This page contains a Flash digital edition of a book.
Trnavský hlas 2/2009 AKTUALITY 7
Pod Zámkom hnije kopa smetí
Storočná jubilantka
Špina zo skládky ich už zožiera
BOLERÁZ – Obyvatelia obce sú odstránili a zakomponovali všetky pripo- ky spraviť viac,“ poznamenal starosta.
zúfalí. Skládka komunálneho
mienky. V súčasnosti čakáme na vyrozu- Ako dodal, nájdu sa aj dobráci, ktorí dote-
odpadu znečisťuje životné
menie z ministerstva životného prostre- raz odpad vyvážajú potajomky na sklád-
prostredie. Rozrastá sa aj
dia, či projekt schváli,“ dodal. ku. „Kedysi sa tu ľudia v zime sánkova-
Čakajú aj obyvatelia Bolerázu. „Mesto, li, v lete chodili na grilovačky. Odpad ich
napriek tomu, že je uzatvorená.
ktoré má rozpočet stonásobne vyšší ako však odradil.“
naša obec, mohlo od uzatvorenia sklád- LUCIA UNDESSEROVÁ
Na komunálnu skládku sa od roku 1983
vyvážal odpad z celého Trnavského okre-
su. „Oficiálne bola uzatvorená pred vy-
še 10 rokmi. Odvtedy sa s ňou nič nero-
bí,“ skonštatoval starosta Bolerázu Pa-
vol Mackovčin. „Pred štyrmi rokmi si dalo
mesto Trnava vypracovať projekt na jej DECHTICE – Mária Holická oslávila
rekultiváciu a revitalizáciu, ktorý bol bo- začiatkom septembra vzácne život-
hužiaľ neúspešný,“ spresnil starosta. né jubileum. Dnes storočná pani bý-
Páchnuci odpad by už dedinčania ra- va v Dechticiach. Kým si pred rokom
di zrovnali so zemou, no projekt sa od- nezlomila nohu, bývala sama a pra-
kladá a financie sa zatiaľ Trnave nepo- videlne chodila do kostola. Teraz sa
darilo získať. „O dotáciu z eurofondov sa o ňu stará dcéra Emília.
mesto uchádzalo päťkrát,“ uviedol ho- „Žiadny špeciálny recept na dlho-
vorca mesta Pavol Tomašovič a dodal, že vekosť nemám. Od malička som mu-
projekt bol viackrát odkladaný z rôznych sela tvrdo pracovať. Vždy som je-
dôvodov. „O viac ako 2,9 mil. eur (90 mil. dla všetko do radu. Možno je to aj
Sk) sme sa uchádzali aj začiatkom tohto

Starosta obce si spomína na časy keď toto miesto slúžilo v lete na opekačky tým, že nepozerám televíziu. Rad-
roka. Všetky nedostatky sme z projektu a v zime ako svah na športovanie pre deti. FOTO: Michal Hlavatovič šej si každý podvečer zapnem rádio.
Počúvam omšu a modlím sa,“ hovo-
rí jubilantka.
Štát nemá peniaze, ľudia trpia
TEXT A FOTO: JÚLIA KAMPFOVÁ
HRNČIAROVCE – Nepomohla
Nebezpečná cesta
Problémy s premávkou, ktorá je odklo- Mrva. „Tie sa už realizujú, ale zatiaľ chodí-
im ani petícia! Obyvatelia
nená z diaľnice cez obec Hrnčiarovce ne- me po frekventovanej ceste s rizikom úra- KÁTLOVCE – Cesta medzi Kátlov-
Hrnčiaroviec na čele
majú konca. „Urobili sme už všetko. Jedi- zu,“ vysvetlil. cami a Jaslovskými Bohunicami je
so starostom neustále
né, čo sa nám podarilo, je, že ministerstvo Do boja proti stovkám vozidiel sa pustili konečne bez dier. Aj keď má nový
hospodárstva uvoľnilo finančné prostried- aj dedinčania. Dali si vypracovať posudok asfaltový koberec, doteraz na nej
bojujú o pokoj, ktorého sa
ky na vybudovanie chodníkov popri ces- hlučnosti. „Odborníci namerali frekvenciu nenamaľovali dopravné značenie.
tak skoro nedočkajú. tách,“ priblížil situáciu starosta Rastislav vyššiu, ako dovoľuje norma. Je teda v roz- Vodiči jazdiaci v noci to pociťu-
pore so zákonom,“ poznamenal Mrva. jú ako výrazný nedostatok. „Čaká-
Neriešiteľné situácie nastanú aj vtedy, me na krajšie počasie,“ uviedol Vla-
ak sa na diaľnici stane nehoda. Autá za- dimír Víťazka zo Správy a údržby
blokujú cestu a ľudia nemôžu ani vycú- ciest TTSK. „Asfalt potrebuje me-
vať z garáží. Občania preto spísali petíciu siac zrieť a maľovať sa musí za su-
za odklonenie premávky z obce. „Z minis- cha. Staráme sa o 1800 km ciest.
terstva nám odpísali, že sťažnosti chápu, K dispozícii máme jediný značkova-
ale v súčasnosti štát nemá peniaze,“ do- cí stroj, čo je ozaj málo.“
dal starosta. LUCIA UNDESEROVÁ JELA KRAJČOVIČOVÁ

Ministerstvo prispelo aspoň na vybudovanie chodníkov. FOTO: Michal Hlavatovič
INZ-9003
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com