This page contains a Flash digital edition of a book.
8
AKTUALITY Trnavský hlas 2/2009
Najčastejšie zákon porušujeme na zastávkach autobusu
anketa
Na fajčiarov striehnu aj policajti
Myslíte si, že
protifajčiarsky
zákon sa v Trnave
TRNAVA – Zákonodarcovia
dodržiava?
vyhlásili boj nikotínu.
Od septembra sa okrem
Mária V., 18 rokov, Trnava
verejných priestranstiev,
- Myslím, že
sa dodržiava.
úradov, zdravotníckych či
Ale mohlo by to
kultúrnych zariadení nesmie byť prísnejšie.
fajčiť i v reštauráciách.
Fajčenie pri jedle
alebo pri káve
Majiteľom stravovacích zariadení zá- mi prekáža, hoci
kon prikazuje oddeliť fajčiarske časti pev- som fajčiarka.
nou stenou. Za porušenie im hrozí pokuta
od 331 do 3319 eur. „Za prvý mesiac plat-
nosti tohto ustanovenia sme v reštaurá-
ciách vykonali 54 kontrol. Porušenia sme Marcela T., 32 rokov, Piešťany
nezistili, v kontrolách však budeme naďa- - Som
lej pokračovať,“ informovala Katarína Pa- za to, aby sa
ulíková z Regionálneho úradu verejné- v reštauráciách
ho zdravotníctva v Trnava. Podľa jej slov,

Fajčenie na autobusovej stanici nie je beztrestné. Policajti ho pokutujú. nefajčilo.
však zistili šesť porušení zákazu fajčenia FOTO: Michal Hlavatovič Nemám osobnú
v kaviarňach. Každému majiteľovi udeli- skúsenosť.
li jednotnú pokutu 500 eur (15 063 Sk). pom chladných dní, nevieme. Odliv zákaz- vosti. „Máme na starosti najmä kontroly Myslím, že skôr
V Trnave si reštauratéri zo zákona ťaž- níkov kvôli tomu, že by si nemohli zapáliť, zastávok hromadnej dopravy a priestory áno.
kú hlavu nerobili. Vo svojich priestoroch nepociťujeme,“ skonštatoval čašník Mar- s dopravou súvisiace. Vykonáva ich na to
fajčenie zakázali. Oddelené časti pre faj- tin Bohunčák z reštaurácie Hladný býk. určených desať príslušníkov. Od začiat-
čiarov vytvorili len reštaurácie Relax, San- Podľa slov zástupcu náčelníka trnav- ku tohto roka evidujeme 42 priestupkov,
ta Lucia, Pizzeria Marko, Mexická reštau- skej mestskej polície Ivana Ranušu si za ktoré sme udelili pokuty vo výške 1386 Dušan M., 67 rokov, Trnava
rácia a Pivnica u mešťana. „U nás sa dá hostia v nefajčiarskej časti zväčša zapá- eur (41755 Sk).“ - Myslím,
fajčiť len na letnej terase. Čo bude nástu- lia cigaretu nevedomky alebo z nedbanli- JELA KRAJČOVIČOVÁ že nie,
ale záleží
od podnikov.
Kostnicu prikryjú a otvoria turistom
V obyčajných
krčmách je
povolené
TRNAVA – Konečne. Okoliu „Hrubého“ k záveru, že aj napriek kríze zabezpečíme Trnavčanov rozhorčilo. „Všetky kosti bo- fajčiť. Keby
kostola svitá na lepšie časy. Po archeo- drevené prekrytie objektu,“ tvrdí hovor- li naložené do kontajnera a odvezené tam zakázali
logickom výskume s nedôstojným rozha- ca mesta Pavol Tomašovič. „V súčasnosti na medziuskladnenie. Keď sa ukončí ar- fajčiť,
dzovaním ľudských pozostatkov prichá- kvôli ďalším archeologickým výskumom, cheologický výskum a rekonštrukcia, bu- nemali by
dza nový projekt. neskôr aj pre návštevníkov, aby nahliad- dú pozostatky umiestnené do kostnice,“ zákazníkov. V reštaurácii, kde je
Dvojpodlažnú rotundu s hĺbkou približ- li do histórie najstaršej sakrálnej stavby.“ dodáva hovorca. zakázané fajčiť, by si zrejme nikto
ne šesť metrov zakryjú. Hroby zo 16. sto- Archeológovia dostali na výskum nedovolil zapáliť.
ročia si ale pravdepodobne budú môcť stavby od mesta 17 593 eur (530-tisíc TEXT A FOTO: LUCIA UNDESSEROVÁ
návštevníci pozrieť zblízka. „Po rokova- Sk). Pozostatky mŕtvych z nájdenej kost-
niach sme začiatkom septembra došli nice sa však povaľovali aj nachodíku, čo

Kostnicu z 11. storočia mesto zakryje dreveným podlažím a neskôr aj
sprístupní verejnosti.
INZ-9012
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com