
TRNAVA – Všetko sa to začalo novembru ’89 v zrkadlovej sieni di-
v roku nezvanej augustovej
vadla. Tabuľu z liateho bronzu vyho-
návštevy. Práve vtedy vznikol
toví akademický sochár Pavol Čam-
v Trnave zbor Cantica nova.
bál. Dominovať na nej bude reliéf-
ny nápis Trnavčania, v novembri 1989
Dnes, po štyridsiatich rokoch,
sme na tomto mieste zdvihli svoj hlas
žne stále väčšie úspechy. proti totalitnému režimu. Nezabudni-
me. Pôvodne mala byť umiestnená
„V tom čase hlboko ranili naše inte- na Trojičnom námestí medzi dlažbo-
lektuálne a národné sebavedomie. Na- vými kockami. Mesto za jej vyhoto-
priek tomu sme dokázali založiť súbor, kto- venie zaplatí 1904 eur (57 360 Sk).
rý nikdy nezostarne,“ zaspomínal si minulý SITA
piatok jeho zakladateľ Ján Schulz v trnav-
skom divadle. „S odstupom času som hrdý,
že som zanechal v živote stopu. Dnes žijem
Trienále plagátu
v Bratislave, umieram v petržalskom betó-
ne, no moje srdce je stále v Trnave.“ TRNAVA – Trnava sa už po sied-
K hudobnému zoskupeniu má hlboký my raz stala dejiskom medzinárod-
vzťah aj dirigent Gabriel Kalpoš. Zbor Can- nej súťažnej prehliadky plagátov
tica nova vedie už dvadsaťšesť rokov. Pod- Trienále plagátu. Do súťaže sa ten-
ľa jeho slov si mladí a starí členovia dodnes to rok zapojilo 221 grafických dizaj-
navzájom pomáhajú. „Vplývam na nich, aby nérov z 37 krajín. Vystavených bude
sa zdokonaľovali, oni ma ženú vpred svojou 427 plagátov a 40 webových strá-
mladosťou a dravosťou,“ poznamenal. nok.
Cantica nova má dnes popredné po- Tohtoročné Trienále plagátu
stavenie v slovenskom zborovom spe- 2009 otvorili 21. októbra, výstavy
ve a získava mnohé medzinárodné ocene- sú inštalované na troch miestach.
nia. Vychovala množstvo ľudí, ktorých eš- V Kopplovej vile a v Synagóge - Cen-
te aj dnes spája láska k spevu. Nie sú to len tre súčasného umenia budú do 20.
umelci ako Kamil Mikulčík, speváčka Lucia decembra vystavené práce profe-
Lužinská, režisér Dodo Gombár či mana- sionálov a webové stránky. Práce
žér „radošincov“ Ladislav Hubáček. Patria študentov budú prístupné návštev-
k nim aj napríklad lekár Miloš Bubán i poli- níkom do 14. januára 2010 v Zápa-
tik Július Brocka. doslovenskom múzeu v Trnave.
V súčasnosti má Cantica nova vo svo- Súčasťou Trienále plagátu bude
jom repertoári skladby z obdobia klasiciz- aj Prvá Galéria plagátu na ulici, te-
mu, baroka, svetskú hudbu, černošské spi- da výstava diel dizajnérov vo výkla-
rituály, ale aj úpravy slovenských ľudových de banky bude na Hlavnej a Zámoč-
piesní. DARINA KVETANOVÁ

V programe vystúpil aj bývalý člen zboru Kamil Mikulčík. FOTO: Michal Hlavatovič níckej ulici v Trnave. SITA
Trnavčania trojicou koncertov vzdali poctu violončelu
Koncertná sieň Marianum v arcibiskup-
skom paláci ponúkla milovníkom hudby ne-
všedný zážitok. V rámci záverečného kon-
certu slovenského festivalu umenia Hudba
Trnave sa v nej v nedeľu 18. októbra pred-
stavil súbor Bratislava Cello Connection
pod taktovkou slovenského dirigenta Ma-
riána Lejavu. Súbor pozostáva z 16 sloven-
ských violončelistov a bol vytvorený špeci-
álne pre trnavský festival. Ten je v každom
roku venovaný jednému hudobnému ná-
stroju, rok 2009 je poctou violončelu.
Tohtoročné siedme pokračovanie troj-
dňového festivalu otvorilo v piatok v Galé-
rii Jána Koniarka komorné zoskupenie po-
predných slovenských violončelistov Cel-
lomania. V sobotu sa festival presunul
do kaštieľa v Dolnej Krupej, kde sa pred-
stavili violončelista Ľudovít Kanta spo-
lu s klaviristkou Danielou Varínskou a čle-
novia Moyzesovho kvarteta, ktoré spolu
agentúrou Art Town koncerty zorganizo-
vali. GABO KOPÚNEK

Šestnásťčlenné zoskupenie violončelistov uzavrelo trojdňový festival umenia Hudba Trnave. FOTO: autor
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com